Dome slatki dome: Utjecaj subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj

Objavljeno: 5.7.2021.
Publikacija Istraživanja
Broj I-63
Autor Davor Kunovac, Ivan Žilić
Datum Srpanj 2021.
JEL H24, R21, R31
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

subvencioniranje stambenih kredita, tržišna kapitalizacija, hedonistička regresija, evaluacija mjera

U radu istražujemo je li subvencioniranje stambenih kredita pridonijelo povećanju cijena nekretnina u Hrvatskoj. Subvencija, uvedena 2017. godine, provodi se pokrivanjem dijela anuiteta tijekom početnog razdoblja otplate stambenoga kredita, sa specifičnim ograničenjem da se kućanstvo može prijaviti za subvenciju samo tijekom kratkog razdoblja. Na temelju analize podataka o svim stambenim transakcijama od 2015. do kraja 2019. godine dokumentiramo da je uvođenje subvencije poremetilo uobičajenu mjesečnu dinamiku stambenih transakcija koje su postale vrlo koncentrirane u mjesecu u kojem su se predavali zahtjevi za subvencioniranje. Primjenjujući metodu analize događaja (engl. event study), nalazimo da su se cijene stanova povećale upravo u razdoblju oko uvođenja subvencije. Kako bismo potvrdili zaključke naše osnovne specifikacije, provodimo i niz dodatnih analiza: koristimo se pravilima subvencioniranja stambenih kredita u svrhu osiguravanja dodatnih kontrolnih skupina, razmatramo ulogu međunarodnog ciklusa cijena nekretnina te istražujemo povezanost tržišta nekretnina i turizma u Hrvatskoj. Zaključujemo da je subvencioniranje stambenih kredita djelovalo kao prociklična mjera koja je pridonijela postojećem trendu rasta cijena stanova u Hrvatskoj. Konačno, na osnovi regionalnih varijacija u intenzitetu subvencija koje su uvedene 2018. godine, zaključujemo da su subvencije utjecale na cijene nekretnina u područjima i regijama u kojima je tržište nekretnina najaktivnije