Promjene u objavi supervizijskih podataka i informacija o bankovnom sustavu

Objavljeno: 30.12.2020.

Hrvatska narodna banka redovno objavljuje supervizijske podatke povezane s bankovnim sustavom. Ti su se podaci dosad objavljivali u sklopu nekoliko materijala:

  • u Biltenu o bankama objavljivao se pregled stanja i kretanja u bankarskom sektoru RH na agregiranoj razini kao i osnovne informacije o pojedinim kreditnim institucijama, sa stanjem na kraju prethodne godine
  • u Bonitetnim pokazateljima o poslovanju kreditnih institucija (tablice SP6) objavljivale su se tablice i slike iz Biltena o bankama na agregiranoj razini kao i osnovne informacije o pojedinim kreditnim institucijama, sa stanjem na kraju prvog polugodišta
  • u Pokazateljima poslovanja kreditnih institucija tromjesečno su objavljivane tablice s osnovnim podacima o poslovanju po kreditnim institucijama (tablice SP1 i SP2), o kvaliteti kredita banaka (SP8) i o prodanim potraživanjima (SP7).

Na osnovi analize dosadašnjeg stanja te uzimajući u obzir potrebe ključnih korisnika podataka i publikacija i pristupe nadležnih tijela u drugim državama članicama EU-a, zaključeno je da Bilten o bankama i Bonitetni pokazatelji o poslovanju kreditnih institucija više nemaju ulogu u informiranju koju su imali pri uvođenju i u početnim godinama objavljivanja. Stoga je njihova izrada ukinuta.

No, kako bi se javnosti i nadalje pravodobno pružali adekvatni supervizijski podaci i informacije o bankovnom sustavu, u sustavu objave provodi se promjena kojom se skup podataka za objavu proširuje i prilagođava aktualnom supervizorskom izvještajnom okviru te utvrđenim potrebama javnosti.

U sklopu te promjene provodi se i metodološka promjena. Dosadašnje tablice u kojima su se prikazivali agregirani podaci odnosili su se samo na banke, tj. u njima nisu bile uključene stambene štedionice. Umjesto toga, razina agregiranja podataka podiže se na razinu svih kreditnih institucija (ukupno banke i stambene štedionice), čime se pri svakoj objavi obuhvaća cjelokupan sustav kreditnih institucija u RH i time unaprjeđuje informiranje.

Osim toga, pokazatelji su, zbog usporedbe s podacima za europski bankovni sustav, u cijelosti metodološki usklađeni s onima koje održava Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

Također, kako bi novosti u sustavu supervizijskih podataka bile što je moguće jasnije, sve dosadašnje tablice (koje su počinjale prefiksom SP) premjestit će se u Arhivu, a umjesto njih uvest će se osam novih tablica s prefiksom SV:

SV1 Podaci o poslovanju kreditnih institucija
SV2 Odabrani pokazatelji strukture, koncentracije i poslovanja kreditnih institucija
SV3 Kvaliteta kredita kreditnih institucija
SV4 Geografska distribucija danih kredita kreditnih institucija
SV5 Podaci o prodanim potraživanjima kreditnih institucija tijekom izvještajnog razdoblja
SV6 Raščlamba odabranih stavki računa dobiti i gubitka kreditnih institucija
SV7 Regulatorni kapital i izloženost rizicima kreditnih institucija
SV8 Financijski izvještaji kreditnih institucija

Tablica SV1 nasljednica je tablica SP1 i SP2. U njoj će se prikazivati ključni pokazatelji poslovanja po kreditnim institucijama, a u odnosu na tablice SP1 i SP2 dodani su prinos na imovinu (ROA), prinos na kapital (ROE), financijska poluga i koeficijent likvidnosne pokrivenosti.

Tablica SV2 nova je tablica u kojoj će se prikazivati odabrani pokazatelji strukture, koncentracije i poslovanja kreditnih institucija na agregiranoj osnovi.

Tablica SV3 nasljednica je tablice SP8, a jedina promjena odnosi se na činjenicu da nova tablica prikazuje podatke o kvaliteti kredita za sve kreditne institucije, a ne samo za banke.

Tablica SV4 nova je tablica u kojoj će se prikazivati geografska distribucija danih kredita kreditnih institucija na agregiranoj osnovi. Kako se ne bi ponavljali iznosi kredita koji su već prikazani u tablici SV3, podaci u ovoj tablici prikazani su u obliku postotnog udjela.

Tablica SV5 nasljednica je tablice SP7 i nema promjena u podacima jer stambene štedionice nisu sudjelovale u aktivnostima prodaje potraživanja.

Tablica SV6 nova je tablica koja sadržava raščlambu odabranih stavki računa dobiti i gubitka kreditnih institucija. Konkretno, daje se sektorska distribucija kamatnih prihoda i rashoda te detaljnija raščlamba prihoda od naknada i provizija.

Tablica SV7 nova je tablica koja sadržava podatke o strukturi regulatornoga kapitala i izloženosti rizicima kreditnih institucija.

Tablica SV8 nasljednica je Bonitetnih pokazatelja o poslovanju kreditnih institucija. U njoj će se prikazivati bilanca i račun dobiti i gubitka po pojedinoj kreditnoj instituciji.

Tablice od SV1 do SV7 ažurirat će se na tromjesečnoj osnovi, a tablica SV2 dva puta godišnje (za kraj prvog polugodišta i za revidirani kraj prethodne godine).

Uz opisani skup novih tablica pri svakoj objavi podataka objavljivat će se i kratka tekstualna informacija o kretanjima u bankovnom sustavu. Namjera je da se uz objavu podataka pruži i kratak opis glavnih trendova na kraju svakog tromjesečja, odnosno prikaz kretanja ključnih stavki i pokazatelja u odnosu na kraj prethodne godine, zasnovan na podacima iz paketa tablica SV.

Sve opisane promjene danas su provedene na internetskim stranicama.