Poslovne aktivnosti

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 26.10.2023.

Osnovnu organizacijsku strukturu Hrvatske narodne banke čine sektori i uredi, kao samostalne organizacijske jedinice, unutar kojih se poslovni procesi organiziraju na način da čine jedinstvenu poslovnu cjelinu.

Ovisno o složenosti i raznovrsnosti poslovnih procesa te broju izvršitelja u pojedinim dijelovima poslovnih procesa, sektori i uredi, kao samostalne organizacijske jedinice HNB-a, mogu se organizirati u niže organizacijske jedinice: direkcije i odjele.

U nastavku je pregled najvažnijih zadaća po organizacijskim jedinicama.

Sektor istraživanja analizira domaća i međunarodna gospodarska i financijska kretanja te sistemske rizike s ciljem osiguravanja analitičke podloge za vođenje monetarne i makrobonitetne politike te radi pravodobnog i kvalitetnog informiranja javnosti.

Neki od poslova Sektora jesu:

 • izrada analitičke podloge za potrebe guvernera u raspravama i donošenju odluka o pitanjima iz područja monetarne politike na Upravnom vijeću Europske središnje banke te predstavnika HNB-a u radu ostalih odbora i radnih skupina Europske središnje banke i Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB)
 • izrada makroekonomskih projekcija
 • izrada istraživačkih projekata
 • analiziranja rizika za financijsku stabilnost, stresno testiranje te razvoj i oblikovanje makrobonitetne politike
 • praćenje i analiziranje domaćih i relevantnih međunarodnih ekonomskih kretanja
 • analiza monetarnih kretanja te stanja bankovnoga i nebankovnog sektora kao i zbivanja na financijskim tržištima iz perspektive monetarne politike
 • izrada tekućih publikacija HNB-a te izrada povremenih analiza i komentara za potrebe rukovodstva HNB-a
 • priprema i održavanje razgovora s predstavnicima domaćih i inozemnih delegacija (Europska središnja banka, Europska komisija i ostale institucije EU-a, Međunarodni monetarni fond, agencije za dodjelu rejtinga)
 • izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata, upozorenja i preporuka iz relevantnih područja rada
 • pružanje potpore radu Vijeća za financijsku stabilnost.

Sektor statistike prikuplja i obrađuje podatke od obveznika statističkog izvješćivanja Banke, izrađuje i objavljuje statističke pokazatelje i izvještaje, izrađuje analize i priopćenja za potrebe domaćih i inozemnih korisnika te razvija statističke metodologije, daje podršku pri razvoju informacijskih sustava i izrade regulative koja se odnosi na službenu statistiku u nadležnosti Banke.

Neki od poslova Sektora jesu:

 • prikupljanje i obrada podataka za potrebe izrade pokazatelja monetarne, financijske i platnobilančne statistike u svrhu njihove javne objave i dostave europskim i drugim međunarodnim statističkim tijelima i organizacijama
 • prikupljanje i obrada podataka za potrebe provođenja ekonomskih analiza koje služe kao podloga za donošenje i praćenje provođenja mjera monetarne i makroprudencijalne politike
 • prikupljanje i obrada referentnih podataka o pravnim osobama u RH i o pravnim osobama izvan RH koje su povezane s financijskim institucijama u RH za potrebe internoga korištenja i ažuriranja tih podataka u središnjem registru Europske središnje banke
 • razvijanje statističke metodologije (sa svrhom usklađivanja s međunarodnim standardima i drugim pravnim aktima), regulative i statističkog sustava RH i EU-u u cjelini, u suradnji s DZS-om te s ESSB-om i Eurostatom.

Sektor za centralnobankarske operacije provodi monetarnu politiku te upravlja međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću:

Neki od poslova Sektora jesu:

 • kupoprodaja vrijednosnih papira na domaćem tržištu (s obvezom ponovne kupoprodaje i bez nje)
 • izdavanje vrijednosnih papira Banke
 • odobravanje kredita bankama, prikupljanje depozita od banaka, emitiranje primarnog novca na osnovi kupoprodaje deviza na domaćem i deviznom tržištu
 • ulaganje međunarodnih pričuva i upravljanje deviznom likvidnošću
 • praćenje izloženosti kamatnom, valutnom, kreditnom i ostalim rizicima povezanima s ulaganjem te mjerenje učinaka od ulaganja.

Sektor bonitetne regulative i metodologije obavlja poslove izrade prijedloga, praćenja i davanja mišljenja i informacija u vezi s primjenom bonitetne regulative i kriznog upravljanja, supervizije naprednih pristupa i modela te zaprima bonitetne izvještaje i izrađuje analize sustava.

Neki od poslova Sektora jesu:

 • predlaganje bonitetnih propisa ili sudjelovanje u radnim tijelima za predlaganje bonitetnih propisa kojima se, među ostalim, prenosi pravna stečevina EU-a u pravni sustav RH
 • pružanje stručne podrške nadzornim timovima pri procjeni rizika modela koje kreditne institucije primjenjuju u upravljanju rizicima, procjeni planova oporavka i aktivnostima koje slijede nakon procjene, kroz izradu interne metodologije i analizu referentnih trendova, s ciljem osiguranja ujednačenog postupanja prema subjektima nadzora
 • reguliranje naprednih pristupa upravljanja rizicima i provođenje testiranja otpornosti na stres
 • provođenje supervizije inicijalne i naknadne validacije predloženoga ili odobrenoga naprednog pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva
 • izrađivanje prijedloga propisa kojima se uređuju izvješća za potrebe supervizije i nadzora, održavanje bonitetnog sustava izvješćivanja
 • izrađivanje horizontalne analize bankovnog sustava
 • održavanje metodologije obavljanja bonitetne supervizije kreditnih institucija.

Sektor bonitetne supervizije obavlja poslove provođenja supervizije kreditnih institucija i nadzora kreditnih unija, poslove licenciranja kreditnih institucija i kreditnih unija te provodi nadzor održavanja regulatornoga kapitala za institucije za platni promet i institucije za elektronički novac.

Neki od poslova Sektora jesu:

 • obavljanje supervizije kreditnih institucija kroz supervizorsku provjeru i ocjenu održivosti poslovnog modela, internog upravljanja, adekvatnosti kapitala i rizika koji utječu na kapital i likvidnost te provedbu neposrednih nadzora i nalaganje i praćenje provedbe supervizorskih mjera
 • obavljanje nadzora nad primjenom određenih zakona i propisa kojima se regulira poslovanje kreditnih institucija
 • obavljanje nadzora kreditnih unija
 • izdavanje odobrenja i suglasnosti vezano uz poslovanje kreditnih institucija i kreditnih unija
 • obavljanje nadzora održavanja regulatornoga kapitala za institucije za platni promet i institucije za elektronički novac.

Sektor specijalističke supervizije i nadzora obavlja poslove nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za čiji je nadzor nadležan HNB te superviziju informacijskih sustava kreditnih institucija i nadzor informacijskih sustava kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet, platnih sustava, malih institucija za platni promet, malih institucija za elektronički novac i pružatelja usluga informiranja o računu.

Neki od poslova Sektora jesu:

 • izrađivanje prijedloga propisa i smjernica, praćenje regulatornog okvira i dobre prakse te sudjelovanje u izradi zakona vezanih uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
 • nadziranje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te provedba međunarodnih mjera ograničavanja
 • pružanje podrške supervizorskim i nadzornim timovima u sklopu postupka supervizije kreditnih institucija i nadzora kreditnih unija
 • izrađivanje prijedloga propisa i smjernica, praćenje regulatornog okvira i dobrih praksi vezanih uz informacijske sustave
 • obavljanje supervizije informacijskih sustava kreditnih institucija
 • obavljanje nadzora informacijskih sustava kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet, platnih sustava, malih institucija za platni promet, malih institucija za elektronički novac i pružatelja usluga informiranja o računu.

Sektor platnog prometa obavlja poslove koji uređuju i unaprjeđuju platni promet i osiguravaju njegovo nesmetano funkcioniranje odnosno koji omogućuju sigurno i učinkovito funkcioniranje platnog prometa i platnih sustava.

Neki od poslova Sektora jesu:

 • uređivanje regulative platnog prometa
 • obavljanje poslova licenciranja/registriranja institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, malih institucija za platni promet, malih institucija za elektronički novac, pružatelja usluga informiranja o računu i platnih sustava
 • obavljanje poslova nadzora nad primjenom propisa iz područja platnog prometa kod pružatelja platnih usluga, izdavatelja elektroničkog novca i platnih sustava
 • nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje provođenje ovrhe nad novčanim sredstvima kod kreditnih institucija i kreditnih unija
 • prikupljanje, obrada i objava statističkih podataka iz područja platnog prometa
 • obavljanje operativnih poslova upravljanja platnim sustavima
 • obavljanje operativnih poslova platnog prometa u zemlji i s inozemstvom.

Sektor za gotov novac osigurava dovoljne količine novca za potrebe kreditnih institucija, a time i javnosti, na području Republike Hrvatske te upravlja svojim logističkim pričuvama, obrađuje gotov novac i uništava ga. Planira potrebne količine euronovčanica i eurokovanica u suradnji s Europskom središnjom bankom i Europskom komisijom. Prikuplja i analizira podatke o gotovom novcu, izrađuje regulatorne akte vezane uz gotov novac te provodi kontrolu obveznika primjene tih akata. Također, uređuje opskrbu gotovim novcem i upravlja njome te provodi poslove nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, nacionalnog centra za analizu novčanica i nacionalnog centra za analizu kovanica. Sektor razvija i unaprjeđuje poslovne procese te tehnologiju rada vezano uz operativno funkcioniranje poslovanja s gotovim novcem, surađuje s drugim središnjim bankama te sudjeluje u radu tijela Europske središnje banke i Europske komisije iz područja gotovog novca.

Neki od poslova Sektora jesu:

 • izdavanje gotovog novca
 • obavljanje operativnih poslova vezanih uz gotov novac (sudjelovanje u nabavi, pohrana, obrada, zamjena, povlačenje gotovog novca te njegovo uništavanje)
 • uređivanje i upravljanje opskrbom gotovim novcem
 • upravljanje logističkim pričuvama gotovog novca
 • definiranje obilježja prigodnih, optjecajnih te numizmatičkih eurokovanica koje izdaje HNB (nominalni iznos, izgled, tehnička obilježja)
 • provođenje analize sumnjivoga gotovog novca
 • poduzimanje i provođenje mjera za sprječavanje krivotvorenja i otkrivanje krivotvorenih novčanica i kovanog novca
 • priprema prijedloga plana izrade državnih biljega i mjeničnih obrazaca
 • distribucija državnih biljega i mjeničnih obrazaca Republike Hrvatske te vođenje evidencija o stanju i prodaji
 • sudjelovanje u uništavanju materijala za tisak novčanica, kovanica te biljega i mjeničnih obrazaca
 • uređivanje regulatornih akata iz područja poslovanja s gotovim novcem
 • prikupljanje i obrađivanje statističkih podataka o gotovom novcu
 • provođenje kontrole banaka i drugih obveznika primjene regulatornih akata kojima se uređuje postupanje s gotovim novcem te
 • sudjelovanje u radu tijela Europske središnje banke i Europske komisije vezano uz gotov novac.

Sektor za međunarodne i europske odnose zadužen je za poslove europskih i međunarodnih odnosa, posebice odnosa s međunarodnim financijskim institucijama. Sektor obavlja poslove vezane uz aktivnosti i politike institucija Europske unije (EU) te odgovarajućih tijela državne uprave, uključujući i Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri EU-u u Bruxellesu, kao i poslove vezane uz aktivnosti i politike međunarodnih financijskih institucija, uključujući i u okviru Ureda izvršnog direktora nizozemsko-belgijske konstitutivne skupine u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), te koordiniranje aktivnosti tehničke suradnje.

Neki od poslova Sektora jesu:

 • pripremanje materijala i stajališta – samostalno i u suradnji s nadležnim stručnim službama HNB-a – za sastanke struktura u sklopu Europske središnje banke, uključujući Europski sustav središnjih banaka (ESSB) i Eurosustav, Europskog odbora za sistemski rizik i Vijeća EU-a na kojima sudjeluju članovi rukovodstva HNB-a
 • sudjelovanje u drugim relevantnim aktivnostima povezanima s članstvom RH u EU-u i HNB-a u ESSB-u
 • izrađivanje internih informacija i izvještavanje o aktivnostima i politikama EU-a koje su od interesa za HNB (posebice publikacije te inicijative i prijedlozi Europske komisije)
 • pripremanje materijala i stajališta o politikama međunarodnih financijskih institucija (ponajprije MMF-a i Banke za međunarodne namire) za potrebe sudjelovanja RH i/ili HNB-a u radu tih institucija te izrada materijala o odnosima RH i HNB-a s tim institucijama
 • obavljanje financijskih i formalnopravnih zadataka vezanih uz članstvo RH/HNB-a u međunarodnim financijskim institucijama u skladu s donesenim propisima
 • organiziranje posjeta misija MMF-a i drugih međunarodnih financijskih institucija, kao i pripremanje sudjelovanja delegacije HNB-a u radu organa upravljanja međunarodnih financijskih institucija
 • koordiniranje aktivnosti na razini HNB-a vezano uz pregovore o pristupanju RH Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), kao i sudjelovanje u radu te analiziranje i pripremanje materijala i stajališta za potrebe sudjelovanja u radu određenih odbora i radnih skupina OECD-a.

