Odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije u drugoj državi članici Europske unije

Objavljeno: 31.1.2015.
Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može, preko podružnice ili neposredno, na području druge države članice pružati uzajamno priznate usluge koje je ovlaštena pružati na području Republike Hrvatske, kao i dodatne financijske usluge ako je to dopušteno propisima države članice domaćina i ako je za njih dobila odobrenje Hrvatske narodne banke. Podružnicu u drugoj državi članici može osnovati i financijska institucija kojoj je nadređena kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ako je dobila potvrdu Hrvatske narodne banke o ispunjavanju zakonskih uvjeta. U tekstu se opisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije u drugoj državi članici i osnivanje i početak rada podružnice financijske institucije u drugoj državi članici.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije u drugoj državi članici

Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja namjerava osnovati podružnicu u drugoj državi članici dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja Zahtjev za osnivanje podružnice KI u drugoj državi članici Hrvatskoj narodnoj banci i navesti državu članicu u kojoj namjerava otvoriti svoju podružnicu te zahtjevu priložiti:

1) poslovni plan za prve tri poslovne godine, koji mora sadržavati vrstu i opseg usluga koje namjerava pružati preko podružnice te organizacijski ustroj podružnice,

2) adresu u državi članici domaćinu na kojoj će Hrvatska narodna banka moći dobiti dokumentaciju o podružnici i

3) popis imena, prezimena i adresa fizičkih osoba koje će biti odgovorne za vođenje poslova podružnice.

Hrvatska narodna banka može u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka tražiti i dodatnu dokumentaciju. Ako je Hrvatska narodna banka zatražila dodatnu dokumentaciju, danom njezine dostave smatra se dan zaprimanja urednog zahtjeva.

Najkasnije u roku od 60 dana od dana dostave urednog zahtjeva Hrvatska narodna banka donijet će rješenje kojim odlučuje o zahtjevu kreditne institucije za osnivanje podružnice (u nastavku teksta: odobrenje za osnivanje podružnice u državi članici) i o tome obavijestiti kreditnu instituciju.

Hrvatska narodna banka bez odgode će dostaviti nadležnom tijelu države članice domaćina obavijest o izdavanju odobrenja zajedno s prilozima i podacima o iznosu i sastavu regulatornog kapitala i iznosu kapitalnih zahtjeva kreditne institucije izračunatima u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 te o tome obavijestiti kreditnu instituciju.

Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev kreditne institucije ako na temelju podataka kojima raspolaže ocijeni:

1) da kreditna institucija nema primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu ili primjeren financijski položaj da bi pružala planirani opseg usluga u navedenoj državi članici preko podružnice,

2) da kreditna institucija na taj način izbjegava strože propise i pravila koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili

3) da bi time mogla biti ugrožena sigurnost i stabilnost poslovanja kreditne institucije.

Kreditna institucija koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice u drugoj državi članici može početi pružati usluge na području druge države članice preko podružnice:

1. od dana kada od nadležnog tijela države članice domaćina dobije obavijest o uvjetima koje radi zaštite općeg dobra mora poštivati tijekom pružanja usluga u toj državi članici ili

2. ako takvu obavijest nije zaprimila, istekom roka od dva mjeseca od dana kada je nadležno tijelo države članice domaćina zaprimilo obavijest Hrvatske narodne banke.

Ako kreditna institucija koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice u drugoj državi članici namjerava u istoj državi članici osnovati drugu, odnosno svaku sljedeću podružnicu, dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.