Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za siječanj 2024. godine

Objavljeno: 29.2.2024.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] kreditnih institucija za glavne izvore njihovih eurskih sredstava uglavnom bilježe pad u tromjesečnom razdoblju zaključno sa siječnjem 2024., ali i nadalje nastavljaju trend rasta na godišnjoj razini.

Kod glavnih izvora sredstava koje kreditne institucije pribavljaju od sektora kućanstava u siječnju 2024. prosjek kamatnih stopa na štedne depozite iznosio je 0,18% te je viši za 0,02 postotna boda u odnosu na siječanj prethodne godine. Prosjeci kamatnih stopa na kratkoročne i dugoročne oročene depozite u siječnju 2024. znatno su viši u usporedbi s njihovim vrijednostima iz siječnja 2023., pri čemu je rast kod kratkoročnih oročenih depozita više izražen. U siječnju 2024. prosjek kamatnih stopa iznosio je 2,25% za kratkoročne i 1,62% za dugoročne oročene depozite. U odnosu na siječanj 2023. riječ je o porastu od 2,12 i 1,47 postotnih bodova za kratki odnosno za dugi rok.

Prosjeci kamatnih stopa na oročene depozite nefinancijskih društava u siječnju 2024. iznosili su 3,41% za kratkoročne i 2,22% za dugoročne depozite. Kod kratkoročnih depozita bilježi se rast od 2,12 postotnih bodova, a kod dugoročnih depozita od 0,91 postotnog boda u odnosu na siječanj 2023. Trend ubrzanog rasta u posljednjih godinu dana osobito je izražen kod kratkoročnih oročenih depozita.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste eurskih kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim društvima uglavnom pokazuju trend rasta od sredine 2022., s iznimkom kredita odobrenih po kreditnim karticama, kod kojih se nastavlja višegodišnji trend smanjivanja prosjeka kamatnih stopa.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima u siječnju 2024. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za nenamjenske i ostale kredite te je iznosio 6,12%. Najniži prosjek kamatnih stopa u siječnju 2024. iznosio je 3,64%, a odnosio se na stambene kredite, čime se nastavlja trend rasta koji je započeo u drugom tromjesečju 2022. Kod kredita na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima prosjek kamatnih stopa u siječnju 2024. iznosio je 5,77%, dok je kod kredita po kreditnim karticama prosjek kamatnih stopa u istom mjesecu iznosio 4,58%.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim društvima u siječnju 2024. prosjek kamatnih stopa iznosio je 4,99% za kratkoročne kredite, a 5,18% za dugoročne kredite. Na tromjesečnoj razini bilježi se rast od 0,12 postotnih bodova za kratki te pad od 0,24 postotna boda za dugi rok. S druge strane, na godišnjoj razini kamatne stope za obje kategorije rastu, 2,15 postotnih bodova za kratki te 1,28 postotnih bodova za dugi rok.

Vremenske serije statističkih podataka[2]:

Kamatne stope kreditnih institucija u RH
Statistika kamatnih stopa zemalja članica europodručja

 


  1. Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz domaćih sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i nefinancijskih društava (društva izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Novi ugovori obuhvaćaju sve ugovore kojima se prvi put utvrđuju kamatne stope i sve novodefinirane uvjete postojećih ugovora. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni iznosi novoprimljenih depozita odnosno novoodobrenih kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji u Priopćenju međusobno se razlikuju po instrumentu, ročnosti i institucionalnom sektoru, na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju. Od siječnja 2023. podaci se odnose isključivo na valutu euro, dok se za podatke prije 2023. eurskim kreditom/depozitom smatra i kunski kredit/depozit s valutnom klauzulom uz euro (osim za štedne depozite, prekoračenja po transakcijskim računima i kredite po kreditnim karticama, kod kojih su obuhvaćene sve valute).

  2. Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija u RH koje objavljuje HNB mogu se razlikovati od statističkih pokazatelja kamatnih stopa koje za kreditne institucije u RH objavljuje ESB. Razlike u vrijednostima usporedivih pokazatelja proizlaze uglavnom iz razlika u konceptu rezidentnosti pri izračunu tih pokazatelja iz izvorno prikupljenih podataka.