HNB predložio otvaranje stečajnog postupka nad Tesla štednom bankom d.d., Zagreb

Objavljeno: 21.2.2018.

Savjet Hrvatske narodne banke donio je na sjednici održanoj 21. veljače 2018. u 15:00 sati Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu u Zagrebu nad Tesla štednom bankom d.d., Zagreb, Trg J.F. Kennedyja 6B.

Odluka je donesena temeljem odredbi članka 265. točka 1. i 267. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015. ) i članka 28. stavka 6. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 19/2015.), te članka 42. stavka 3., točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 75/2008. i 54/2013.). 

Navedeno je odlučeno nakon što je odlukom Savjeta HNB-a utvrđeno da Tesla štedna banka d.d. propada,  a nije razumno očekivati da bi druge mjere privatnog sektora, mjere institucionalnog sustava zaštite, supervizorske mjere, supervizorske mjere u fazi rane intervencije ili smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala spriječile njenu propast u razumnom vremenskom razdoblju. Također, Savjet HNB-a je utvrdio da sanacija Tesla štedne banke d.d. nije nužna u javnom interesu te da su ostvarena dva stečajna razloga iz članka 266. stavka 1. točke 1. i točke 2., a u vezi sa stavkom 2. točkom 1. Zakona o kreditnim institucijama, i to:

  • da je Hrvatska narodna banka donijela rješenje o nedostupnosti depozita iz članka 70. Zakona o kreditnim institucijama, a nedostupnost depozita nije nastupila kao posljedica donošenja odluke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom u skladu s člankom 267. istog Zakona iz čega je evidentno da kreditna institucija nije u mogućnosti ispunjavati svoje obveze o dospijeću
  • da je imovina kreditne institucije manja od njezinih obveza.

Dana 21. veljače 2018. Hrvatska narodna banka izdala je Tesla štednoj banci d.d. Rješenje o utvrđivanju nedostupnosti depozita, s obzirom da je utvrđeno da Tesla štedna banka d.d. nema dovoljno sredstava za isplatu dospjelih depozita niti se, uslijed financijske situacije Tesla štedne banke d.d., može očekivati da će ona biti sposobna to učiniti, čime je ispunjen stečajni razlog iz članka 266. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama. Na dan 31. prosinca 2017. ukupni kapital Tesla štedne banke d.d. bio je negativan, a imovina manja od njezinih obveza čime je ispunjen drugi stečajni razlog, iz članka 266., stavak 1., točka 1. Zakona o kreditnim institucijama.  

Dugotrajne aktivnosti Tesla štedne banke d.d.  u cilju postizanja razine kapitala dostatne za održivo poslovanje nisu rezultirale pronalaskom investitora koji bi do danas, kada je nastala nedostupnost depozita, mogao osigurati sigurno i stabilno poslovanje ove banke.

Veličinom ukupne aktive od 1.535.661 kunu sa stanjem na 31. prosinca 2017., Tesla štedna banka d.d. čini 0,0004% udjela u ukupnoj aktivi bankovnog sustava i najmanja je kreditna institucija u Republici Hrvatskoj.

Na temelju zakonski stečenih uvjeta, Savjet HNB-a postupio je sukladno svojim zakonskim obvezama, ocijenivši da su ispunjeni stečajni razlozi iz članka 266. stavka 1. točke 1. i točke 2., a u vezi sa stavkom 2. točkom 1. Zakona o kreditnim institucijama te je predložio pokretanje stečajnog postupka nad Tesla štednom bankom d.d. U svrhu provođenja te odluke guverner HNB-a donio je Rješenje o uvođenju posebne uprave koja će, do donošenja odluke suda o pokretanju stečajnog postupka preuzeti ovlasti uprave i nadzornog odbora kreditne institucije s ciljem očuvanja imovine Tesla štedne banke d.d.

Od trenutka donošenja navedene odluke Savjeta Hrvatske narodne banke do odluke Trgovačkog suda o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, kao zakonska posljedica, nastupaju privremene zabrane propisane odredbama članka 267. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, i to:

1) privremena zabrana provedbe osnova za plaćanje na teret računa kreditne institucije i na teret računa klijenata te kreditne institucije prema zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima

2) privremena zabrana kreditnoj instituciji da obavlja plaćanja sa svih svojih računa za svoje potrebe i da prima uplate na svoje račune

3) privremena zabrana kreditnoj instituciji da pruža platne usluge za svoje klijente

4) privremena zabrana kreditnoj instituciji da obavlja isplate i prijenos s računa svojih klijenata.

U praksi to znači da se neće moći izvršavati uplate i isplate na i sa računa Tesla štedne banke d.d. kao ni na i sa računa klijenata Tesla štedne banke d.d., niti će se provoditi ovrha na računima Tesla štedne banke d.d. uređena Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, bez obzira na vrstu osnove za plaćanje (zadužnice, rješenja o ovrsi i sl.). Posljedično, do dana donošenja odluke Trgovačkog suda o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, klijenti Tesla štedne banke d.d. ne mogu dobiti isplatu sa svojih računa u Štednoj banci i ne može se obavljati prijenos na teret njihovih računa. Dužnici Tesla štedne banke d.d. obvezni su nastaviti ispunjavati sve svoje obveze prema Štednoj banci gotovinskim uplatama u samoj Štednoj banci ili uplatama na transakcijski račun Štedne banke otvoren u drugoj kreditnoj instituciji, o čemu će posebna uprava bez odgađanja obavijestiti javnost.