Privatizacija, ulazak stranih banaka i efikasnost banaka u Hrvatskoj: analiza stohastičke granice fleksibilne Fourierove funkcije troška

Objavljeno: 29.6.2004.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 14
Autori Evan Kraft, Richard Hofler i James Payne
Datum Lipanj 2004.
JEL G21, C4
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

razina cijena, konvergencija, Balassa-Samuelsonov efekt, tranzicija

Koristeći se bilančnim podacima banaka za razdoblje od 1994. do 2000. godine, ovaj rad procjenjuje funkciju troška analizom granice fleksibilnog oblika Fourierove funkcije. Testiranje specifikacije pokazuje prednost modela stohastičke granice fleksibilnog oblika Fourierove funkcije s nepotpunom normalnom distribucijom vrijednosti neefikasnosti koji uzima u obzir da je operativna efikasnost ovisna o vremenu. Rezultati pokazuju da nove i privatizirane banke, unatoč nekim očekivanjima, nisu bile najefikasnije banke tijekom cijeloga ispitivanog razdoblja. Isto tako, čini se da privatizacija ne utječe izravno na efikasnost. Međutim, veća je troškovna efikasnost povezana s manjom vjerojatnošću propasti banaka, što upućuje na to da su bolje upravljanje rizicima i bolje upravljanje troškovima znakovi boljeg upravljanja općenito. Konačno, efikasnost skupine stranih banaka znatno je veća nego efikasnost bilo koje kategorije domaćih banaka.