U pripremi dodatna zaštita korisnika kredita

Objavljeno: 10.9.2012.

Potaknuta medijskim upitima o najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju Hrvatska narodna banka smatra potrebnim priopćiti sljedeće:

Hrvatska narodna banka je u radu na izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju aktivno surađivala s predlagačem - Ministarstvom financija.

Jedna od značajnijih promjena koja se predlaže navedenim izmjenama i dopunama zakona jest odredba da za buduće promjene (ugovorenih promjenjivih) kamatnih stopa vjerovnici moraju prethodno definirati parametre promjenjivosti koji ne bi smjeli ovisiti o volji jedne banke, već bi trebali biti objektivizirani.

Dopuna spomenutog zakona, koju smatramo svrhovitom, dodatno bi zaštitila korisnike kredita. Dala bi im mogućnost da, u slučaju da vjerovnik poveća kamatne stope, postojeći kredit refinanciraju kreditom druge banke u roku od tri mjeseca bez naknade. Tom bi odredbom bila ojačana konkurencija među kreditnim institucijama, te bi one bile motivirane da, osim objavljenih parametara promjenjivosti, kod donošenja odluka o promjeni kamate uzimaju u obzir i uvjete na tržištu.

Ujedno ističemo da su u tijeku aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, kao i druge mjere u okviru kojih se, između ostalog, predviđa detaljnija razrada regulatornog okvira koji se odnosi na zaštitu potrošača. Pri tome bi poseban naglasak bio stavljen na unaprjeđenje transparentnosti postupanja kreditnih institucija, kao i na njihovo aktivno uključivanje u pravovremenu edukaciju potrošača.