Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda

Objavljeno: 11.9.2002. Ažurirano: 15.3.2019.

Pretraživanje regulative