Koje kredite uzimamo? Mikroanaliza duga hrvatskih kućanstava

Objavljeno: 2.2.2022.
Publikacija Istraživanja
Broj I-67
Autor Mate Rosan, Krunoslav Zauder
Datum Listopad 2020.
JEL G51, D15, G21
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

zaduženost kućanstava, osigurani – neosigurani krediti, starosni profil pri zaduživanju, kreditna ograničenja, Anketa o financijama i potrošnji kućanstava

U radu je korišten novi skup podataka kako bi se na mikrorazini istražili uzorci u zaduživanju hrvatskih kućanstava. Analiziranjem presječnih podataka iz Ankete o financijama i potrošnji kućanstava, koja je u Hrvatskoj prvi put provedena 2017., prikazana je struktura zaduženosti hrvatskih kućanstava te je utvrđeno nekoliko obilježja kućanstava kada je riječ o njihovu udjelu u tri vrste duga: osigurani krediti, neosigurani krediti te prekoračenja po računu i/ili dugovanja na osnovi kreditnih kartica. Dobiveni rezultati upućuju na to da: a) kućanstva na čijem su čelu sredovječne osobe uglavnom sudjeluju u većem broju i sa znatnijim iznosima u sve tri vrste zaduženja, b) kućanstva s vidljivim kreditnim ograničenjima češće posežu za neosiguranim kreditima i c) nemogućnost financiranja potrošnje i sklonost preuzimanju rizika pri donošenju odluka o štednji i ulaganjima pridonose oslanjanju na prekoračenja po računu i/ili dugovanju na osnovi kreditnih kartica.