Procjena potencijalnog outputa u Republici Hrvatskoj primjenom multivarijantnog filtra

Objavljeno: 16.10.2012.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 38
Autori Nikola Bokan i Rafael Ravnik
Datum Listopad 2012.
JEL C53, E31, E32
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

potencijalni output, jaz outputa, multivarijantni filtar

U ovom je radu procijenjen potencijalni output Republike Hrvatske za razdoblje od prvog tromjesečja 2000. do četvrtog tromjesečja 2010. godine primjenom kombinacije multivarijantnoga Kalmanova filtra i metode regularizirane maksimalne vjerodostojnosti. Radi procjene potencijalnog outputa konstruiran je dinamički makroekonomski model, sličan onome u Benes et al. (2010.), u kojemu pri determiniranju potencijalnog outputa i njegova jaza najvažniju ulogu ima stopa temeljne inflacije. Iz tog se razloga ovdje definirani potencijalni output može tumačiti kao razina proizvodnje koju je moguće održati u dugom roku, a da se pritom ne stvara pritisak ni na rast ni na pad temeljne inflacije. Osim navedene stope inflacije u model su uključene i neke od ostalih relevantnih ekonomskih serija, kao što su stopa nezaposlenosti, trgovina na malo, indeks industrijske proizvodnje i manjak na tekućem računu, čije zanemarivanje, kao što je slučaj kod univarijantnih filtara, može rezultirati pristranošću pri procjeni potencijalnog outputa. Iz rezultata procjene može se vidjeti kako se output nalazio ispod svoje potencijalne razine do drugog tromjesečja 2002. godine, nakon čega je slijedilo razdoblje od gotovo sedam godina u kojemu je output bio iznad potencijala, a u drugom tromjesečju 2009. godine output se ponovo vraća ispod potencijalne razine, gdje ostaje do kraja promatranog razdoblja. Tijekom posljednjega navedenog razdoblja nije došlo samo do pada realiziranog outputa već je pao i sam potencijalni output.