Odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države

Objavljeno: 31.1.2015.
Kreditna institucija sa sjedištem u trećoj zemlji može na području Republike Hrvatske pružati bankovne i/ili financijske usluge samo preko podružnice, ako je ovlaštena pružati te usluge u državi u kojoj joj je sjedište, uz uvjet da je dobila odobrenje Hrvatske narodne banke za osnivanje podružnice. U tekstu se opisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države, postupak odlučivanja o zahtjevu, razlozi za odbijanje zahtjeva i prestanak važenja odobrenja, uvjeti za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države i propisi kojih se mora pridržavati podružnica kreditne institucije iz treće države.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države

Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države podnosi se na obrascu Zahtjev za osnivanje podružnice KI iz treće države kojem treba priložiti sljedeće:

1) dokaz, ne stariji od tri mjeseca, da je kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj ima registrirano sjedište, iz kojega se vidi njezin pravni oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar te osobe ovlaštene za zastupanje i opseg njihovih ovlasti ili ako je osnovana u državi gdje se ne upisuje u takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene prema propisima države u kojoj kreditna institucija ima registrirano sjedište, iz kojih se vidi njezin pravni oblik i vrijeme osnivanja te osobe ovlaštene za zastupanje i opseg njihovih ovlasti,

2) odluku kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača) o osnivanju podružnice,

3) prijepis izjave o osnivanju, društvenog ugovora ili statuta kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača), javno ovjeren prema propisima države u kojoj kreditna institucija ima registrirano sjedište,

4) podatke o članovima upravnih i nadzornih organa kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača),

5) zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za osobe koje će biti odgovorne za vođenje poslova podružnice kreditne institucije iz treće zemlje, Zahtjev za suglasnost za upravu i nadzorni odbor

6) revizorsko izvješće kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača) za posljednje tri poslovne godine,

7) dokument koji vjerodostojno prikazuje imatelje i njihove udjele u upravljanju kreditnom institucijom iz treće zemlje (osnivačem),

8) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države u kojoj se nalazi sjedište pravnih osoba imatelja kvalificiranih udjela kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača), uključujući popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari u tim pravnim osobama,

9) odobrenje za pružanje bankovnih i financijskih usluga koje je kreditnoj instituciji iz treće zemlje (osnivaču) izdalo nadležno tijelo,

10) popis bankovnih i financijskih usluga koje podružnica kreditne institucije iz treće zemlje namjerava pružati u Republici Hrvatskoj i poslovni plan za prve tri godine poslovanja,

11) odgovarajući akt nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj ako to proizlazi iz propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga koji su predviđeni poslovnim planom iz točke 10. ,

12) popis osoba povezanih s kreditnom institucijom iz treće zemlje (osnivačem) na način iz članka 16. Zakona o kreditnim institucijama,

13) odobrenje nadležnog tijela kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača) za osnivanje podružnice ili izjavu tog tijela da takvo odobrenje nije potrebno prema propisima države sjedišta te kreditne institucije, ne starije od šest mjeseci,

14) izjavu kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača) da će podružnica voditi svu dokumentaciju koja se odnosi na njezino poslovanje na hrvatskom jeziku i pohraniti je u sjedištu podružnice te da će sastavljati financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama ili propisima donesenima na temelju tog Zakona i propisima Europske unije kojima se uređuje poslovanje kreditne institucije,

15) informaciju o sustavu osiguranja depozita kojem kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) pripada i

16) ostale informacije navedene u obrascu Zahtjev za podružnicu KI iz treće zemlje.

Odlučivanje o zahtjevu

Hrvatska narodna banka može u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje zatražiti dodatne informacije i dokumentaciju. Ako je Hrvatska narodna banka zatražila dodatne informacije ili dokumentaciju, dan njihove dostave smatra se danom zaprimanja urednog zahtjeva.

Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje:

1) ako na osnovi podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene zahtjevu za izdavanje odobrenja utvrdi da kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) nema primjeren financijski položaj ili primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu da bi podružnica koju namjerava osnovati mogla poslovati u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama i propisima Europske unije kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija,

2) ako je, uzimajući u obzir propise države sjedišta kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača) ili prakse vezane uz provođenje tih propisa, vjerojatno da će obavljanje supervizije u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama biti otežano ili onemogućeno,

3) ako ocijeni da osoba odgovorna za vođenje poslova podružnice kreditne institucije iz treće zemlje ne ispunjava uvjete za člana uprave kreditne institucije propisane člankom 38. Zakona o kreditnim institucijama ili propisima Europske unije kojima se uređuje poslovanje kreditne institucije, u dijelu kojim se uređuju prava i obveze članova uprave,

4) ako u trećoj zemlji u kojoj je sjedište kreditne institucije ne postoje propisi o sprječavanju pranja novca i/ili ako ti propisi ne omogućuju djelotvoran nadzor nad sprječavanjem pranja novca te ako su kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) ili imatelji kvalificiranog udjela u njezinu kapitalu na bilo koji način povezani s financiranjem terorizma ili postoje indicije za to,

5) ako Hrvatska narodna banka nema zaključen sporazum o suradnji na području supervizije s nadležnim tijelom iz treće zemlje u kojoj se nalazi sjedište kreditne institucije osnivača podružnice ili

6) ako kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u državi u kojoj je sjedište kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača) nije omogućeno osnivanje podružnice barem pod istim uvjetima pod kojima je to u Republici Hrvatskoj omogućeno i kreditnoj instituciji iz treće zemlje (osnivaču).

Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje uz uvjet da ta kreditna institucija položi na račun bilo koje kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj novčani iznos koji ne može biti manji od 40 milijuna kuna. Ta će se sredstva na tom računu držati do upisa podružnice kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača) u sudski registar nakon čega se prenose na račun za namiru podružnice koji se vodi kod Hrvatske narodne banke. Ta sredstva smatrat će se regulatornim kapitalom u smislu Zakona o kreditnim institucijama. Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) može povećati iznos regulatornog kapitala uplatom u novcu na račun podružnice koji se vodi u Republici Hrvatskoj.

Ako kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) u Republici Hrvatskoj namjerava preko svoje podružnice početi pružati druge usluge, a koje nisu navedene u odobrenju za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje, prije upisa tih usluga u sudski registar dužna je dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje tih usluga.

Podružnica kreditne institucije iz treće zemlje može se upisati u sudski registar nakon dobivanja odobrenja od Hrvatske narodne banke.

Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) može na području Republike Hrvatske osnovati samo jednu podružnicu. Ako kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) želi obavljati poslove na više lokacija na području Republike Hrvatske, može otvoriti jednu ili više organizacijskih jedinica.

Na podružnicu kreditne institucije iz treće zemlje na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o kreditnim institucijama i propisa donesenih na temelju odredbi tog Zakona te odredbe Uredbe (EU) br. 575/2013 o:

1) upravi kreditne institucije (članci 36. do 44.),

2) sustavu upravljanja (članci 98. do 100.),

3) sustavu upravljanja rizicima (članci 101. do 103.),

4) sustavu unutarnjih kontrola (članci 104. do 108.),

5) eksternalizaciji poslovnih procesa (članci 109. do 111.),

6) adekvatnosti kapitala (članci 112. do 115.),

7) zaštitnim slojevima i mjerama za očuvanje kapitala (članci 116. do 144.),

8) suglasnostima za izloženosti (članci 145. do 147.),

9) posebnim uvjetima u vezi s ulaganjima u materijalnu imovinu i kapital drugih pravnih osoba (članci 148. i 149.),

10) kupoprodaji plasmana (članak 150.),

11) izvještavanju Hrvatske narodne banke (članci 151. do 154.),

12) bankovnoj tajni (članci 156. do 158.),

13) poslovnim knjigama i financijskim izvještajima (članci 159. do 164.),

14) javnom objavljivanju informacija (članci 165. do 167.),

15) vanjskoj reviziji (članci 168. do 174.),

16) superviziji kreditnih institucija (članci 175. do 190., članci 199. i 200.),

17) supervizorskim mjerama (članci 217. do 234.),

18) prestanku i reorganizaciji poslovanja (članci 246. do 249., članci 263. i 276. te članci 345. do 357.),

19) zaštiti potrošača (članci 300. do 312.),

20) postupcima odlučivanja Hrvatske narodne banke (članci 322. do 328.) i

21) prekršajima (članci 360. do 367.).

Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) dužna je depozite koje je primila u podružnicama koje posluju na području Republike Hrvatske osigurati u toj trećoj državi. Razina i opseg jamstava za depozite koje je primila podružnica kreditne institucije iz treće zemlje ne smiju prelaziti razinu i opseg određen propisima Republike Hrvatske o osiguranju depozita. Ako u državi sjedišta kreditne institucije ne postoji sustav osiguranja depozita ili su razina i/ili opseg jamstava za depozite manji nego u Republici Hrvatskoj, podružnica kreditne institucije iz treće zemlje dužna je uključiti se u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj.

Prestanak važenja, poništenje i ukidanje rješenja

Odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države prestaje važiti:

1) ako je nadležno tijelo ukinulo ili poništilo kreditnoj instituciji iz treće zemlje (osnivaču) odobrenje za rad, i to danom ukidanja ili poništenja odobrenja,

2) ako kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) prestane postojati u državi u kojoj ima sjedište ili po propisima te države izgubi poslovnu sposobnost, odnosno ako nadležni registarski sud izbriše kreditnu instituciju iz treće zemlje (osnivača) iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, ili pravo raspolaganja imovinom, i to danom nastupanja jednog od navedenih razloga,

3) ako kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) donese odluku o likvidaciji poslovanja podružnice,

4) ako je Hrvatska narodna banka donijela odluku o prisilnoj likvidaciji podružnice kreditne institucije iz treće zemlje ili

5) ako je nadležni sud donio odluku o otvaranju stečaja nad podružnicom kreditne institucije iz treće zemlje.

Hrvatska narodna banka kreditnoj će instituciji iz treće zemlje (osnivaču) poništiti odobrenje za osnivanje podružnice ako je ta kreditna institucija dobila odobrenje za osnivanje podružnice na osnovi neistinitih ili netočnih podataka, a koji su bili bitni za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice.

Hrvatska narodna banka kreditnoj će instituciji iz treće zemlje (osnivaču) ukinuti odobrenje za osnivanje podružnice:

1) ako nastupe uvjeti za odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice,

2) ako podružnica kreditne institucije iz treće zemlje ne ispunjava obveze s osnove osiguranja depozita propisane zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita,

3) ako podružnica kreditne institucije iz treće zemlje ne počne poslovati unutar šest mjeseci od dana izdavanja odobrenja,

4) ako prestanak poslovanja podružnice kreditne institucije iz treće zemlje traje duže od šest mjeseci,

5) ako podružnica kreditne institucije iz treće zemlje ne posluje po važećim propisima Republike Hrvatske i propisima Europske unije kojima se uređuje poslovanje kreditne institucije ili

6) ako podružnica kreditne institucije iz treće zemlje ne ispunjava svoje financijske obveze u Republici Hrvatskoj.

Ako nadležno tijelo kreditnoj instituciji iz treće zemlje (osnivaču) poništi ili ukine odobrenje za pružanje određene financijske usluge, ta je kreditna institucija dužna o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku. Hrvatska narodna banka poništit će ili ukinuti odobrenje za pružanje te usluge podružnici kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska narodna banka može naložiti podružnici kreditne institucije iz treće zemlje čija imovina i potencijalne obveze iskazane u njezinim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima prelaze 5% ukupne imovine i potencijalnih obveza svih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj da svoje poslovanje u Republici Hrvatskoj nastavi kao kreditna institucija.

Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) može podnijeti zahtjev za brisanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje iz sudskog registra tek nakon namire svih obveza nastalih poslovanjem te podružnice.