Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2020.

Objavljeno: 30.11.2020.

Povećanje neto domaće aktive monetarnih institucija tijekom listopada 2020. povećalo je ukupna likvidna sredstva (M4) i uz smanjenje neto inozemne aktive. Ujedno se blago ubrzao i godišnji rast M4.

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) u listopadu su vrlo blago porasli nakon što su se u prethodna dva mjeseca smanjivali. Pritom su se plasmani stanovništvu nastavili blago povećavati, dok su se krediti nefinancijskim poduzećima smanjili nešto slabijim intenzitetom nego prethodnih mjeseci. Godišnji rast ukupnih plasmana usporio se s obzirom na prestanak djelovanja baznog efekta relativno visokog prirasta plasmana krajem prošle godine, što je vezano i uz razdoblje provedbe programa subvencioniranja stambenih kredita.

Ukupna likvidna sredstva (M4)[1] iznosila su na kraju listopada 360,3 mlrd. kuna ili za 1,7 mlrd. kuna, odnosno 0,5% više nego na kraju rujna (Tablica 1.). Porast M4 na osnovi transakcija iznosio je 0,3%, ali deprecijacija tečaja povećala je taj rast na 0,5%. Promatraju li se sastavnice M4, novčana masa (M1)[2] povećala se za 0,7 mlrd. kuna (0,4%), a kvazinovac za 1,0 mlrd. kuna (0,5%). Pritom su najviše porasli kunski (odnosno depozitni novac) i devizni depoziti nefinancijskih poduzeća. Na aktivnoj strani bilance monetarnih institucija vidljivo je povećanje neto domaće aktive (NDA) monetarnog sustava od 2,3 mlrd. kuna, dok je neto inozemna aktiva (NIA) smanjena za 0,7 mlrd. kuna. Povećanje NDA uglavnom je posljedica porasta neto potraživanja od središnje države (zbog smanjenja depozita središnje države kod HNB-a). Promatra li se na godišnjoj razini, rast M4 u listopadu se ubrzao na 7,0 % na osnovi transakcija, a rast M1 na 15,7% (Slika 1.).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) u listopadu su vrlo blago porasli (za samo 0,2 mlrd. kuna ili 0,1% u odnosu na rujan, na osnovi transakcija) i na kraju mjeseca iznosili su 235,0 mlrd. kuna, što je usporilo rast ukupnih plasmana na godišnjoj razini na 3,3% (Slika 2.). Krediti su, kao dominantna stavka plasmana, iznosili u listopadu 229,2 mlrd. kuna, pri čemu je u listopadu zabilježen nastavak blagog porasta kredita stanovništvu (za 0,3 mlrd. kuna u odnosu na prethodni mjesec, na osnovi transakcija), dok su se krediti odobreni nefinancijskim poduzećima nastavili smanjivati (za 0,2 mlrd. kuna u odnosu na rujan), ali nešto blažim intenzitetom nego prethodnih mjeseci. Na godišnjoj razini, krediti u listopadu usporili su svoj rast na 3,7% kao rezultat usporavanja rasta i kredita poduzećima (s 5,3% u rujnu na 4,7% u listopadu) i kredita stanovništvu (s 3,7% na 3,1%) (Tablica 2.). Pritom je usporen rast gotovinskih nenamjenskih kredita (s 0,9% na 0,3%) kao i stambenih kredita (s 8,4% na 7,7%), kod kojih je vidljiv učinak baznog razdoblja, budući da je u listopadu prošle godine bio vidljiv utjecaj programa subvencioniranja stambenih kredita, čija je provedba ove godine pomaknuta prema kraju godine.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
Izvor: HNB

Tablica 2. Krediti (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim kredita poduzećima i kućanstvima uključuje i kredite lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa kredita, što uključuje i prodaje kredita u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s listopadom 2020. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije


  1. Ukupna likvidna sredstva (M4) jesu HNB-ova šira definicija količine novca u optjecaju.
  2. Novčana masa (M1) jest HNB-ova uža definicija količine novca u optjecaju.