Što znači ulazak stranih banaka u Hrvatsku?

Objavljeno: 7.5.2001.
Publikacija Pregledi
Broj P - 6
Autori Tomislav Galac i Evan Kraft
Datum Travanj 2001.
JEL F23, G21, P34
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

strane banke, Hrvatska, inozemno izravno ulaganje, bankarstvo

Ovaj rad ispituje utjecaj stranih banaka na hrvatsko tržište anketiranjem bankara domaćih i stranih banaka. S obzirom da je ulazak stranih banaka bio spor i da su strane banke dokraja 1999. oprezno pristupale hrvatskom tržištu, njihov utjecaj nije bio dramatičan. Blago je pojačana konkurencija, i strane su banke uvele nekoliko novih proizvoda i usluga. Naša su ispitivanja pokazala da strane banke imaju jeftinije izvore financiranja, posjeduju približno jednaka znanja o lokalnom tržištu i upošljavaju kvalitetnije kadrove od domaćih banaka. Analiza strukture klijenata stranih banaka na obje strane bilance stanja pokazuje da strane banke primaju depozite i od domaćih i od stranih klijenata, ali da više kreditiraju domaće klijente. Nadalje, kao glavni akteri na međubankovnom tržištu, strane banke su usmjeravale sredstva domaćim bankama u teškim trenucima bankovne krize iz 1998-1999. Naposljetku, dolazak stranih banaka, sam po sebi, važno je inozemno izravno ulaganje. Stoga se čini da je cjelokupni utjecaj stranih banaka u razmatranom razdoblju pozitivan.