Što radi HNB?

Što radi HNB?

Objavljeno: 5.6.2020.

Hrvatska narodna banka središnja je banka Republike Hrvatske i sastavni je dio Eurosustava i Europskog sustava središnjih banaka. Osnovni cilj HNB-a jest održavanje stabilnosti cijena, pri čemu HNB vodi računa i o stabilnosti financijskog sustava u cjelini.

Od 1. siječnja 2023. Hrvatska narodna banka dio je Eurosustava te sudjeluje u definiranju i provođenju zajedničke monetarne politike Europske unije. Također, izvršava devizne operacije u skladu s člankom 219. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i osigurava nesmetano funkcioniranje platnog sustava. Nadalje, HNB upravlja međunarodnim pričuvama i financijskom imovinom HNB-a, izdaje i oduzima odobrenja i suglasnosti te donosi druga rješenja u skladu sa zakonima kojima se uređuju poslovanje kreditnih institucija i poslovanje kreditnih unija, pružatelja platnih usluga, izdavatelja elektroničkog novca i platnih sustava, platni promet, izdavanje elektroničkog novca te devizno poslovanje i poslovanje ovlaštenih mjenjača. Hrvatska narodna banka obavlja superviziju i nadzor kreditnih institucija i poslovanje kreditnih unija, pružatelja platnih usluga, izdavatelja elektroničkog novca i platnih sustava, platni promet i izdavanje elektroničkog novca. Poslove supervizije kao i sanacije kreditnih institucija HNB obavlja u sklopu jedinstvenoga nadzornog mehanizma i jedinstvenoga sanacijskog mehanizma.

Osim toga, HNB otvara račune i prima sredstva kreditnih institucija, obavlja platni promet po tim računima te odobrava kredite kreditnim institucijama, prikuplja i obrađuje statističke podatke te uređuje i unapređuje platni promet i osigurava njegovo nesmetano funkcioniranje. Za Republiku Hrvatsku Hrvatska narodna banka obavlja poslove fiskalnog agenta i obavlja ostale zakonom utvrđene poslove. Usto, HNB donosi podzakonske propise za poslove iz svoje nadležnosti, provodi makrobonitetnu politiku radi pridonošenja očuvanju stabilnosti financijskog sustava u cjelini i obavlja ostale poslove utvrđene drugim propisima. Konačno, Hrvatska narodna banka može izdavati novčanice eura u granicama odobrenja ESB-a i u skladu s odredbama Statuta ESSB-a i ESB-a i odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Također, HNB može izdavati kovani novac eura uz odobrenje ESB-a o opsegu izdanja.
U ostvarivanju svojeg cilja i obavljanju svojih zadataka Hrvatska narodna banka samostalna je i neovisna, a izvješća o svojem djelovanju podnosi Hrvatskom saboru.