Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za listopad 2023. godine

Objavljeno: 30.11.2023.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] kreditnih institucija za glavne izvore njihovih eurskih sredstava u tromjesečnom razdoblju zaključno s listopadom 2023. nastavljaju trend rasta, koji je započeo u drugoj polovini 2022.

Kod glavnih izvora sredstava koje kreditne institucije pribavljaju od sektora kućanstava u listopadu 2023. prosjek kamatnih stopa na štedne depozite iznosio je 0,16% te je manji za 0,01 postotni bod u odnosu na listopad prethodne godine. Prosjeci kamatnih stopa na kratkoročne i dugoročne oročene depozite u listopadu 2023. značajno su viši u usporedbi s njihovim vrijednostima iz listopada 2022., pri čemu je rast kod kratkoročnih oročenih depozita više izražen. U listopadu 2023. prosjek kamatnih stopa iznosio je 2,44% za kratkoročne i 1,40% za dugoročne oročene depozite. U odnosu na listopad 2022. radi se o porastu od 2,32 i 1,24 postotna boda, za kratki odnosno za dugi rok. Slične razine prosjeka kamatnih stopa posljednji put evidentirane su u rujnu 2013. za kratkoročne odnosno u lipnju 2016. za dugoročne oročene depozite.

Prosjeci kamatnih stopa na oročene depozite nefinancijskih poduzeća u listopadu 2023. iznosili su 3,28% za kratkoročne i 2,81% za dugoročne depozite. Kod kratkoročnih depozita bilježi se rast od 2,99 postotnih bodova, a kod dugoročnih depozita od 2,17 postotnih bodova u odnosu na listopad 2022. Trend ubrzanog rasta u posljednjih godinu dana posebno je izražen kod kratkoročnih oročenih depozita.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste eurskih kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima uglavnom pokazuju trend rasta od sredine 2022., s iznimkom kredita odobrenih po kreditnim karticama, kod kojih se nastavlja višegodišnji trend smanjivanja prosjeka kamatnih stopa.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima u listopadu 2023. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za nenamjenske i ostale kredite te je iznosio 5,90%. Najniži prosjek kamatnih stopa u listopadu 2023. iznosio je 3,60%, a odnosio se na stambene kredite, čime se nastavlja trend rasta koji je započeo u drugom tromjesečju 2022. Kod kredita na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima prosjek kamatnih stopa u listopadu 2023. iznosio je 5,51%, dok je kod kredita po kreditnim karticama prosjek kamatnih stopa u istom mjesecu iznosio 4,62%.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima u listopadu 2023. nastavlja se trend rasta prosjeka kamatnih stopa i na kratkoročne i na dugoročne kredite. Prosjek kamatnih stopa na kredite nefinancijskim poduzećima u listopadu 2023. iznosio je 4,87% kod kratkoročnih kredita, a 5,42% kod dugoročnih kredita. Na tromjesečnoj razini bilježi se umjereniji rast, od 0,51 i 0,09 postotnih bodova za kratki odnosno za dugi rok. S druge strane, na godišnjoj razini rast je intenzivniji i iznosi 2,66 postotnih bodova za kratki te 2,42 postotna boda za dugi rok.

Vremenske serije statističkih podataka: Kamatne stope kreditnih institucija

 


  1. Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i sektora nefinancijskih poduzeća (poduzeća izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Novi ugovori obuhvaćaju sve ugovore kojima se prvi put utvrđuju kamatne stope i sve novodefinirane uvjete postojećih ugovora. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni iznosi novoprimljenih depozita odnosno novoodobrenih kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji u Priopćenju međusobno se razlikuju po instrumentu, ročnosti i institucionalnom sektoru, na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju. Od siječnja 2023. podaci se odnose isključivo na valutu euro, dok se za podatke prije 2023. eurskim kreditom/depozitom smatra i kunski kredit/depozit s valutnom klauzulom uz euro (osim za štedne depozite, prekoračenja po transakcijskim računima i kredite po kreditnim karticama, kod kojih su obuhvaćene sve valute).