Savjet HNB-a: Epidemija koronavirusa povećala sistemske rizike početkom 2020.

Objavljeno: 13.5.2020.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio recentna novčana i gospodarska kretanja, usvojio Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2019. godine te izvješće o stanju u bankovnom sustavu u četvrtom tromjesečju prošle godine. Usto, na ovoj je sjednici Savjet HNB-a raspravljao i o analizi financijske stabilnosti sustava u prvom tromjesečju 2020., a donio je i nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Prema dostupnim mjesečnim pokazateljima u prvom se tromjesečju 2020. realna aktivnost smanjila u odnosu na prethodno tromjesečje te usporila na godišnjoj razini, na što su ponajviše utjecali podaci za ožujak, koji iskazuju prve negativne ekonomske posljedice izazvane pandemijom novoga koronavirusa. U travnju se, zbog obustave gospodarske aktivnosti i velike neizvjesnosti u vezi s tim kako će se epidemiološka situacija razvijati u budućnosti, indeks pouzdanja proizvođača i potrošača snažno pogoršao. Godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena smanjila se na 0,6% u ožujku (s 1,5% u veljači), a najveći doprinos tome dali su naftni derivati.

Pritisci na deprecijaciju tečaja kune prema euru, koji su započeli početkom ožujka, zaustavljeni su sredinom travnja, nakon čega je tečaj počeo blago aprecirati. Od početka ožujka središnja je banka poduzela niz mjera iz područja monetarne politike kako bi, uz očuvanje stabilnosti tečaja, održala visoku razinu njezine ekspanzivnosti. Tako HNB provodi intervencije na deviznom tržištu, te strukturnu operaciju na kojoj su bankama plasirana dugoročna kunska sredstva, a ponovo je počeo provoditi i redovite tjedne operacije. Također, smanjena je stopa obvezne pričuve s 12% na 9%, čime su povećana slobodna novčana sredstva banaka kod HNB-a. U cilju održavanja stabilnosti na tržištu državnih vrijednosnih papira, HNB je proveo tri operacije otkupa vrijednosnih papira Republike Hrvatske. Likvidnost domaćega financijskog sustava zbog ekspanzivne je monetarne politike HNB-a i nadalje na visokoj razini, što pogoduje i nadalje povoljnim uvjetima financiranja domaćih sektora.

U ožujku je zabilježeno zamjetno povećanje neto potraživanja monetarnih institucija od središnje države, na što je ponajviše utjecala HNB-ova kupnja državnih obveznica na sekundarnom tržištu. U isto vrijeme, ubrzao se i godišnji rast plasmana banaka ostalim domaćim sektorima; povećao se broj kredita poduzećima, dok se godišnji rast plasmana stanovništvu blago usporio. Pojačana potražnja za likvidnim deviznim sredstvima rezultirala je snažnim rastom deviznih depozita domaćih sektora. Prema travanjskom fiskalnom izvješću opća je država u 2019. ostvarila višak u proračunu od 0,4% BDP-a, pri čemu je to za 0,2 p. b. povoljnije u odnosu na ostvarenje za 2018. godinu.

Snažni makroekonomski i financijski šokovi povezani s epidemijom koronavirusa i mjerama za njezino ograničavanje povećali su sistemske rizike početkom 2020. godine. Nepovoljna makroekonomska kretanja otežavaju poslovanje poduzeća i povećavaju njihove potrebe za kratkoročnom likvidnošću, dok pad zaposlenosti smanjuje dohodak kućanstava. Također se očekuju snažan porast javnog duga i povećane potrebe za financiranjem države. Sve navedeno povećava cikličke (kratkoročne) rizike u nefinancijskom sektoru, kao i strukturne ranjivosti domaćega gospodarstva.

Porast rizika solventnosti sektora poduzeća i veći kreditni rizik kućanstava pogoršat će kvalitetu kreditnog portfelja kreditnih institucija, smanjiti kamatne prihode i povećati troškove ispravaka vrijednosti. Kao rezultat takvih kretanja, smanjit će se profitabilnost banaka i povećati kratkoročni rizici u financijskom sustavu. Na takva je kretanja HNB reagirao različitim monetarnim, supervizorskim i ostalim mjerama usmjerenima na ublažavanje negativnih učinaka pandemije na financijski sustav i gospodarstvo. U okružju pojačane neizvjesnosti stabilnost bankovnog sustava osiguravaju visoke razine likvidnosti i kapitala te pokrivenosti neprihodonosnih plasmana ispravcima vrijednosti.

Naposljetku, na ovoj se sjednici Savjet HNB-a suglasio s prijedlogom Raiffeisenbank Austrija d.d. da Liana Keserić bude predsjednica Uprave, a Zoran Košćak član Uprave te banke, kao i s prijedlogom Zagrebačke banke d.d., Zagreb da članovi Uprave te banke budu Slaven Rukavina i Spas Vidarkinsky.