Međugodišnja stopa temeljne inflacije u prosincu 1,7 posto

Objavljeno: 16.1.2002.

Na sjednici održanoj u srijedu 16. siječnja 2002. godine Savjet Hrvatske narodne banke, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio je gospodarska i novčana kretanja u proteklom razdoblju, te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Sagledavajući kretanje cijena u protekloj godini Savjet HNB-a ocijenio je da je njihovo temeljno obilježje bila niska stopa rasta. Tu su ocjenu potvrdila i kretanja cijena u prosincu: prosječna razina cijena na malo u prosincu je smanjena 0,2 posto u usporedbi s prethodnim mjesecom te je međugodišnja stopa porasta cijena na malo pala s 2,8 posto zabilježenih u studenom na 2,6 posto u prosincu. To je za 4,8 postotnih bodova niža međugodišnja stopa inflacije cijena na malo od one zabilježene u prosincu 2000. godine. Cijene na malo koje ulaze u izračun temeljne inflacije također su u prosincu u prosjeku smanjene za 0,2 posto u usporedbi sa studenim, pa je zabilježeno daljnje smanjivanje međugodišnje stope temeljne inflacije s 2,0 posto u studenome na samo 1,7 posto u prosincu. U usporedbi s prosincem 2000. to je za 2,9 postotnih bodova niža stopa temeljne inflacije. Među značajnije faktore koji su utjecali na smanjivanje inflatornih pritisaka tijekom 2001. godine valja, između ostalog, ubrojiti pad cijena nafte i sirovina na svjetskom tržištu, jačanje konkurencije na domaćem tržištu, umjereni rast plaća te suzdržavanje fiskalnih vlasti od povećanja trošarina na pića i duhan.

Monetarna kretanja u posljednjem tromjesečju 2001. godine obilježio je snažan rast deviznih depozita stanovništva. Snažan priljev sredstava u bankovni sustav utjecao je na rast kreditne aktivnosti poslovnih banaka - tijekom studenoga 2001. plasmani banaka odobreni ostalim sektorima povećani su za 1,6 posto i krajem studenoga iznosili su 74,0 milijarde kuna. Studeni je i drugi mjesec zaredom u kojem su krediti poduzećima rasli brže od kredita stanovništvu, što se ogleda u većoj investicijskoj aktivnosti i rastu proizvodnje. Za očekivati je da će ovakva kretanja potaknuti daljnji rast izvoza.

Savjet HNB-a razmotrio je i izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća HNB-a. Reviziju bilance Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2000. godine te računa dobiti i gubitka i izvještaja o promjenama u vlasničkoj glavnici za godinu koja je tada završila obavila je revizorska kuća PricewaterhouseCoopers. Revizija je obavljena sukladno Međunarodnim revizijskim standardima koje je objavila Međunarodna federacija računovođa. Mišljenje je revizora da navedeni financijski izvještaji Hrvatske narodne banke u svim značajnim aspektima, sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima, istinito i fer prikazuju financijski položaj HNB-a na dan 31. prosinca 2000.

Raiffeisen International Beteiligungs AG, Austria dobila je prethodnu suglasnost Savjeta HNB-a za stjecanje 70 posto dionica s pravom glasa u glavnoj skupštini Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, a Trajektna luka d.d. Split suglasnost za stjecanje dodatnih 2 posto dionica s pravom glasa u glavnoj skupštini Imex banka d.d. Split, čime se njen udio u temeljnom kapitalu te banke povećao na 21,09 posto.