Obavijest o pravima potrošača iz područja platnog prometa

Objavljeno: 3.12.2019.

Europska komisija objavila je standardiziranu elektroničku brošuru za sve države članice u kojoj se navode temeljna prava potrošača koja proizlaze iz Direktive o platnim uslugama (PSD2) i povezanog prava Unije. Republika Hrvatska navedenu je Direktivu prenijela u Zakon o platnom prometu.

Hrvatska narodna banka objavljuje elektroničku brošuru u skladu s člankom 73. Zakona o platnom prometu (članak 106. PSD2).

Brošura o pravima potrošača u korištenju platnih usluga