Što je bankovna unija?

Što je bankovna unija?

Objavljeno: 3.6.2020. Ažurirano: 16.6.2023.

Bankovna unija je jedinstveni sustav nadzora i sanacije banaka na razini EU-a koji djeluje na temelju jedinstvenih pravila koja primjenjuju sve države članice koje imaju nacionalnu valutu euro i one države članice izvan europodručja koje joj se odluče priključiti. Poučene financijskom krizom koja je pogodila svjetska tržišta 2008. i 2009. godine i koja je u pojedinim europskim državama trajala i do 2015. godine, države članice odlučile su dodatno ojačati ekonomsku i monetarnu uniju stvaranjem integriranoga financijskog okvira koji bi uključivao jedinstvenu superviziju, sanaciju i osiguranje depozita za sve kreditne institucije koje posluju u EU-u. Navedeni projekt osmišljen je sa svrhom ostvarenja sljedećih ciljeva:

  • osigurati otpornost banaka i učiniti ih sposobnima da se nose sa svim financijskim krizama u budućnosti
  • spriječiti situacije u kojima se novac poreznih obveznika koristi za spašavanje banaka koje propadaju
  • smanjiti fragmentaciju tržišta usklađivanjem pravila za financijski sektor i
  • poboljšati financijsku stabilnost u europodručju i EU-u u cjelini.

Bankovnu uniju trenutačno čine:

  • jedinstvena pravila
  • jedinstveni nadzorni mehanizam i
  • jedinstveni sanacijski mehanizam.

Za završetak projekta uspostave bankovne unije potrebno je uspostaviti i jedinstveni europski sustav osiguranja depozita (tzv. EDIS), koji je trenutačno u fazi pregovora između država članica. Ilustrativni prikaz bankovne unije po njezinu završetku daje se na sljedećoj slici: