Suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 8.12.2016.
Članom nadzornog odbora kreditne institucije može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o kreditnim institucijama i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. U ovom tekstu navode se uvjeti za člana nadzornog odbora kreditne institucije, dokumenti koji se prilažu zahtjevu za izdavanje suglasnosti, postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti te razlozi za poništenje i ukidanje rješenja o suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Uvjeti za člana nadzornog odbora kreditne institucije

Član nadzornog odbora kreditne institucije može biti osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje te funkcije i koja u svakom trenutku ispunjava sljedeće uvjete:

 • koja ima dobar ugled

Smatra se da nema dobar ugled osoba:

1) koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od sljedećih kaznenih djela:

 • kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (Glava XIV.), kaznena djela protiv imovine (Glava XVII.), osim kaznenih djela povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.) i povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (Glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (Glava XXIII.), kaznena djela protiv službene dužnosti (Glava XXV.), osim kaznenih djela neizvršavanja zapovijedi (članak 340.) i povrede čuvanja državne granice (članak 341.), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/2011.),
 • kaznena djela iz Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/2008., 146/2008., 74/2009., 54/2013., 159/2013. i 18/2015.),
 • kaznena djela iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/2008.),
 • kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (Glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.), kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (Glava XII.), kaznena djela protiv spolnih sloboda (Glava XVI.), kaznena djela protiv imovine (Glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (Glava XXIV.), kaznena djela računalnog krivotvorenja (članak 270.), računalne prijevare (članak 271.), kaznena djela krivotvorenja (Glava XXVI.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (Glava XXVIII.) iz Kaznenog zakona,
 • kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima,
 • kaznena djela iz Zakona o investicijskim fondovima ili
 • kaznena djela iz Zakona o računovodstvu,

2) koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje kazneno djelo, ako se ocijeni da bi to moglo utjecati na dobar ugled osobe,

3) koja je pravomoćno osuđena, protiv koje je izrečena mjera ili protiv koje nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa, propisa kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a što može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

4) koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodila društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci navedeni u točki 3., a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

5) koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,

6) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe,

7) čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe i

8) za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar ugled.

2. koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz nadležnosti nadzornog odbora

Odgovarajućim stručnim znanjima smatra se najmanje završen diplomski studij iz područja ekonomije i njoj srodnih područja, prava i srodnih područja te matematike, fizike, informatike, elektrotehnike i srodnih područja, u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Odgovarajućim iskustvom za člana nadzornog odbora smatra se:

 1. pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima člana uprave ili nadzornog odbora u kreditnoj instituciji,
 2. sedam godina kontinuiranog iskustva na sljedećim poslovima:
 3. rad u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama,
 4. iskustvo stečeno dugogodišnjim akademskim radom,
 5. iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti,
 6. dugogodišnje rukovođenje organizacijskim jedinicama u kreditnim ili financijskim institucijama bitnim za obavljanje njihove djelatnosti,
 7. iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne ili financijske institucije,
 8. iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne ili financijske institucije ili
 9. dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u velikim poduzetnicima određenima računovodstvenim propisima.

Iznimno, ako nadzorni odbor kreditne institucije ima pet ili više članova, jedan član nadzornog odbora kreditne institucije ne mora imati završen diplomski studij i/ili odgovarajuće iskustvo, ako ispunjava ostale uvjete iz članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.

3. koja nije u sukobu interesa u odnosu na kreditnu instituciju, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo kreditne institucije

Sukob interesa okolnosti su kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesom kreditne institucije, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti. Smatra se da postoji sukob interesa:

 1. ako član nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s kreditnom institucijom,
 2. ako je član nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije, financijske institucije, mješovitoga financijskoga holdinga ili financijskog holdinga, a koji nisu dio iste grupe kreditnih institucija kojoj pripada i ta kreditna institucija ili
 3. ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

4. koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i

5. koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti

Smatra se da član nadzornog odbora ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

 • funkciju predsjednika ili člana uprave kreditne institucije i još jednu funkciju člana uprave nekoga drugoga trgovačkog društva ili funkciju vođenja javnoga trgovačkog društva ili komanditnog društva,
 • funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili
 • više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

Jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora društava unutar iste grupe i društava u kojima kreditna institucija ima kvalificirani udio, a funkcije u neprofitnim organizacijama i u nadzornim odborima kad osoba predstavlja Republiku Hrvatsku ili neku drugu članicu Europske unije ne uzimaju se u obzir.

