Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar monetarnih kretanja za siječanj 2020.

Objavljeno: 28.2.2020.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju siječnja 2020. iznosila su 333,6 mlrd. kuna te su ostala gotovo jednaka kao na kraju prošle godine, što je rezultat pada neto inozemne aktive (NIA) i istodobnoga podjednakog rasta neto domaće aktive (NDA) ponajviše zbog povećanja neto potraživanja od središnje države (Tablica 1.). Pad NIA-e bio je znatno veći u siječnju 2019. nego u siječnju 2020. pa se njezin godišnji rast na kraju siječnja 2020. bitno ubrzao. U istom se razdoblju ubrzao i godišnji rast M4 (na 4,4%) jer je na početku prošle godine zabilježeno znatno nepovoljnije kretanje ukupnih likvidnih sredstava u odnosu na početak ove godine. Zbog istog se razloga godišnja stopa rasta novčane mase (M1) u siječnju također dinamizirala i dosegnula 16,1% (Slika 1.), dok se pad kvazinovca na godišnjoj razini blago usporio, na –2,2% (na osnovi transakcija).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB 

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) povećali su se u siječnju za 0,7 mlrd. kuna, a njihov se godišnji rast lagano ubrzao, na 4,3% na osnovi transakcija (Slika 2.), čemu je pridonio porast plasmana nefinancijskim poduzećima, koji je na godišnjoj razini iznosio 0,5%. Istodobno se godišnji rast plasmana stanovništvu zadržao na 7,4%, koliko je iznosio i na kraju prošle godine (Tablica 2.). Pritom je za stambene kredite zabilježeno tek blago ubrzanje na godišnjoj razini (6,5%), dok se rast gotovinskih nenamjenskih kredita usporio (11,4%). Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u siječnju iznosio 2,9%, bio je manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom bilo posljedica prodaja nenaplativih plasmana poduzećima.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje također plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa siječnjem 2020. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije