Analiza strukture kapitala poduzeća na osnovi kunskog i deviznog duga

Objavljeno: 15.6.2020.

Prošireni sažetak

Predmet je ovog istraživanja analiza utjecaja karakteristika pojedinačnih hrvatskih poduzeća na njihovu strukturu kapitala. Pritom se struktura kapitala definira kao zaduženost, odnosno omjer duga kod domaćih

banaka i vlasničke glavnice koji poduzeće odabire kako bi financiralo svoje poslovne aktivnosti. Važnost oblikovanja strukture kapitala, odnosno optimalnog financiranja, leži u uskoj povezanosti s dinamikom rasta i razvoja nefinancijskih poduzeća, što utječe na konkurentnost tog sektora kao bitne odrednice dugoročne uspješnosti svakoga gospodarstva.

Rezultati panel-regresije s fiksnim učincima na uravnoteženom panelu pokazuju da teorija kompromisa prevladava kod kretanja strukture kapitala hrvatskih poduzeća, no i teorija hijerarhije financijskih izbora potvrđena je za određene pokazatelje (Tablica 1.). Utjecaji veličine, rasta imovine i poreznog zaklona kamata na strukturu kapitala nedvosmisleno upućuju na teoriju kompromisa jer su u svim modelima u kojima su čimbenici signifikantni zabilježeni teorijski očekivani predznaci koeficijenata. Za likvidnost je uglavnom utvrđena pozitivna veza sa zaduženošću, što također upućuje na teoriju kompromisa. S druge strane, negativna veza profitabilnosti i zaduženosti upućuje na teoriju hijerarhije financijskih izbora. Obje teorije predviđaju pozitivnu vezu kolaterala i zaduženosti, što je potvrđeno utjecajem dugoročnog duga, dok je veza s kratkoročnim dugom negativna, neovisno o valuti. Glede amortizacije, koja nije obuhvaćena dvjema glavnim teorijama strukture kapitala, teorijski očekivana negativna veza utvrđena je u svim modelima u kojima su koeficijenti signifikantni.

Tablica 1. Rezultati uravnoteženog panela i teorije strukture kapitala

Napomena: Podaci se odnose na procijenjene koeficijente pokazatelja u Tablici 2. (vidi dolje). Oznaka (+) označuje pozitivni koeficijent, a (-) negativni koeficijent. Koeficijent je signifikantan ako je signifikantnost potvrđena na razini od 1% ili 5%.
Izvor: Autorova obrada na osnovi podataka Fine i HNB-a

Što se tiče kumulativnog utjecaja pokazatelja na razini poduzeća uravnoteženog panela, rezultati analize pokazuju da su čimbenici strukture kapitala u razdoblju od kraja 2010. do 2018. godine djelovali na smanjenje svih oblika zaduženosti. Pritom se ističe doprinos čimbenika na smanjenje kunske zaduženosti, posebno kratkoročne, koja je činila gotovo tri četvrtine procijenjenog doprinosa čimbenika strukture kapitala na smanjenje ukupne zaduženosti. S druge strane, kumulativni utjecaj na deviznu zaduženost bio je višestruko manji. Na godišnjoj razini u razdoblju od 2013. do 2016. čimbenici su utjecali na smanjenje svih oblika zaduženosti. Međutim, u sljedeće dvije godine ukupan doprinos smanjenju duga znatno se ublažio zbog pozitivnog utjecaja na dugoročni devizni dug, dok se višegodišnji trend utjecaja na smanjenje kratkoročnoga kunskog duga nastavio.

Tablica 2. Ekonometrijska procjena na uravnoteženom panelu

Napomena: Zavisna je varijabla zaduženost mjerena pripadajućim dugom kod banaka. Model je procijenjen panel-regresijom s fiksnim učincima za poduzeća i robusnim standardnim pogreškama. U sve su modele uključeni vremenski fiksni učinci, odnosno indikatorske (engl. dummy) varijable za godine čiji koeficijenti nisu navedeni. U zagradama su prikazane t-vrijednosti. Oznake *, ** i *** označuju signifikantnost na razini od 10%, 5% i 1%.
​​​​​​​Izvor: Autorov izračun na osnovi podataka Fine i HNB-a