Odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije u trećoj državi

Objavljeno: 31.1.2015.
Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može pružati usluge u trećoj državi preko podružnice koju može osnovati nakon dobivanja odobrenja Hrvatske narodne banke. U tekstu se opisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije u trećoj državi, osnivanje podružnice financijske institucije u trećoj državi i razlozi za ukidanje rješenja o odobrenju za osnivanje podružnice kreditne institucije u trećoj državi.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije u trećoj državi

Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja namjerava osnovati podružnicu u trećoj državi dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja Zahtjev za osnivanje podružnice KI u trećoj državi Hrvatskoj narodnoj banci i navesti državu u kojoj namjerava otvoriti svoju podružnicu te zahtjevu priložiti:

1) poslovni plan za prve tri poslovne godine, koji mora sadržavati vrstu i opseg usluga koje namjerava pružati preko podružnice te organizacijski ustroj podružnice,

2) adresu u državi domaćinu na kojoj će Hrvatska narodna banka moći dobiti dokumentaciju o podružnici i

3) popis imena, prezimena i adresa fizičkih osoba koje će biti odgovorne za vođenje poslova podružnice.

Odlučivanje o zahtjevu

Hrvatska narodna banka može u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u trećoj državi tražiti i dodatnu dokumentaciju. Ako je Hrvatska narodna banka zatražila dodatnu dokumentaciju, dan njezine dostave smatra se danom zaprimanja urednog zahtjeva.

Rok za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u trećoj državi jest 60 dana od dana dostave urednog zahtjeva.

Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev ako na temelju podataka kojima raspolaže ocijeni da kreditna institucija koja namjerava osnovati podružnicu:

1) nema primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu ili primjeren financijski položaj da bi pružala planirani opseg usluga u trećoj državi,

2) ako je, uzimajući u obzir propise te treće zemlje ili praksu vezanu uz provođenje tih propisa, vjerojatno da će obavljanje supervizije u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama biti otežano ili onemogućeno ili

3) tako izbjegava stroža pravila koja su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Ako kreditna institucija koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice u trećoj državi namjerava u istoj državi osnovati drugu, odnosno svaku sljedeću podružnicu, dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Kreditna institucija koja je dobila odobrenje za osnivanje podružnice u trećoj državi koja namjerava promijeniti neki od podataka dostavljenih uz zahtjev (adresa podružnice i imena osoba odgovornih za vođenje poslova podružnice), dužna je najmanje mjesec dana prije provođenja promjene o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Ukidanje rješenja

Hrvatska narodna banka ukinut će kreditnoj instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj rješenje kojim je dano odobrenje za osnivanje podružnice u trećoj državi:

1) ako je nadležno tijelo države domaćina zabranilo kreditnoj instituciji da pruža usluge na njezinu području,

2) ako podružnica ne počne poslovati u roku od šest mjeseci od dana dobivanja odobrenja,

3) ako podružnica više od šest mjeseci ne obavlja poslove obuhvaćene odobrenjem ili

4) ako podružnica prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je dobila odobrenje.

Hrvatska narodna banka može kreditnoj instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ukinuti rješenje kojim je dano odobrenje za osnivanje podružnice u trećoj državi:

1) ako se utvrdi da kreditna institucija više nije organizacijski, tehnički i kadrovski osposobljena za usluge koje pruža,

2) ako kreditna institucija ne ispunjava obveze s osnove osiguranja depozita deponenata podružnice,

3) ako kreditna institucija u poslovanju podružnice ne poštuje propise te treće zemlje ili

4) ako iz teritorijalne raširenosti pružanja usluga proizlazi da kreditna institucija tako izbjegava strože propise i pravila koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja pruža usluge u trećoj zemlji može podnijeti zahtjev za brisanje podružnice iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u toj državi tek nakon namire svih obveza nastalih poslovanjem te podružnice.