Odobrenje za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće države

Objavljeno: 31.1.2015.
Kreditna institucija iz treće države može osnovati predstavništvo u Republici Hrvatskoj nakon što dobije odobrenje Hrvatske narodne banke za osnivanje predstavništva. U tekstu se objašnjava koje poslove može obavljati predstavništvo kreditne institucije iz treće države, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće države te razlozi za odbijanje zahtjeva i ukidanje rješenja o odobrenju za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće države.

Poslovi predstavništva kreditne institucije iz treće države

Kreditna institucija sa sjedištem u trećoj državi može osnovati predstavništvo u Republici Hrvatskoj nakon što dobije odobrenje Hrvatske narodne banke za osnivanje predstavništva. Predstavništvo je sastavni dio kreditne institucije osnivača i nema status pravne osobe, već predstavlja osnivača, odnosno obavlja poslove po nalogu osnivača, pod nazivom tvrtke osnivača, uz naznaku da se radi o predstavništvu. Poslovi koje predstavništvo obavlja odnose se isključivo na istraživanje tržišta, obavljanje promidžbenih i informativnih poslova i predstavljanje osnivača. Predstavništvo ne obavlja poslove iz djelatnosti osnivača i ne može sklapati poslove za osnivača, pa prema tome niti ostvarivati dobit u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće države

Zahtjev za izdavanje odobrenja predstavništva kreditne institucije iz treće države podnosi se na obrascu Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće države kojem je potrebno priložiti:

1) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana kreditna institucija, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca i iz kojeg se vidi njezin pravni oblik i vrijeme kada je upisana u taj registar te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti ili ako je osnovana u državi gdje se ne upisuje u takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene prema propisima države u kojoj kreditna institucija ima registrirano sjedište, iz kojih su vidljivi njezin pravni oblik i vrijeme osnivanja te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti,

2) prijepis izjave o osnivanju, društvenog ugovora ili statuta kreditne institucije iz treće zemlje, javno ovjeren prema propisima države u kojoj kreditna institucija ima registrirano sjedište,

3) revizorsko izvješće, uključujući revidirane financijske izvještaje kreditne institucije iz treće zemlje za posljednje tri poslovne godine,

4) odluku kreditne institucije iz treće zemlje o osnivanju predstavništva,

5) podatke o sjedištu (adresi) predstavništva i o poslovnom prostoru,

6) odobrenje nadležnog tijela kreditne institucije iz treće zemlje za osnivanje predstavništva u Republici Hrvatskoj ili potvrdu da takvo odobrenje nije potrebno,

7) ovjerenu izjavu kreditne institucije iz treće zemlje da će podmiriti sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u vezi s radom predstavništva,

8) dokaz o uplati upravnih pristojbi,

9) popis odgovornih osoba za rad predstavništva i

10) druge informacije navedene u obrascu Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad predstavništva kreditne institucije iz treće države.

Odlučivanje o zahtjevu

Hrvatska narodna banka može u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće države tražiti i dodatnu dokumentaciju. Ako je Hrvatska narodna banka zatražila dodatnu dokumentaciju, dan njezine dostave smatra se danom zaprimanja urednog zahtjeva.

O zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva Hrvatska narodna banka odlučuje u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće zemlje ako utvrdi:

1) da ne postoji mogućnost ostvarivanja suradnje između nadležnog tijela kreditne institucije iz treće zemlje i Hrvatske narodne banke te

2) da postoji opravdana sumnja da je ta kreditna institucija iz treće zemlje na bilo koji način povezana s financiranjem terorističkih aktivnosti, prikrivanjem protuzakonito pribavljenog novca i sličnim nezakonitim aktivnostima.

Hrvatska narodna banka nakon izvršnosti odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće zemlje upisat će predstavništvo u registar predstavništava kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Ukidanje odobrenja

Hrvatska narodna banka može ukinuti odobrenje za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće zemlje ako to predstavništvo postupa protivno propisima Republike Hrvatske.