Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar monetarnih kretanja za travanj 2020.

Objavljeno: 29.5.2020.

Ukupna likvidna sredstva (M4) smanjila su se tijekom travnja 2020. za 0,3 mlrd. kuna (0,1%) te su na kraju mjeseca iznosila 344,7 mlrd. kuna (Tablica 1.), što je rezultat smanjenja neto domaće aktive (NDA), dok se neto inozemna aktiva (NIA) blago povećala. Mjesečno smanjenje NDA bilo je posljedica smanjenja plasmana stanovništvu i poduzećima, dok su se neto potraživanja od središnje države povećala zbog povećanog zaduživanja države kod banaka. Devizne intervencije HNB-a nastavile su djelovati na promjenu strukture NIA-e pa se tijekom travnja[1] neto inozemna aktiva središnje banke smanjila uz istovremeno povećanje neto inozemne aktive kreditnih institucija. Godišnji rast M4, nakon snažnog ubrzanja tijekom ožujka, u travnju se dodatno blago ubrzao na 7,8% (na osnovi transakcija). Tome je pridonijelo ubrzanje godišnjeg rasta novčane mase (M1) na 17,7% (Slika 1.) i kvazinovca na 1,8% (na osnovi transakcija).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) smanjili su se u travnju za 1,5 mlrd. kuna, a njihov se godišnji rast usporio na 4,6%, na osnovi transakcija (Slika 2.). Pritom se godišnji rast plasmana stanovništvu usporio na 4,5% (Tablica 2.), potaknut uglavnom daljnjim usporavanjem godišnjeg rasta gotovinskih nenamjenskih kredita (6,5%), te manjim dijelom i usporavanjem rasta stambenih kredita (6,1%). Što se tiče poduzeća, nakon zamjetnog ubrzanja tijekom ožujka, godišnji se rast plasmana poduzećima u travnju blago usporio na 4,0%. Godišnji rast nominalnog stanja plasmana u travnju (4,4%) i dalje je manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana poduzećima.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje također plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s travnjem 2020. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije

  1. Devizna intervencija putem aukcije, provedena na posljednji dan ožujka u iznosu od 618,15 mil. EUR, imala je učinak na monetarne agregate u travnju budući da je namira bila 2. travnja 2020.