Suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 18.10.2019.
Članom nadzornog odbora kreditne institucije može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o kreditnim institucijama i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. U ovom tekstu navode se uvjeti za člana nadzornog odbora kreditne institucije, dokumenti koji se prilažu zahtjevu za izdavanje suglasnosti, postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti te razlozi za poništenje i ukidanje rješenja o suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Uvjeti za člana nadzornog odbora kreditne institucije

Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije osobi koju ocijeni primjerenom. Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja:

 • ispunjava uvjete propisane člankom 45. Zakona o kreditnim institucijama i
 • u skladu s člankom 35. stavkom 3. Zakona o kreditnim institucijama osigurava da cjelokupan sastav nadzornog odbora ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji mu omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti, te ako je njegova struktura dovoljno raznolika.

U skladu s člankom 45. stavkom 1. Zakona o kreditnim institucijama član nadzornog kreditne institucije može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava sljedeće uvjete:

 1. koja ima dobar ugled
 2. koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, a koja zajedno s ostalim članovima nadzornog odbora ispunjava zahtjeve iz članka 35. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama
 3. koja nije u sukobu interesa u odnosu na kreditnu instituciju, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo kreditne institucije
 4. koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i
 5. koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor kreditne institucije mora imati najmanje jednog neovisnog člana, pri čemu nadzorni odbor kreditne institucije koja je značajna s obzirom na veličinu, unutarnju organizaciju i vrstu, opseg i složenost poslova koje obavlja i nadzorni odbor kreditne institucije čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište kako je određeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala mora imati dovoljan broj neovisnih članova.

Uvjeti, postupak za izdavanje prethodne suglasnosti, dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije, te uvjeti za određivanje neovisnosti člana nadzornog odbora i dovoljnog broja neovisnih članova nadzornog odbora podrobnije su propisani Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije podnosi kreditna institucija najmanje tri mjeseca prije isteka mandata člana nadzornog odbora, za mandat koji ne može biti duži od četiri godine.

Zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora, kojem se prilažu:

 1. odluka o imenovanju kandidata za člana nadzornog odbora,
 2. rezultati procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija s obrazloženjem s podacima o osobama koje su provele procjenu primjerenosti podneseni na obrascu iz Priloga 4. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji,
 3. ovjerena preslika osobne iskaznice odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane,
 4. ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač,
 5. za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 8. stavka 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, pri čemu je potrebno navesti vrstu funkcije i njezin položaj u hijerarhiji, stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji, vrstu i složenosti poslova koje je kandidat radio, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj su se poslovi obavljali, njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj podređenih zaposlenika,
 6. ispunjeni Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije (Prilog 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji),
 7. ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine,
 8. izjava da kandidat za člana nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak,
 9. izjava kreditne institucije o postojanju okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa i poduzete mjere za njegovo smanjenje odnosno otklanjanje na obrascu iz Priloga 4. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji,
 10. izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

  – za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca i

  – za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca odnosno, ako to nije moguće, izjava o tome i
 11. popis kandidata odabranih za ulazak u uži izbor ili obrazloženje zašto isti nije dostavljen.

Postupak odlučivanja o zahtjevu

U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti Hrvatska narodna banka može zatražiti od kandidata i kreditne institucije da dostave dodatne dokumente ili informacije potrebne za ocjenu primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije donosi guverner Hrvatske narodne banke, u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Hrvatska narodna banka izdaje navedenu suglasnost na rok predloženog trajanja mandata, ali ako ocijeni da je to opravdano, može izdati suglasnost i na kraći rok.

Osoba koja je dobila prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije dužna je prije nego što bude ponovno imenovana na tu funkciju u istoj ili drugoj kreditnoj instituciji ponovo dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

​​​​Poništenje i ukidanje rješenja
 

Hrvatska narodna banka ukinut će zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije:

 1. ako član nadzornog odbora više ne ispunjava uvjete za članstvo u nadzornom odboru kreditne institucije iz članka 45. Zakona o kreditnim institucijama
 2. ako član nadzornog odbora krši odredbe o dužnostima i odgovornostima nadzornog odbora iz članaka 48. i 49. ovoga Zakona o kreditnim institucijama
 3. ako osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja suglasnosti ne stupi na dužnost na koju se suglasnost odnosi ili
 4. ako osobi prestane dužnost na koju se suglasnost odnosi, i to s danom prestanka dužnosti
 5. ako je član nadzornog odbora dobio suglasnost na temelju davanja neistinite ili netočne dokumentacije ili neistinito prezentiranih podataka koji su bitni za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

Hrvatska narodna banka može ukinuti zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije ako nastupe uvjeti za ranu intervenciju u skladu s člankom 235.a Zakona o kreditnim institucijama.