Središnja banka imenovala privremene upravitelje u četiri banke

Objavljeno: 21.1.1999.

U Glumina banku d.d. Zagreb, Komercijalnu banku d.d. Zagreb Gradsku banku d.d. Osijek i Županjsku banku d.d. Županja sutra ulaze privremeni upravitelji, koje je imenovao Savjet Hrvatske narodne banke. Oni preuzimaju sve ovlasti dosadašnjih uprava, nadzornih odbora i skupština spomenutih banaka, a osnovna zadaća im je da što temeljitije utvrde pravo stanje u tim bankama i zaštite interese štediša i ostalih vjerovnika, kao i države odnosno poreznih obveznika od daljnjih šteta zbog nesavjesnog poslovanja kakvim su banke dovedene u krizu.

Takva odluka najvišeg tijela središnje banke utemeljena je na novom Zakonu o bankama, koji je stupio na snagu 26. prosinca i obvezuje Hrvatsku narodnu banku da za banku čiji potencijalni gubici iz rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilančnih stavki premašuju iznos jamstvenog kapitala i banka je nesposobna za plaćanje imenuje privremenog upravitelja ili nadležnom sudu predloži otvaranje stečajnog postupka.

Ti zakonski uvjeti ispunjeni su u sve četiri navedene banke: kontrolama u Glumina banci još u srpnju i kolovozu prošle godine utvrđeni su potencijalni gubici, sa stanjem 30. lipnja 1998. godine, u iznosu 1.219,5 milijuna kuna dok je jamstveni kapital iznosio 393,6 milijuna kuna, a banka je nesposobna za plaćanje od 23. srpnja prošle godine; u Komercijalnoj banci pronađeni su, sa stanjem 30. rujna 1998. godine, potencijalni gubici u iznosu oko 201 milijun kuna, dok je njen jamstveni kapital iznosio 50,5 milijuna kuna, a žiro račun je blokiran od 22. listopada 1998.godine; Gradska banka s jamstvenim kapitalom od 181 milijun kuna imala je, prema nalazu kontrole obavljene potkraj prošle i početkom ove godine, sa stanjem 30. rujna oko 479 milijuna potencijalnih gubitaka, dok joj je žiroračun blokiran od 17. siječnja ove godine; Županjska banka s jamstvenim kapitalom od 261 milijun kuna imala je s 30. lipnja prošle godine 414 milijuna kuna potencijalnih gubitaka, a nesposobna je za plaćanje od 19. studenoga 1998.

Privremeni upravitelji imenovani su na razdoblje od 6 mjeseci, no preuzimaju obvezu da u roku 45 do 60 dana podnesu Savjetu HNB izvješće o utvrđenom stanju u banci i svoje viđenje mogućeg konačnog ishoda krize u koju je zapala. U tom razdoblju - a najviše do šest mjeseci - štedni ulozi i drugi depoziti u tim bankama ostaju blokirani, uz obvezu poduzimanja mjera za zaštitu njihove vrijednosti.

U svom izvješću Savjetu HNB o zatečenom stanju i izgledima za buduće stabilno poslovanje banke, privremeni upravitelj obuhvatit će iznos jamstvenog kapitala i rezervi, potencijalnih gubitaka koji proizlaze iz rizičnih plasmana i iz ostalih bilančnih i izvanbilančnih stavki različitog stupnja naplativosti ustanovljenih klasifikacijom aktive, kratkoročnu i dugoročnu zaduženost banke u zemlji u inozemstvu, njena dospjela i nedospjela potraživanja kao i dospjele i neizmirene obveze u zemlji i prema inozemstvu. Izvješće treba razmotriti i prikaz tijeka gotovine radi projekcije likvidnosti banke, plan povećanja temeljnog kapitala banke, plan spajanja, pripajanja ili preuzimanja banke, plan prodaje dionica ili imovine banke, a moguća je i preporuka Hrvatskoj narodnoj banci za pokretanje stečajnog postupka, u kojem slučaju privremeni upravitelj može utvrditi i plan prijenosa dijela pasive banke koji se odnosi na njezine obveze po štednim ulozima građana s odgovarajućim dijelom aktive te banke na neku drugu banku.

Iz toga je očito da ulazak privremenih upravitelja u problematične banke ne znači početak njihove sanacije i restrukturiranja, niti prejudicira konačnu sudbinu tih banaka. To je mjera kojom se želi postići što potpuniji i realniji uvid u sve obveze i imovinu problematičnih banaka, spriječiti daljnje uvećanje štete, te pronaći rješenje koje bi bilo što povoljnije kako za one koji imaju štedne uloge u tim bankama, tako i za sustav osiguranja štednje i povjerenje u cjelinu hrvatskog bankovnog sustava.

Dužnost privremenih upravitelja preuzimaju djelatnici Hrvatske narodne banke: Branko Gladović u Glumina banci, Ivica Maloča u Komercijalnoj banci, Boris Bušac u Gradskoj banci i Berislav Boras u Županjskoj banci. Njima će se, radi što bržeg i temeljitijeg ostvarivanja zadaće koju preuzimaju i koja u hrvatskom bankarstvu predstavlja potpunu novinu, osim inspektora središnje banke, pridružiti i timovi iskusnih stručnjaka za najvažnija područja bankovnog poslovanja koje je Hrvatskoj narodnoj banci "posudilo" nekoliko najvećih hrvatskih banaka.