Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2019.

Objavljeno: 29.11.2019.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju listopada 2019. iznosila su 334,9 mlrd. kuna, odnosno 0,8% manje u odnosu na prethodni mjesec na osnovi transakcija (Tablica 1.). Promatra li se na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u listopadu 2019. usporio se na 4,2% (Slika 1.). Pritom je kvazinovac produbio svoj godišnji pad koji je na kraju mjeseca iznosio –2,6% (na osnovi transakcija), dok se godišnji rast novčane mase (M1) ubrzao na 17,0%, čemu je najviše pridonijelo ubrzavanje rasta depozitnog novca.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija

 

 

Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim državi) porasli su u listopadu za 1,0 mlrd. kuna (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 226,9 mlrd. kuna. Promatrano na godišnjoj razini, rast ukupnih plasmana zadržao se u listopadu na 3,0%, koliko je iznosio i u prethodnom mjesecu. Pritom je godišnji rast plasmana nefinancijskim poduzećima iznosio –2,5%, a rast plasmana stanovništvu 6,9% (Tablica 2.). Blagom usporavanju rasta plasmana stanovništva pridonijelo je smanjenje godišnjeg rasta gotovinskih nenamjenskih kredita s 12,3% u rujnu na 11,8% u listopadu, dok se rast stambenih kredita u tom razdoblju ubrzao s 4,8% na 5,1%, što odražava i učinke ovogodišnjeg programa subvencioniranja stambenih kredita. Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u listopadu iznosio 1,5%, bio je zamjetno niži od rasta na osnovi transakcija (3,0%), što je uglavnom bilo posljedica prodaja nenaplativih plasmana poduzećima.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje također plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s listopadom 2019. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije