Koja je uloga internih sanacijskih timova?

Objavljeno: 3.6.2020.

Organizacijski dijelovi Jedinstvenog sanacijskog odbora (Single Resolution Board; SRB) koji se bave izradom sanacijskih planova za pojedine bankovne grupe za koje je SRB izravno odgovoran (Resolution Units) podijeljeni su na tzv. interne sanacijske timove (Internal Resolution Teams; IRTs). U radu svakog IRT-a sudjeluju zaposlenici SRB-a i zaposlenici nacionalnih sanacijskih tijela država sudionica jedinstvenog sanacijskog mehanizma (Single Resolution Mechanism; SRM) u kojima pojedina kreditna institucija odnosno članica grupe posluje. Osnovna zadaća IRT-a jest izrada sanacijskog plana za pojedinu kreditnu instituciju odnosno grupu kreditnih institucija za koju je SRB izravno odgovoran. Svaki IRT vođen je koordinatorom koji planira, koordinira i organizira aktivnosti članova IRT-a te radi na uspostavljanju komunikacije i osiguravanju suradnje između svih članova IRT-a.