HNB nije zamjena za upravu ili nadzorni odbor banke

Objavljeno: 10.12.2009.

Potaknuta medijskim upitima i mogućim pogrešnim zaključcima javnosti nakon istupa predsjednika saborskog Odbora za financije i državni proračun Gorana Marića u raspravi održanoj u Hrvatskom saboru 8. prosinca 2009. godine, u kojem se središnja banka proziva kao glavni krivac za nezadovoljavajuće stanje Hrvatske poštanske banke i rizičnost njenih plasmana, Hrvatska narodna banka smatra potrebnim podsjetiti na neke nesporne činjenice, koje evidentno osporavaju utemeljenost iznijete tvrdnje.

Uloga Hrvatske narodne banke u području nadzora kreditnih institucija utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Zakonom o kreditnim institucijama. Taj nadzor provodi se provjerom da li kreditna institucija posluje u skladu s važećom zakonskom i podzakonskom regulativom, pravilima o upravljanju rizicima, kao i vlastitim pravilima i standardima struke. Pritom treba naglasiti da HNB nema zakonskih ovlasti za uplitanje u konkretne poslovne i kreditne odluke banke, pogotovo ne u smislu odabira klijenata i programa koje će banka kreditirati, pod kojim uvjetima, uz kakvo osiguranje ili slično. To je isključivo u nadležnosti odgovarajućih tijela svake poslovne banke.

S obzirom da su osnovane kao dionička društva, kreditne institucije u Republici Hrvatskoj dužne su poslovati u skladu kako sa Zakonom o trgovačkim društvima tako i sa Zakonom o kreditnim institucijama. Prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima dionička društva imaju slijedeća tijela: glavnu skupštinu, nadzorni odbor i upravu. Zadaci svakog od tih tijela određeni su navedenim Zakonom, a nadležnosti, dužnosti i odgovornosti članova nadzornog odbora i uprave kreditne institucije dodatno su razrađene i proširene Zakonom o kreditnim institucijama. Nadzorni odbor svakog trgovačkog društva je tijelo koje se nalazi između dioničara i uprave društva. Zadatak nadzornog odbora nije vođenje poslova društva, ali njegova je nedvojbena dužnost nadzirati poslovanje društva.

Zadaća nadzornog odbora je da kroz izvješća uprave prati rad društva. U slučaju poteškoća, a svakako u interesu dioničara čije interese zastupa, nadzorni odbor dužan je poduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti. Kroz održavanje glavne skupštine i dioničari banke moraju biti istinito i sa svim bitnim pokazateljima izvještavani o stanju i rezultatima poslovanja banke.

Kao i svaka druga banka, Hrvatska poštanska banka bila je dužna uspostaviti i odgovarajući sustav unutarnjih kontrola, što znači imati i organiziranu funkciju unutarnje revizije. Pored toga, banka mora revidirati svoja godišnja financijska izvješća angažiranjem vanjskog revizora. Uprava HPB-a bila je dužna redovito izvještavati nadzorni odbor o poslovanju banke. Stoga nije točna tvrdnja da nadzorni odbor nije znao odnosno da nije morao znati činjenice koje upućuju na financijsko stanje u banci.

Hrvatska narodna banka temeljem zakonskih ovlasti obavlja superviziju poslovanja banaka. U okviru navedenog, HNB je kontinuirano obavljao i nadzor Hrvatske poštanske banke analizom financijskih izvješća, a u razdoblju od 2006.godine do danas provedena su i dva izravna nadzora, na osnovi kojih je rješenjima naloženo izvršenje velikog broja mjera (42) za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i poboljšanje stanja u banci. Nadzorom putem analize financijskih izvješća HNB je također utvrdio propuste u poslovanju, o čemu je uprava banke bila pravovremeno obaviještena, te su temeljem nadzora rješenjem naložene mjere za poboljšanje stanja u banci. U svim obavljanim nadzorima i naloženim mjerama osobita pozornost posvećena je adekvatnosti kapitala, upravljanju rizicima s naglaskom na kreditni rizik, likvidnosti, kvaliteti aktive i pokrivenosti rizičnih plasmana adekvatnim rezervacijama.

Svi zapisnici koji su sastavljeni temeljem nadzora HNB-a dostavljeni su, sukladno propisima, i predsjedniku nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke. Temeljem zakonskih dužnosti i odgovornosti nadzorni odbor bio je dužan zauzimati stavove o nalazima HNB-a. Iako je nadzorni odbor bio upoznat s nalazima koji su ukazivali na stanje u banci, HNB-u nikad nije upućen bilo kakav komentar ili prigovor na njihov sadržaj.

Iz svega navedenoga očigledno se nameće samo jedan zaključak: Hrvatska narodna banka zadužena je za superviziju poslovanja banke, ali ni u kojem slučaju, pa ni u tome koji je povod ovom objašnjenju, središnja banka nije trebala i ne može preuzeti ulogu uprave i voditi poslovanje banke, odnosno nadzornog odbora čiji zadatak je nadzor nad radom uprave.