Revizija podataka u statistici financijskih računa

Objavljeno: 15.3.2017.

Pri objavi podataka u sklopu statistike financijskih računa Republike Hrvatske za 2015. godinu u svim tablicama financijskih računa izvršena je revizija serije podataka koja se odnosi na mirovinske fondove od 2002. godine nadalje. Radi se o korekciji u procesu kompilacije zbog činjenice da su mirovinski fondovi u Republici Hrvatskoj tzv. defined contribution tipa i da prema metodologiji ESA 2010 njihova neto financijska imovina iznosi 0. Revidirana serija podataka objavljena je 16. siječnja 2017.