Stipendiranje

Objavljeno: 11.2.2019.

Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima određenog profila potrebnog za rad u Banci, u skladu s poslovnim interesima i mogućnostima, u 2019. godini dodjeljuje ukupno deset stipendija studentima preddiplomskih i/ili diplomskih studija iz polja ekonomije, informatike i matematike koji podnesu prijavu na natječaj putem popunjenoga elektroničkog obrasca PRIJAVNICA ZA DODJELU STIPENDIJE OD HRVATSKE NARODNE BANKE (u nastavku teksta: e-Prijavnica), i to:

 • četiri iz polja ekonomije – (za studente I. ili II. godine, diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskog stručnog studija, odnosno IV. ili V. godine integriranoga sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija)
 • četiri iz polja informatike – (za studente III. godine, preddiplomskoga stručnog ili sveučilišnog studija te studente I. ili II. godine, diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskog stručnog studija)
 • dvije iz polja matematike – (za studente I. ili II. godine diplomskoga sveučilišnog studija).

Poželjni su programi odnosno smjerovi programa oni koji su u skladu s funkcijama i poslovnim interesom Banke.

Hrvatska narodna banka zadržava pravo da, ako ne zaprimi dovoljan broj odgovarajućih prijava iz nekog područja, preusmjeri broj stipendija iz jednog područja u drugo.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Za odabrane stipendiste u 2019. godini visina stipendije iznosit će 3.000,00 kn neto mjesečno.

Uvjeti

 • status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj odgovarajuće, gore navedene, vrste studija i studijskog programa
 • minimalno stečenih 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini na odgovarajućoj, gore navedenoj, vrsti studija i studijskom programu
 • prosjek ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija najmanje 4,00
 • hrvatsko državljanstvo
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • da studentu nije protekao minimalan rok za završetak studija
 • da student nema upisano mirovanje studentskih obveza
 • da student ne prima stipendiju, kredit ili slično od neke druge institucije ili tijela

Zahtijevani dokumenti

 • popunjena e-Prijavnica proslijeđena na odgovarajući način
 • motivacijsko pismo s fotografijom
 • potvrda fakulteta odnosno visokog učilišta na koje je student upisan o upisanoj vrsti studija i nazivu studijskog programa, datumu prvog upisa, datumu upisa u tekuću akademsku godinu, statusu i eventualnim obvezama (mirovanje i sl.)
 • prijepis ocjena cjelokupnog studija s naznačenim prosjekom i brojem ukupno stečenih ECTS bodova od trenutka prvog upisa i brojem ukupno stečenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, ovjeren od strane fakulteta odnosno visokog učilišta na koje je student upisan
 • preslika domovnice
 • ostala dokumentacija (potvrde o nagradama, postignućima na natjecanjima, izlaganjima na konferencijama i radovima ili slično, preporuke i ostalo)
 • vlastoručno potpisana izjava o neprimanju naknade u obliku stipendije, kredita ili slično od neke druge institucije ili tijela

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati.

Kriteriji odabira

 • podudarnost vrste studija, programa, smjera i godine s poslovnim interesima i potrebama Hrvatske narodne banke
 • prosjek ocjena cjelokupnog studija
 • rezultati ostvareni tijekom postupka odabira
 • pisani, izlagani i/ili objavljeni radovi (seminarski, završni, stručni ili slično)
 • procjena motivacije i interesa za prijavu na natječaj i eventualni rad u Hrvatskoj narodnoj banci

Između odabranog studenta kao stipendista s jedne strane i Hrvatske narodne banke kao stipenditora s druge strane sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Obveze stipendista

 • redoviti upis u svaki sljedeći semestar odnosno svaku sljedeću akademsku godinu
 • svakog semestra, dostava potvrde fakulteta odnosno visokog učilišta o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena po semestru
 • održavanje prosjeka ocjena od najmanje 4,00
 • obavljanje studentske, stručne prakse u Hrvatskoj narodnoj banci u trajanju od 25 radnih dana
 • završetak studija tijekom apsolventskog semestra (šest mjeseci nakon završetka posljednjeg semestra)
 • diplomski rad iz područja financija ili bankarstva odnosno nekog od poslovnih područja i funkcija Hrvatske narodne banke
 • ako Hrvatska narodna banka ima i iskaže poslovnu potrebu, obveza zapošljavanja u Hrvatskoj narodnoj banci u ukupnom trajanju dvostruko dužem od trajanja stipendiranja odnosno vraćanje svih iznosa isplaćenih stipendija u slučaju neispunjavanja ugovornih obveza

Obveze Hrvatske narodne banke

 • početak isplate stipendije od semestra te mjeseca i kalendarske godine u kojoj se zaključi ugovor o stipendiranju
 • isplata stipendije najkasnije do 15. u mjesecu
 • mogućnost korištenja stručne knjižnice Hrvatske narodne banke
 • organizacija obavljanja studentske, stručne prakse u trajanju od 25 radnih dana godišnje

Popunjena e-Prijavnica dostavlja se elektronički na adresu: ljudski.resursi@hnb.hr, a zahtijevani dokumenti mogu se dostaviti preporučeno, poštom, na adresu

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Sektor podrške poslovanju
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
s naznakom
"Prijava na natječaj za dodjelu stipendije Hrvatske narodne banke u 2019."

ili uručiti osobno u pisarnici Hrvatske narodne banke.

Krajnji je rok za podnošenje prijava i zahtijevane dokumentacije ponedjeljak, 25. veljače 2019. (uključivo).

Osoba za kontakt je Branka Šerić, tel. (385 1 4565 064) ili Anita Gajski, tel. (385 1 4565 044).

Obavijest o načinu na koji Hrvatska narodna banka obrađuje osobne podatke, u svrhu provedbe natječaja za dobivanje stipendije, objavljena je na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke uz ovaj natječaj i čini njegov sastavni dio.