Koja je uloga Jedinstvenoga sanacijskog odbora?

Koja je uloga Jedinstvenoga sanacijskog odbora?

Objavljeno: 3.6.2020. Ažurirano: 16.6.2023.

Jedinstveni sanacijski odbor (Single Resolution Board, SRB) nezavisna je agencija EU-a sa sjedištem u Bruxellesu i glavno sanacijsko tijelo za sve kreditne institucije sa sjedištem u bankovnoj uniji. Njegova je zadaća osigurati učinkovito i dosljedno funkcioniranje jedinstvenoga sanacijskog mehanizma (Single Resolution Mechanism, SRM), a blisko surađuje s nacionalnim sanacijskim tijelima diljem bankovne unije i šire, s obzirom na međunarodnu prirodu svijeta financija. Uspostavljen je 1. siječnja 2016. stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 806/2014 o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30. 7. 2014.).

Osnovne su zadaće SRB-a:

  1. izrada sanacijskih planova i donošenje svih odluka povezanih sa sanacijom za
    1. kreditne institucije i grupe kreditnih institucija koje se smatraju značajnima ili nad kojima je Europska središnja banka (ESB) odlučila izravno izvršavati nadzorne ovlasti te
    2. "ostale prekogranične grupe", odnosno grupe u kojima matična kreditna institucija i barem jedna kreditna institucija kći imaju sjedište u dvjema različitim državama članicama sudionicama
  2. upravljanje Jedinstvenim fondom za sanaciju (Single Resolution Fund, SRF)
  3. koordiniranje aktivnosti i suradnja s ESB-om, nacionalnim nadzornim i sanacijskim tijelima, nadležnim ministarstvima, Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i ostalim institucijama koje djeluju na području sanacijskih pitanja iz EU-a i svijeta.

Uključivanjem Hrvatske u SRM s 1. listopada 2020. SRB je postao izravno odgovoran za izvršenje sanacijskih ovlasti nad dijelom kreditnih institucija sa sjedištem u Hrvatskoj. U odnosu na preostale kreditne institucije za koje nije izravno nadležan, SRB surađuje s nacionalnim sanacijskim tijelom u Hrvatskoj.