Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za veljaču 2018.

Objavljeno: 30.3.2018.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u veljači 2018. povećala su se za 2,8 mlrd. kuna (0,9%) te su na kraju mjeseca iznosila 304,5 mlrd. kuna (Tablica 1.). Mjesečnom povećanju toga najšireg monetarnog agregata najviše je pridonio rast neto inozemne aktive (NIA) monetarnog sustava, i to ponajviše neto inozemne imovine HNB-a. Neto domaća aktiva (NDA) sustava također je porasla tijekom veljače, na što su podjednako utjecala povećanja plasmana središnjoj državi i plasmana ostalim domaćim sektorima. Promatrano na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u veljači 2018. ubrzao se na 4,5%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). Na snažnije povećanje ukupnih likvidnih sredstava djelovalo je dinamiziranje godišnjeg rasta novčane mase (M1), koji je u veljači iznosio 20,3%, ali i usporavanje godišnjeg pada kvazinovca na –2,7% s –4,5% na kraju prethodnog mjeseca.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) povećali su se tijekom veljače (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 217,3 mlrd. kuna, a njihova se godišnja stopa rasta blago smanjila na 2,9% (na osnovi transakcija, Slika 2.). Međutim, godišnji rast plasmana stanovništvu i poduzećima nastavio se ubrzavati, dosegnuvši na kraju veljače 4,4% odnosno 3,1% (Tablica 2.). Na usporavanje rasta ukupnih plasmana djelovao je izražen godišnji pad plasmana ostalim financijskim institucijama, koji je u veljači iznosio –22,4%. Što se tiče nominalnog stanja ukupnih plasmana, oni su na kraju veljače 2018. bili za 1,0% manji nego na kraju istog mjeseca prethodne godine, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima, uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s veljačom 2018. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije