Oduzeto odobrenje za rad Međimurskoj štedionici

Objavljeno: 15.10.2003.

Na sjednici Savjeta Hrvatske narodne banke, održanoj 15. listopada 2003. godine, donesena je odluka o oduzimanju odobrenja za rad Međimurskoj štedionici d.d., Čakovec i o pokretanju postupka prisilne likvidacije njezinog poslovanja. Navedene odluke donesene su nakon gotovo dvije godine intenzivnog rada Hrvatske narodne banke na poboljšanju stanja u Štedionici i na njezinom osposobljavanju za rad u skladu sa Zakonom o bankama i podzakonskim propisima.

Aktiva Međimurske štedionice d.d. iznosi cca 173 milijuna kuna, što predstavlja 0,09 posto ukupne aktive bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj. Štedionica ima dvadesetak zaposlenih i posluje putem tri podružnice i dvije poslovnice.

Međimurska štedionica d.d. već duže vrijeme ima problema u poslovanju i bila je pod stalnim pojačanim nadzorom Hrvatske narodne banke. S obzirom da je ocijenjeno da postoji mogućnost da se povećanjem temeljnog kapitala poslovanje navedene štedionice svede na zakonske okvire, Hrvatska narodna banka je izdala nekoliko rješenja kojima je štedionici naložen veći broj mjera, te je održano više sastanaka na kojima se većinski dioničar obvezao prodati nekretnine i društva u svom vlasništvu i tako dobivena sredstva upotrijebiti za povećanje temeljnog kapitala štedionice i za podmirenje obveza koje prema štedionici imaju poduzeća u njegovom vlasništvu ili su na drugi način s njim povezana.

Međutim, unatoč angažmanu Hrvatske narodne banke i objektivnim mogućnostima da štedionica uskladi svoje poslovanje sa Zakonom o bankama i tako opstane na bankarskom tržištu, Međimurska štedionica d.d. i njezin većinski dioničar nisu izvršili naloge iz rješenja Hrvatske narodne banke niti nakon prolongiranja roka za njihovo izvršenje. Štedionica nije uskladila svoje poslovanje sa Zakonom o bankama i stopa adekvatnosti kapitala pala je ispod 3/4 minimuma propisanog Zakonom o bankama.

U takvim okolnostima, Savjet Hrvatske narodne banke postupio je u skladu s člankom 39. i 129. Zakona o bankama i oduzeo Međimurskoj štedionici d.d. odobrenje za rad, kako bi se zaustavilo povećanje gubitka i sačuvala imovina štedionice radi podmirenja obveza prema njezinim štedišama i drugim vjerovnicima.

Sukladno odredbama Zakona o bankama Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka imenovat će likvidatore banke koji će iz imovine Međimurske štedionice d.d. podmiriti obveze prema vjerovnicima u skladu s planom i dinamikom unovčenja imovine.