HNB osigurao kontinuitet ključnih funkcija uz prevenciju širenja zaraze koronavirusom

Objavljeno: 12.3.2020.

U skladu s dosadašnjom komunikacijom nadležnih institucija u cilju prevencije širenja zaraze koronavirusom te u skladu s mjerama koje se poduzimaju na razini Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka započela je, u odnosu na svoje ključne zadaće, zaposlenike, poslovne procese i poslovne prostore, provoditi mjere koje u bitnom osiguravaju nesmetano i redovito obavljanje svih ključnih funkcija hrvatske središnje banke, ali i kreditnih institucija koje HNB nadzire. Mjere su istodobno usmjerene na minimiziranje rizika zaraze virusom COVID-19, odnosno njegova širenja.

Na svoje kritične poslovne procese – a to su po definiciji oni procesi koji su operativno važni na nacionalnoj razini, a u isključivoj su ili gotovo isključivoj operativnoj nadležnosti Hrvatske narodne banke – HNB do daljnjeg primjenjuje mjere održavanja kritičnoga poslovnoga kontinuiteta, što uključuje neometano funkcioniranje uz svođenje operativnog rizika izloženosti koronavirusu na najmanju moguću mjeru. Riječ je o funkciji platnog prometa, koja uključuje i trezorsko poslovanje, te o funkciji centralnobankarskih operacija zaduženih za provođenje monetarne politike i upravljanje međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću. U sklopu tih mjera poduzete su organizacijske, administrativne, tehnološke, higijenske i ostale mjere. Konkretno, zaposlenicima nadležnih stručnih službi, koje su od kritične operativne važnosti za Republiku Hrvatsku, omogućilo se da u najvećoj mogućoj mjeri nastave obavljati svoj posao u posebnom režimu održavanja izdvojenoga i produljenoga smjenskog rada, dolaska i odlaska na posao i rada od kuće uz korištenje raspoloživih informatičkih tehnologija.

Također, u slučaju potrebe Hrvatska narodna banka osigurat će primjerenim i pravodobnim mjerama kontinuitet rada Savjeta hrvatske središnje banke, odnosno kontinuitet poslovnog odlučivanja na razini HNB-a.

Bankama upućeni supervizorski zahtjevi za uvođenje mjera za neometano i sigurno poslovanje u uvjetima epidemije

U svojoj supervizorskoj funkciji HNB kontinuirano prati poslovanje kreditnih institucija s osnovnim ciljem održavanja povjerenja u bankovni sustav te promicanja i očuvanja njegove sigurnosti i stabilnosti. Stoga je u cilju osiguravanja bankovne pripremljenosti na povećani rizik od širenja koronavirusa HNB svim kreditnim institucijama uputio dopis s ključnim supervizorskim zahtjevima za preispitivanje i po potrebi ažuriranje njihovih planova kontinuiteta poslovanja i upravljanja u kriznim situacijama kako bi se osigurala adekvatna pripremljenost za eventualne negativne utjecaje širenja koronavirusa na poslovne aktivnosti i izloženost rizicima. U tom smislu od kreditnih se institucija očekuje provođenje mjera prevencije širenja zaraze, osiguravanje primjerenih tehnoloških i ljudskih resursa za mogući rad na daljinu, provođenje potrebne aktivnosti za neometano i sigurno funkcioniranje IT sustava, bankomatske i EFTPOS mreže te sagledavanje mogućega negativnog utjecaja na ostale segmente poslovanja, uključujući kreditno poslovanje. U slučaju utvrđivanja povećanih rizika od kreditnih se institucija očekuje da o tome bez odlaganja obavijeste HNB.

U cilju zaštite HNB-ovih zaposlenika na radu, kao i zaštite posjetitelja, odnosno prevencije daljnjeg širenja zaraze, Hrvatska narodna banka poduzela je i sljedeće mjere:

  • Opće prevencijske mjere – pojačana raspoloživost dezinfekcijskih sredstava, dodatno isticanje preporuke o čestom pranju ruku i održavanju minimalnog razmaka u odnosu na druge osobe, preporuka konzultiranja liječnika u slučaju pojave karakterističnih simptoma, izbjegavanje i svođenje na najmanju moguću mjeru kontakta s osobama koje imaju karakteristične simptome, preporuka o odustajanju od privatnog odlaska na područja posebno ugrožena koronavirusom, obvezno informiranje o boravku na područjima posebno ugroženima koronavirusom za zaposlenike i osobe koje dolaze u poslovne prostore HNB-a, po potrebi i ocjeni nadležnih stručnih službi HNB-a, dezinfekcija poslovnih prostora, kontinuirano praćenje preporuka nadležnih institucija od strane svih zaposlenika i nadležnih stručnih službi i, po potrebi, uvođenje dodatne regulacije postupanja zaposlenika i stručnih službi u skladu s tim preporukama.
  • Dodatne prevencijske mjere: preporuka odgode i otkazivanja službenih putovanja u inozemstvo i edukacije zaposlenika HNB-a, preporuka odgađanja ili otkazivanja konferencija u prostorijama ili u organizaciji HNB-a, preporuka minimizacije sastanaka u prostorijama HNB-a, odnosno njihovo održavanje – kada god je to moguće – u obliku telekonferencija i videokonferencija.

Prikladnost svih donesenih mjera ocijenit će se ponovo u skladu s novonastalim činjenicama najkasnije do 30. travnja ove godine, a po potrebi i ranije.

Osim prethodno navedenih mjera, na poslovanje HNB-a i ostalih članica Europskog sustava središnjih banaka dodatno utječu i mjere operativne preventive koje provodi Europska središnja banka, a koje su istovjetne s mjerama koje poduzima Hrvatska narodna banka.