Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2024. godine

Objavljeno: 31.5.2024.

U prvom tromjesečju 2024. godine ukupna imovina kreditnih institucija smanjila se u odnosu na kraj 2023. za 1,5% i iznosila je 77,4 mlrd. eura. Imovina se smanjila kod većine kreditnih institucija.

Ukupni krediti i predujmovi smanjili su se za 2,4% u usporedbi s krajem 2023. godine, najvećim dijelom na osnovi smanjenja depozita kod središnje banke. Kod kredita najvažnijim sektorima (kućanstvima i nefinancijskim društava) kretanja su bila divergentna: krediti kućanstvima nastavili su rasti, dok su krediti nefinancijskim društvima praktički stagnirali. Neprihodujući krediti i predujmovi (u nastavku teksta: NPL-ovi) smanjili su se za 2,7%, najvećim dijelom u portfelju kredita nefinancijskim društvima.

Udio NPL-ova u ukupnim kreditima i predujmovima na kraju prvog tromjesečja 2024. godine nije se promijenio u odnosu na kraj 2023. godine te je iznosio 2,6%. U portfelju kredita nefinancijskim društvima udio NPL-ova smanjio se s 5,1% na 4,8%, a u portfelju kredita kućanstvima smanjio se s 4,2% na 4,1% kredita tom sektoru.

Poslovanje kreditnih institucija u prvom tromjesečju 2024. godine rezultiralo je s dobiti u iznosu od 413,4 mil. eura. Pokazatelji profitabilnosti povećali su se u odnosu na vrijednost s kraja 2023. Prinos na imovinu (ROA) povećao se s 1,8% na 2,1%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 15,5% na 18,1%. Rezultat je to povećanja kamatnih prihoda, pri čemu su znatan doprinos dali prihodi od prekonoćnih depozita kod HNB-a.

Ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnog sustava na visokim su razinama, a stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava blago se smanjila na 23,3% pod utjecajem smanjenja ukupnoga kapitala i povećane izloženosti rizicima. Sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od propisanog minimuma od 8%.

Na vrlo visokoj razini još je nalazi i likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR). Na kraju prvog tromjesečja 2024. godine sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve, a prosječni LCR iznosio je 230,5%.

Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija