Stipendiranje

Objavljeno: 19.4.2024.

Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima, u skladu s poslovnim interesima i mogućnostima Hrvatske narodne banke u 2024. dodjeljuje ukupno najviše 14 stipendija u visini od 560,00 EUR neto mjesečno za studentice i studente profila potrebnog za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Svi izrazi koji se upotrebljavaju u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Uvjeti su natječaja sljedeći:

 1. kandidat treba imati završenu najmanje drugu godinu studija
 2. treba biti redoviti student ili integriranoga (preddiplomskog i diplomskog) ili diplomskog ili preddiplomskog studija iz polja/područja ili ekonomije ili matematike ili prava ili informatike/računarstva/informatičkih tehnologija ili strojarstva građevinarstva
 3. treba imati državljanstvo Republike Hrvatske i studirati na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Unutar polja/područja navedenih u uvjetima pod točkom 2. poželjni su studijski programi ili smjerovi programa koji se odvijaju na visokim učilištima/fakultetima na kojima se stječu kompetencije za obavljanje poslova ekonomista istraživača, administratora sustava, administratora baza podataka, mrežnih administratora, osiguravanja sigurnosti i zaštite informacijskih sustava, projektiranja i izrađivanja prikaza podataka iz skladišta podataka, programera, ili onih na kojima se stječu kompetencije za poslove matematičkoga modeliranja, primjene analitičkih i numeričkih metoda, pripremanje i izrađivanje tehničke i natječajne dokumentacije za strojarske odnosno građevinske radove, tekuće ili preventivno održavanje strojarskih instalacija i energetskih postrojenja, koordinacija i nadzor kod izvođenja građevinskih radova i/ili usluga i ostalih poslova koji su u skladu s funkcijama i poslovnim prioritetima Hrvatske narodne banke.

Postupak prijave

Studenti interes za dodjelu stipendije Hrvatske narodne banke iskazuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom "PRIJAVNICA ZA DODJELU STIPENDIJE HRVATSKE NARODNE BANKE" (u nastavku teksta: Prijavnica) čija se elektronička inačica nalazi na poveznici u sklopu teksta natječaja na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.

Prijavnici se prilažu sljedeći dokumenti:

 1. skenirana potvrda ili e-zapis iz Studomata visokog učilišta/fakulteta o:
 • redovnom upisu studija
 • vrsti i razini upisanog studija (integrirani/diplomski/preddiplomski; sveučilišni/stručni)
 • nazivu studijskog programa ili smjera programa upisanog na visokom učilištu akademske godine 2023./2024.
 • upisanoj tekućoj studijskoj godini u trenutku prijave na natječaj
 1. skenirana potvrda ili e-zapis iz Studomata visokog učilišta/fakulteta s prijepisom ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena
 2. životopis (CV)
 3. motivacijsko pismo, odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Potkrepa ostalih navoda iz Prijavnice odnosno dopuna navedene dokumentacije (dokumenti o državljanstvu, adresi prebivališta, preporuke, potvrde o nagradama, postignućima na natjecanjima, izlaganjima na konferencijama, objavljenim radovima i slično) može se dostaviti i/ili dati na uvid prema potrebi i naknadno tijekom postupka odabira kandidata kada Direkcija za upravljanje ljudskim resursima to zatraži od kandidata.

Na natječaj se mogu javiti i studenti koji su primatelji stipendije drugog stipenditora, pod uvjetom da se, budu li odabrani, a na zahtjev Hrvatske narodne banke, odreknu te stipendije, a naročito ako imaju obvezu zapošljavanja kod drugog poslodavca ili slično.

Prijave studenata koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza neće se razmatrati.

Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendija jesu sljedeći:

 1. upisani studij, tj. studijski program i/ili smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima Hrvatske narodne banke
 2. ukupno ostvaren broj ECTS bodova do trenutka prijave
 3. ostvareni uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka svih ocjena) te ostala postignuća ostvarena tijekom studija (rezultati na natjecanjima, nagrade, preporuke, priznanja rektora/dekana ili slično)
 4. rezultati ostvareni tijekom postupka odabira
 5. procjena motivacije i interesa za rad u Hrvatskoj narodnoj banci
 6. sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija za koji student podnosi prijavu za stipendiju
 7. aktivno znanje engleskoga jezika, u govoru i pismu.

Postupak odabira

Nakon zaprimanja prijava provesti će se selekcijski postupak u kojem će se obaviti psihologijsko testiranje kandidata i provjeriti razina aktivnog znanja engleskog jezika.

Točan broj dodijeljenih stipendija odnosno točan broj odabranih kandidata, kao i omjer polja/područja dodijeljenih stipendija Hrvatske narodne banke, utvrdit će se naknadno, nakon završetka cjelokupnog postupka odabira, zavisno o poslovnim prioritetima Hrvatske narodne banke, njezinim preferencijama i mogućnostima.

Obveze odabranih stipendista su:

 1. dostava potvrde fakulteta/visokog učilišta o redovitom upisu u svaki sljedeći semestar
 2. dostava potvrde o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena nakon svake završene studijske godine
 3. završetak studija na upisanom studijskom programu najkasnije šest mjeseci nakon roka završetka posljednjeg upisanog semestra odnosno posljednje upisane studijske godine.

Obveze Hrvatske narodne banke su:

 1. isplata mjesečne stipendije u iznosu od 560,00 EUR neto, počevši od kalendarske godine i mjeseca iza mjeseca u kojem je potpisan ugovor o stipendiranju između Hrvatske narodne banke i stipendista
 2. isplata svake sljedeće stipendije po svakom redovito upisanom semestru svake redovito upisane studijske godine najkasnije do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, sve do završetka studija i stjecanja odgovarajućeg stručnog odnosno akademskog naziva, a najkasnije do roka završetka studija navedenog u ugovoru o stipendiranju koji se sklapa između Hrvatske narodne banke i stipendista
 3. omogućiti obavljanje studentske stručne prakse u Hrvatskoj narodnoj banci zavisno o mogućnostima i iskazanoj poslovnoj potrebi
 4. omogućiti korištenje stručne knjižnice Hrvatske narodne banke.

Ako i kada Hrvatska narodna banka ima mogućnost i iskaže interes za zapošljavanjem, stipendist je obvezan, nakon završetka studija, zaposliti se u Hrvatskoj narodnoj banci prvobitno u statusu pripravnika, a potom, ukoliko postoji poslovna potreba i dalje, dužan je ostati na radu u Hrvatskoj narodnoj banci najmanje onoliko dugo koliko je primao stipendiju (uključujući i razdoblje pripravništva).

Ako stipendist bez opravdanog razloga ne prihvati rad u Hrvatskoj narodnoj banci ili ne ostane na radu u roku u kojemu je u Hrvatskoj narodnoj banci dužan raditi (osim u slučaju osobno ili poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu), vratit će iznos primljen u ime isplaćenih stipendija.

Popunjena Prijavnica dostavlja se u Word formatu (potrebnom zbog lakšeg i jednostavnijeg prijenosa pripadajućih podataka iz Prijavnice u bazu), elektroničkim putem na e-adresu: natjecajizastudente@hnb.hr (s naznakom predmeta "PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJE HNB – 2024."), skupa s ostalim skeniranim zahtijevanim dokumentima.

Zaprimljeni obrasci Prijavnice bez priloženih zahtijevanih dokumenata neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do petka 10. svibnja 2024. (uključujući).

Osobe za kontakt jesu:
Anja.Novak@hnb.hr (tel. +385 1 4702 166)
Sandra.Jerec@hnb.hr (tel. +385 1 4564 908) te

U slučaju nemogućnosti skeniranja zahtijevanih dokumenata, dokumenti se, do navedenog roka, mogu dostaviti ili u Pisarnicu Hrvatske narodne banke ili poštom preporučeno na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Sektor podrške poslovanju
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
s naznakom
"PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJE HNB – 2024."

Pravni temelj za obradu osobnih podataka je presumirana privola budući se podrazumijeva da kandidati samovoljno daju svoje osobne podatka u svrhu prijave na natječaj i provedbu natječajne procedure.

Obavijest o načinu na koji Hrvatska narodna banka obrađuje osobne podatke, u svrhu provedbe natječaja za dobivanje stipendije, objavljena je na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke uz ovaj natječaj i čini njegov sastavni dio.