Međunarodne pričuve

Objavljeno: 1.2.2015.

Međunarodne pričuve Hrvatske narodne banke iskazuju se u skladu s Priručnikom za sastavljanje platne bilance (Međunarodni monetarni fond, BPM6 priručnik) i uključuju ona potraživanja Hrvatske narodne banke od inozemstva koja se mogu rabiti za premošćivanje neusklađenosti međunarodnih plaćanja. Međunarodne pričuve sastoje se od posebnih prava vučenja, pričuvne pozicije u MMF-u, zlata, strane valute i depozita kod stranih banaka te obveznica i zadužnica.


Promjene u tablicama statističkog pregleda monetarne statistike


Metodologija - međunarodne pričuve

Objavljeno: 14.1.2016. Ažurirano: 15.2.2023.

Tablica H8 Međunarodne pričuve i devizna likvidnost

Međunarodne pričuve i devizna likvidnost iskazuju se u skladu s Predloškom o međunarodnim pričuvama i deviznoj likvidnosti, koji je sastavio MMF. Detaljno objašnjenje Predloška nalazi se u materijalu MMF-a International reserves and foreign currency liquidity: guidelines for a data template, 2013. Prvi dio Predloška prikazuje ukupnu imovinu Hrvatske narodne banke u konvertibilnoj stranoj valuti. Službene međunarodne pričuve (I.A.) prikazuju one oblike imovine kojima se HNB može u bilo kojem trenutku koristiti za premošćivanje neusklađenosti međunarodnih plaćanja. Službene međunarodne pričuve uključuju kratkoročne inozemne utržive dužničke vrijednosne papire, efektivni strani novac, devizne depozite po viđenju, devizne oročene depozite koji se mogu razročiti prije dospijeća, devizne oročene depozite s preostalim dospijećem do godine dana, pričuvnu poziciju u MMF-u, posebna prava vučenja, zlato i obratne repo poslove s inozemnim utrživim dužničkim vrijednosnim papirima.

Drugi dio Predloška prikazuje fiksno ugovorene devizne neto obveze Hrvatske narodne banke i središnje države, koje dospijevaju tijekom idućih 12 mjeseci. Devizni krediti, dužnički vrijednosni papiri i depoziti (II.1.) uključuju buduća plaćanja kamata na deviznu obveznu pričuvu banaka kod HNB-a (uključeno je samo plaćanje kamata za idući mjesec), plaćanja budućih dospijeća izdanih blagajničkih zapisa HNB-a u stranoj valuti, buduće otplate glavnice i plaćanja kamata na kredite primljene od MMF-a te buduće otplate glavnice i plaćanja kamata na devizne dugove središnje države. Agregatna kratka i duga pozicija deviznih terminskih poslova (II.2.) uključuje buduće naplate (predznak +) ili plaćanja (predznak –) koja rezultiraju iz međuvalutnih swapova između HNB-a i domaćih banaka (privremene prodaje ili privremene kupnje deviza). Ostalo (II.3.) uključuje buduća plaćanja s osnove repo poslova s inozemnim utrživim dužničkim vrijednosnim papirima.

Treći dio Predloška prikazuje ugovorene potencijalne neto devizne obveze Hrvatske narodne banke i središnje države koje dospijevaju tijekom idućih 12 mjeseci. Potencijalne devizne obveze (III.1.) uključuju buduće otplate glavnice i plaćanja kamata na inozemne kredite za koje jamči središnja država i stanje devizne obvezne pričuve banaka kod HNB-a (uključivanje devizne obvezne pričuve zasniva se na pretpostavkama da u budućnosti neće biti promjena stope ni promjena osnovice za obračun devizne pričuve, koja se sastoji od deviznih izvora sredstava, i to redovnih deviznih računa, posebnih deviznih računa, deviznih računa i štednih uloga po viđenju, primljenih deviznih depozita, primljenih deviznih kredita i obveza po izdanim vrijednosnim papirima u stranoj valuti, osim vlasničkih vrijednosnih papira banke te hibridnih i podređenih instrumenata). Neiskorišteni okvirni krediti prikazuju potencijalne priljeve (predznak +) ili odljeve (predznak –) koji bi nastali korištenjem tih kredita.

Četvrti dio Predloška prikazuje bilješke. Kratkoročni kunski dug s valutnom klauzulom (IV.a)) prikazuje obveze na temelju Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske, koje dospijevaju tijekom idućih 12 mjeseci. Založena imovina (IV.c)) prikazuje oročene devizne depozite s ugovorenim dospijećem dužim od tri mjeseca iz stavke I.B., koji također čine zalog. Repo poslovi s vrijednosnim papirima prikazuju vrijednost kolaterala koji su predmet repo poslova i obratnih repo poslova s vrijednosnim papirima kao i način evidentiranja tih poslova u Predlošku.

Od siječnja 2023. godine, ulaskom Republike Hrvatske u europodručje, dolazi do promjene nacionalne valute kune u valutu euro. Stoga prvi dio Predloška prikazuje ukupnu deviznu imovinu HNB-a, imovinu u valuti različitoj od eura. Devizna imovina prikazana u prvom dijelu Predloška podijeljena je u dva dijela. Dio I.A. prikazuje ukupnu deviznu imovinu HNB-a prema protustrankama izvan europodručja, što čini međunarodne pričuve. Dio I.B. prikazuje ostalu deviznu imovinu HNB-a koja uključuje devizna potraživanja prema protustrankama europodručja.

Također, od siječnja 2023. Predložak ne uključuje stavke vezane uz središnju državu u skladu s definicijom rezervne imovine europodručja.