Nadzorni odbor kreditne institucije mora imati najmanje jednog neovisnog člana. Smatra se da je član nadzornog odbora neovisan:

 1. ako nije dioničar te kreditne institucije ni s njom povezanog društva,
 2. ako nije član uprave društva koje je povezano s kreditnom institucijom i ako nije bio na tom položaju u posljednjih pet godina,
 3. ako u posljednjih pet godina nije bio član uprave ili nositelj ključne funkcije u toj kreditnoj instituciji,
 4. ako nije zaposlenik društva koje je povezano s kreditnom institucijom ili u posljednje tri godine nije bio zaposlenik koji nije pokriven točkom 3) te kreditne institucije ili s njom povezanog društva,
 5. ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od kreditne institucije i s njom povezanih društava ne prima niti je primao značajnu naknadu,
 6. ako nije ili u posljednje tri godine nije bio član, partner ili zaposlenik revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge kreditnoj instituciji ili s njom povezanom društvu,
 7. ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave kreditne institucije član nadzornog odbora,
 8. ako nije povezan s članovima uprave kreditne institucije i
 9. ako nije član nadzornog odbora te kreditne institucije više od 12 godina.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije podnosi uprava kreditne institucije (odnosno kod osnivanja kreditne institucije njezini osnivači) najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana nadzornog odbora, za mandat koji ne može biti duži od četiri godine.

Zahtjev se podnosi na obrascu Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora, kojem se prilažu:

 1. odluka o imenovanju člana nadzornog odbora, odnosno ako je statutom predviđeno da određeni dioničar imenuje određeni broj članova nadzornog odbora, prilaže se odluka tog dioničara o imenovanju člana nadzornog odbora,
 2. rezultati procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija s obrazloženjem,
 3. ovjerena preslika osobne iskaznice (odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane),
 4. ovjerena preslika diplome (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač) - samo kod prvog imenovanja u nadzorni odbor kreditne institucije,
 5. za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo s opisom opsega nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te broj podređenih zaposlenika,
 6. ispunjeni Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije,
 7. ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine - samo pri prvom imenovanju u nadzorni odbor kreditne institucije,
 8. izjava o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj te vodi li se protiv njega kazneni ili prekršajni postupak, Izjava kandidata za upravu i nadzorni odbor KI,
 9. ako je dostupan izvdak iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:
  • za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca te
  • za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca.

Postupak odlučivanja o zahtjevu

U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti Hrvatska narodna banka može zatražiti od kandidata i kreditne institucije da dostave dodatne dokumente ili informacije potrebne za ocjenu primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika i člana uprave kreditne institucije donosi guverner Hrvatske narodne banke, u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Hrvatska narodna banka izdaje navedenu suglasnost na rok predloženog trajanja mandata, ali ako ocijeni da je to opravdano, može izdati suglasnost i na kraći rok.

Osoba koja je dobila prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije dužna je prije nego što bude ponovno imenovana na tu funkciju u istoj ili drugoj kreditnoj instituciji ponovo dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

Poništenje i ukidanje rješenja

Hrvatska narodna banka može poništiti rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije ako je član nadzornog odbora dobio suglasnost na temelju davanja neistinite ili netočne dokumentacije ili neistinito prikazanih podataka koji su bitni za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

Hrvatska narodna banka ukinut će zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije:

1) ako član nadzornog odbora više ne ispunjava uvjete za članstvo u nadzornom odboru kreditne institucije,

2) ako član nadzornog odbora krši odredbe o dužnostima i odgovornostima nadzornog odbora iz članaka 48. i 49. Zakona o kreditnim institucijama,

3) ako je uvedena posebna uprava ili sanacijska uprava,

4) ako osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja suglasnosti ne stupi na dužnost na koju se suglasnost odnosi ili

5) ako osobi prestane dužnost na koju se suglasnost odnosi, i to s danom prestanka dužnosti.

Hrvatska narodna banka može ukinuti zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije ako nastupe uvjeti za ranu intervenciju u skladu s člankom 235.a Zakona o kreditnim institucijama.