Konvergencija razina cijena: Hrvatska, tranzicijske zemlje i EU

Objavljeno: 13.9.2004.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 15
Autor Danijel Nestić
Datum Rujan 2004.
JEL E31, F15, P22
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

razina cijena, konvergencija, Balassa-Samuelsonov efekt, tranzicija

Rad analizira promjene razina cijena i realnog dohotka u europskim zemljama na osnovi podataka iz Projekta međunarodne usporedbe (International Comparison Project, ICP) i ocjenjuje moguće pritiske na cijene koji slijede iz procesa konvergencije. Rezultati regresijske analize determinanti razina cijena upućuju na važnost Balassa-Samuelsonova efekta za objašnjenje opaženih razlika u razinama cijena među zemljama. Posebno se analizira položaj Hrvatske u međunarodnim usporedbama uporabom dezagregiranih podataka prikupljenih u sklopu ICP-a. Rad sugerira da bi razmjerno visoka razina cijena u Hrvatskoj mogla biti prednost u procesu integracije u EU zbog manje potrebe za budućim korekcijama tečaja i cijena. Regresijska ocjena činitelja konvergencije razine cijena provedena u ovom radu pokazuje da bi u idućih nekoliko godina upravo u Hrvatskoj, od svih europskih tranzicijskih zemalja, pritisak na rast opće razine cijena mogao biti najmanji.