Suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije

Objavljeno: 31.1.2015.
Predsjednikom i članom uprave kreditne institucije može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o kreditnim institucijama i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. U ovom tekstu navode se uvjeti za predsjednika i člana uprave kreditne institucije, dokumenti koji se prilažu zahtjevu za izdavanje suglasnosti, postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti te razlozi za poništenje i ukidanje rješenja o suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije.

Uprava kreditne institucije sastoji se od najmanje dva člana, koji zajedno moraju imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje poslova kreditne institucije, a osobito za razumijevanje poslova i značajnih rizika kojima je kreditna institucija izložena. Jedan od članova uprave mora biti imenovan predsjednikom uprave. Predsjednikom ili članom uprave kreditne institucije može biti imenovana samo osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije.

Uvjeti za predsjednika i člana uprave kreditne institucije

Predsjednik, odnosno član uprave kreditne institucije može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava sljedeće uvjete:

 • koja ima dobar ugled

Smatra se da nema dobar ugled osoba:

1) koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od sljedećih kaznenih djela:

 • kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (Glava XIV.), kaznena djela protiv imovine (Glava XVII.), osim kaznenih djela povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.) i povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (Glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (Glava XXIII.), kaznena djela protiv službene dužnosti (Glava XXV.), osim kaznenih djela neizvršavanja zapovijedi (članak 340.) i povrede čuvanja državne granice (članak 341.), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/2011.),
 • kaznena djela iz Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/2008., 146/2008., 74/2009., 54/2013., 159/2013. i 18/2015.),
 • kaznena djela iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/2008.),
 • kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (Glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.), kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (Glava XII.), kaznena djela protiv spolnih sloboda (Glava XVI.), kaznena djela protiv imovine (Glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (Glava XXIV.), kaznena djela računalnog krivotvorenja (članak 270.), računalne prijevare (članak 271.), kaznena djela krivotvorenja (Glava XXVI.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (Glava XXVIII.) iz Kaznenog zakona,
 • kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima,
 • kaznena djela iz Zakona o investicijskim fondovima ili
 • kaznena djela iz Zakona o računovodstvu,

2) koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje kazneno djelo, ako se ocijeni da bi to moglo utjecati na dobar ugled osobe,

3) koja je pravomoćno osuđena, protiv koje je izrečena mjera ili protiv koje nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa, propisa kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a što može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

4) koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodila društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci navedeni u točki 3., a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

5) koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,

6) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe,

7) čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe i

8) za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar ugled.

2. koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za vođenje poslova kreditne institucije

Odgovarajućim stručnim znanjima smatra se najmanje završen diplomski studij iz područja ekonomije i njoj srodnih područja, prava i srodnih područja te matematike, fizike, informatike, elektrotehnike i srodnih područja, u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Odgovarajućim iskustvom smatra se najmanje trogodišnje kontinuirano iskustvo u istoj instituciji ili grupi kreditnih institucija u posljednjih 10 godina, i to:

 1. iskustvo u upravi kreditne institucije,
 2. iskustvo rukovođenja organizacijskim jedinicama kreditne institucije bitnim za obavljanje njezine djelatnosti ili
 3. iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne institucije.

Iznimno Hrvatska narodna banka može odgovarajućim iskustvom smatrati također najmanje petogodišnje kontinuirano iskustvo u istoj instituciji ili tijelu ili grupi kreditnih institucija, i to:

 1. iskustvo u upravi financijske institucije,
 2. iskustvo rukovođenja financijskim poslovima na razini uprave ili neposredno ispod uprave u drugim institucijama ili pravnim osobama koje su u skladu sa Zakonom o računovodstvu razvrstane u velike poduzetnike,
 3. rad na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u tijelu državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim institucijama ili
 4. iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne institucije.

3. koja nije u sukobu interesa u odnosu na kreditnu instituciju, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo kreditne institucije

Sukob interesa okolnosti su kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesom kreditne institucije, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti. Smatra se da postoji sukob interesa:

 1. ako član uprave ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s kreditnom institucijom,
 2. ako je član uprave kreditne institucije ujedno i član nadzornog odbora neke od kreditnih ili financijskih institucija upisanih u sudski registar u Republici Hrvatskoj ili
 3. ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

Iznimno od navedenoga ne smatra se da postoji sukob interesa ako je član uprave kreditne institucije ujedno i član nadzornog odbora njezinih društava kćeri ili kreditnih ili financijskih institucija koje pripadaju istoj grupi kreditnih institucija kojoj pripada i kreditna institucija.

4. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave kreditne institucije

5. koja ispunjava uvjete za člana uprave prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i

6. koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti

Smatra se da predsjednik ili član uprave ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

 • funkciju predsjednika ili člana uprave kreditne institucije i još jednu funkciju člana uprave nekoga drugoga trgovačkog društva ili funkciju vođenja javnoga trgovačkog društva ili komanditnog društva,
 • funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili
 • više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

Jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora društava unutar iste grupe i društava u kojima kreditna institucija ima kvalificirani udio, a funkcije u neprofitnim organizacijama i u nadzornim odborima kad osoba predstavlja Republiku Hrvatsku ili neku drugu članicu Europske unije ne uzimaju se u obzir.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije podnosi nadzorni odbor kreditne institucije najmanje tri mjeseca prije isteka mandata predsjednika i/ili člana uprave, za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Zahtjev se podnosi na obrascu Zahtjev za suglasnost za upravu i nadzorni odbor ki zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora, kojem se prilažu:

 1. odluka o imenovanju kandidata za predsjednika ili člana uprave,
 2. rezultati procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija s obrazloženjem,
 3. ovjerena preslika osobne iskaznice (odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane),
 4. ovjerena preslika diplome (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač) - samo pri prvom imenovanju u upravu kreditne institucije,
 5. za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo s opisom opsega nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te broj podređenih zaposlenika,
 6. ispunjeni Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije,
 7. ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine - samo pri prvom imenovanju u upravu kreditne institucije,
 8. izjava o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj te vodi li se protiv njega kazneni ili prekršajni postupak Izjava da kandidat za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak,
 9. ako je dostupan izvadak iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:
  • za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca te
  • za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca i
 10. za kandidata koji se imenuje za predsjednika ili člana uprave program rada iz članka 12. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije.

Postupak odlučivanja

U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti Hrvatska narodna banka može zatražiti od kandidata i kreditne institucije da dostave dodatne dokumente ili informacije potrebne za ocjenu primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije i pozvati kandidate da prikažu Komisiji za izdavanje odobrenja svoj program rada i vođenje poslova kreditne institucije iz područja nadležnosti kandidata.

Odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika i člana uprave kreditne institucije donosi Savjet Hrvatske narodne banke, u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Hrvatska narodna banka izdaje navedenu suglasnost na rok predloženog trajanja mandata, ali ako ocijeni da je to opravdano, može izdati suglasnost i na kraći rok.

Osoba koja je dobila prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave kreditne institucije dužna je prije nego što bude ponovno imenovana na tu funkciju u istoj ili drugoj kreditnoj instituciji ponovo dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

Poništenje i ukidanje rješenja

Hrvatska narodna banka može poništiti rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika, odnosno člana uprave kreditne institucije ako je predsjednik odnosno član uprave dobio suglasnost na temelju davanja neistinite ili netočne dokumentacije ili neistinito prikazanih podataka koji su bitni za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana uprave.

Hrvatska narodna banka ukinut će zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana uprave kreditne institucije:

1) ako predsjednik odnosno član uprave krši odredbe o dužnostima uprave iz Zakona o trgovačkim društvima čija je posljedica opoziv člana uprave,

2) ako predsjednik odnosno član uprave više ne ispunjava uvjete za članstvo u upravi kreditne institucije,

3) ako je predsjedniku odnosno članu uprave izrečena treća opomena unutar razdoblja od pet godina,

4) ako je uvedena posebna uprava ili sanacijska uprava,

5) ako osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja suglasnosti ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se suglasnost odnosi,

6) ako osobi prestane dužnost na koju se suglasnost odnosi, i to s danom prestanka dužnosti ili

7) ako osobi istekne ugovor o radu u kreditnoj instituciji, i to s danom isteka ugovora.

Hrvatska narodna banka može ukinuti zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana uprave kreditne institucije:

1) ako predsjednik, odnosno član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo supervizorske mjere koje je naložila Hrvatska narodna banka,

2) ako je predsjednik, odnosno član uprave teže prekršio dužnosti člana uprave iz članka 41., odnosno prekršio dužnosti iz članka 42. Zakona o kreditnim institucijama,

3) ako se kreditna institucija koja je dobila odobrenje za interni model ne pridržava tog odobrenja i

5) ako nastupe uvjeti za ranu intervenciju u skladu s člankom 235.a Zakona o kreditnim institucijama.