Poslovanje Hrvatske poštanske banke

Objavljeno: 30.12.2009.

Aktualna događanja oko bivših članova uprave Hrvatske poštanske banke potaknula su Hrvatsku narodnu banku na iznošenje najnovijih informacija o položaju Banke.

Hrvatska narodna banka kontinuirano prati provođenje mjera naloženih Banci koje za cilj imaju otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti te poboljšanje stanja u Banci. Aktivnosti koje je nova Uprava Banke poduzela na "čišćenju" kreditnog portfelja rezultirale su izdvajanjem dodatnih rezervacija i unaprjeđenjem procesa identifikacije, mjerenja i upravljanja kreditnim rizikom. Isto podrazumijeva uspostavljanje transparentnog procesa odobravanja plasmana, unaprjeđenje i usvajanje internih akata kojima se adekvatno regulira ovaj dio poslovanja Banke te intenziviranje naplate dospjelih plasmana. Osim navedenog poduzete su aktivnosti na unaprjeđenju ostalih poslovnih procesa Banke te se osobita pozornost obraća na aktivnosti upravljanja troškovima.

Također, Hrvatska narodna banka prati pokazatelje poslovanja, koji u posljednjem tromjesečju upućuju na pozitivne trendove. Depozitna se osnova Banke u posljednjem tromjesečju povećava, a struktura imovine Banke u istom razdoblju pokazuje povećanje visokolikvidnih sredstava te Banka nema problema s pravodobnim ispunjavanjem svih svojih obveza.

Iz dostavljenih informacija i izvješća evidentno je da je nova Uprava poduzela potrebne aktivnosti za potpuno usklađivanje poslovanja sa zakonom i podzakonskim propisima i poslovanje u skladu s dobrim praksama bankarskog poslovanja. Isto se odražava u poboljšanom poslovanju Banke, a planirana dokapitalizacija u 2010. godini dodatno će pozitivno utjecati na stopu adekvatnosti kapitala i cjelokupno poslovanje Banke.