Ocjena karaktera makrobonitetne politike s pomoću pristupa rast-pri-riziku: problem mjerenja, pregled literature i komentari za Hrvatsku

Objavljeno: 26.9.2023.
Publikacija Istraživanja
Broj W-72
Autor Tihana Škrinjarić
Datum Rujan 2023.
JEL E32, E44, E58, G01, G28, C22
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

sistemski rizik, makrobonitetna politika, financijska stabilnost, financijski uvjeti, kvantilna regresija, ocjena politike, karakter makrobonitetne politike

Rad se bavi ocjenom karaktera makrobonitetne politike i pridonosi literaturi na dva načina. Prvo, daje sveobuhvatan pregled srodne literature kako bi se utvrdili rezultati dosadašnjih istraživanja i teorijskih doprinosa u tom području. Drugi dio rada posvećen je empirijskoj analizi i ocjeni karaktera makrobonitetne politike za Hrvatsku, pri čemu se razmatraju različiti problemi iz prakse. Budući da je empirijski dio rada usmjeren na zemlju koja je relativno aktivna u provođenju makrobonitetne politike, rezultati i zaključci mogu biti korisni i drugim zemljama za unapređivanje metodologije kojom se nastoje definirati i ocijeniti karakter i učinci makrobonitetne politike. Rezultati mogu biti različiti ovisno o odabiru i definiciji pojedinih varijabli. Radi se o zahtjevnom zadatku, s obzirom na to da rezultati ovise o definiciji indikatora makrobonitetne politike i određenih metodoloških aspekata koje treba razmotriti pri izračunu tih indikatora te o drugim metodološkim činiteljima.