Mogućnosti poslovanja Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB na području Republike Hrvatske

Objavljeno: 16.4.2021.

S obzirom na povećano zanimanje javnosti vezano uz regulatorni okvir poslovanja tvrtki s nazivom Revolut – Revolut Payments UAB i Revolut Bank UAB – u Republici Hrvatskoj Hrvatska narodna banka, smatra potrebnim ukazati na sljedeće:

Od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji pružatelji platnih usluga u Republici Hrvatskoj mogu biti i institucije za elektronički novac osnovane u drugoj državi članici Europske unije. Institucija za elektronički novac osnovana u drugoj državi članici Europske unije može na području Republike Hrvatske, u skladu s uvjetima uređenim Zakonom o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 64/2018.), izdavati elektronički novac i/ili pružati platne usluge koristeći se pravom na poslovni nastan ili slobodom pružanja usluga, nakon što nadležno tijelo matične države članice o tome obavijesti Hrvatsku narodnu banku (tzv. passporting).

Nadalje, u skladu s člankom 83. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) kreditna institucija sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije može u Republici Hrvatskoj pružati uzajamno priznate usluge koje je ovlaštena pružati u matičnoj državi članici putem podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj. Također, kreditna institucija sa sjedištem u drugoj državi članici može privremeno neposredno pružati usluge koje je ovlaštena pružati u državi članici u kojoj ima sjedište, i to od dana kada Hrvatska narodna banka dobije obavijest nadležnog tijela iz te države članice o neposrednom pružanju usluga s popisom usluga koje kreditna institucija namjerava pružati na području Republike Hrvatske.

Na osnovi navedenih odredbi HNB je u studenome 2020. zaprimio obavijest nadležnog tijela matične države članice o namjeri neposrednog pružanja usluga na području Republike Hrvatske u kojoj je toj instituciji izdano odobrenje, odnosno Lietuvos bankas (Bank of Lithuania) iz Litve za kreditnu instituciju Revolut Bank UAB. Njime je HNB obaviješten da će Revolut Bank UAB započeti s pružanjem uzajamno priznatih usluga u RH, ali samo onih navedenih pod brojem 1. iz Priloga I. Direktive 2013/36/EU – primanje depozita i ostalih povratnih sredstava, dok ostale usluge iz Priloga I. Direktive 2013/36/EU (uključujući i platne usluge) neće i ne smije pružati. Platne usluge definirane su člankom 4. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) i između ostalog uključuju otvaranje i vođenje računa za plaćanje. Prema tom zakonu računi za plaćanje jesu računi koje vodi pružatelj platnih usluga na ime jednog ili više korisnika platnih usluga kojima se korisnici platnih usluga koriste za izvršavanje platnih transakcija. Tekući račun ili žiroračun vrste su računa za plaćanje.

Uvidom u uvjete poslovanja kreditne institucije Revolut Bank UAB "Revolut Bank UAB Demand Deposit Terms" navedeni je opisan kao depozitni račun na koji korisnik može pohraniti novac i povući ga isljučivo na temelju vlastitog zahtjeva. Revolut Banka UAB u tim uvjetima poslovanja ističe da nije ovlašten pružati platne usluge te novac na taj račun može uplaćivati i s njega izvršavati isplatu samo korisnik. Jedini je način uplate i isplate s toga depozitnog računa onaj putem transfera koji korisnik izvršava s računa za elektronički novac koji ima otvoren u Revolut Payments UAB.

Revolut Payments UAB je institucija za elektronički novac kojoj je odobrenje za izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga izdala također Lietuvos bankas (Bank of Lithuania) te koja je notificirana za neposredno pružanje usluge izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga u Republici Hrvatskoj još 7. siječnja 2019. sukladno odredbama članaka 80., 81. i 83. Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 64/2018.).

Informacije o notifikacijama neposrednog pružanja usluga za Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB javno su dostupne na internetskoj stranici HNB-a u Popisu institucija koje ostvaruju slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga i Popisu institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i registriranih pružatelja usluge informiranja o računu iz drugih država članica.

Dakle, Revolut Bank UAB ne smije otvarati i voditi račune za plaćanje, primjerice tekući račun ili žiroračun, već prikuplja depozite svojih klijenata na depozitni račun. Klijenti Revolut Payments UAB-a sklapanjem ugovornog odnosa i s Revolut Bank UAB-om raspolažu depozitnim računom u kreditnoj instituciji (Revolut Bank UAB), a računom za plaćanje u instituciji za elektronički novac (Revolut Payments UAB).  U slučaju da Revolut Bank UAB od Lietuvos bankas (Bank of Lithuania)  zatraži i dobije licencu za pružanje platnih usluga i da litvanski regulator o tome obavijesti HNB, tada bi Revolut Bank UAB mogao otvarati i voditi račune za plaćanje, uključivo tekući račun ili žiro račun. 

Ovdje valja istaknuti da nadzor nad institucijom za elektronički novac, koja neposredno pruža usluge u Republici Hrvatskoj, provodi nadležno tijelo matične države članice u kojoj je toj instituciji izdano odobrenje, odnosno Lietuvous Bankas (Bank of Lithuania) za instituciju Revolut Payments UAB. Pravo prekograničnog pružanja usluga na području Europskog gospodarskog prostora vrijedi za sve licencirane pružatelje platnih usluga i izdavatelje elektroničkog novca, pa tako i za institucije koje su osnovane u RH.  Pritom napominjemo da HNB ne daje odobrenja za rad niti obavlja aktivnosti supervizije poslovanja kreditnih institucija iz drugih država članica EU-a koje neposredno pružaju usluge u RH: superviziju njihovog poslovanja obavljaju nadležna tijela država članica koja su im izdala odobrenje za rad. Europska agencija za nadzor banaka (EBA) vodi registar svih kreditnih institucija koje su licencirane za pružanje usluga u EU-u te se u tom registru obvezno navodi naziv nadležnog supervizora i tijela koje upravlja službenim priznatim sustavom osiguranija depozita u državi članici.

Osim navedenog, skrećemo pozornost na to da bi prikupljeni depoziti od kreditne institucije Revolut Bank UAB bili uključeni u sustav osiguranja depozita u Republici Litvi, a ne u Republici Hrvatskoj. Spomenuta sredstva klijenata Revolut Bank UAB-a koja se nalaze na njihovim računima za plaćanje u Revolut Payments UAB-u nisu predmet osiguranja depozita. To je jasno naznačeno u općim uvjetima poslovanja Revolut Bank UAB-a.