Sektor kontrolinga, financija i računovodstva provodi upravljački orijentiranu koncepciju kontrolinga koja podrazumijeva strategijski i operativni kontroling, obavlja računovodstvene poslove prikupljanja, kontrole i obrade podataka o sredstvima, izvorima sredstava, prihodima i rashodima Hrvatske narodne banke, izrađuje financijske izvještaje u skladu sa zakonskom regulativom, a sve s ciljem osiguravanja podrške za potrebe poslovnog odlučivanja i upravljanja te za druge krajnje korisnike.

Neki od poslova Sektora jesu:

 • upravljanje procesom operativnoga i strategijskog planiranja te procesom izvješćivanja o provođenju planova
 • osiguravanje pravodobne analize, informacija, savjeta i smjernica za ostvarivanje planova i ciljeva
 • analiziranje i izrađivanje troškovnih informacija s ciljem učinkovitog upravljanja troškovima
 • obrađivanje podataka na temelju vjerodostojnih i urednih knjigovodstvenih isprava o poslovnim događajima, vođenje poslovnih knjiga (dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige)
 • sastavljanje i dostava dnevne bilance u Europsku središnju banku u skladu sa zadanim smjernicama Europske središnje banke
 • pripremanje i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji podliježu reviziji (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje), sastavljanje financijskih izvještaja za statističke, porezne i druge potrebe, izrađivanje internih informacija na temelju analize računovodstvenih podataka
 • suradnja s tijelima ESSB-a.

Sektor za informatičke tehnologije razvija i održava informacijski sustav, surađuje s organizacijskim jedinicama pri izradi korisničkih zahtjeva te analizi poslovnih potreba poslovnih funkcija, obavlja poslove projektiranja i programiranja aplikacija uz primjenu ISO standarda kvalitete, upravljanja mrežom i operativnim sustavima, pruža pravodobnu korisničku podršku, osigurava zaštitu i sigurnost informacijskog sustava te upravljanja bazama podataka, izvještajnim sustavima i dokumentima, surađuje s institucijama u RH i EU-u vezano uz razvoj i unaprjeđenje IS-a Hrvatske narodne banke.

Neki od poslova Sektora jesu:

 • razvijanje, projektiranje, stavljanje u produkciju i održavanje aplikacijske programske podrške
 • praćenje i primjena metoda sistemske analize i programiranja
 • praćenje razvoja te odabir, uvođenje i održavanje programskih proizvoda
 • definiranje metodologije i razmjene podataka između Banke i ostalih sudionika u bankovnom i financijskom sustavu
 • primjena i administriranje operativnih sustava i baza podataka
 • izrađivanje i održavanje komunikacijske mreže za prijenos podataka
 • praćenje i vrednovanje te primjena mjera za poboljšanje sigurnosti informacijskog sustava
 • održavanje IT opreme.

Sektor podrške poslovanju zadužen je za poslove upravljanja ljudskim resursima, tehničke poslove, opće poslove, poslove nabave i poslove protokola.

Upravljanje ljudskim resursima:

 • razvijanje poslovnih procesa i organizacijski dizajn
 • planiranje i provođenje zapošljavanja, koordiniranje procesa obrazovanja te upravljanje razvojem karijere i radne uspješnosti zaposlenika
 • izrađivanje interne regulative vezane uz radne odnose
 • obavljanje ostalih poslova iz radnih odnosa.

Tehnički poslovi:

 • upravljanje tehničkim projektima, koordinacija, praćenje i nadzor investicijske izgradnje objekata ili adaptacije poslovnih prostora Banke
 • održavanje objekata poslovnog prostora i infrastrukture (postrojenja, instalacije, uređaji i oprema)
 • provođenje mjera zaštite okoliša i prirode, gospodarenje otpadom te poslovi čišćenja
 • nabavljanje potrebne robe i usluga.

Opći poslovi:

 • pružanje usluga primanja, urudžbiranja, dostave i otpreme pošiljaka i dokumenata, koordiniranje poslovima telefonske centrale te obavljanje prijevoza zaposlenika Banke
 • pružanje usluga restorana za potrebe zaposlenika i protokola Banke
 • organiziranje korištenja prostornih resursa i održavanja interijera Banke
 • nabavljanje potrebne robe i usluga.

Nabava:

 • koordiniranje poslovima nabave u Banci
 • sudjelovanje u cjelokupnom postupku nabave te priprema ugovora vezanih uz nabavu
 • davanje stručnih mišljenja i preporuka
 • zastupanje Banke pred nadležnim tijelima u postupcima nabave
 • izrađivanje Plana nabave za Banku.

Poslovni protokol:

 • organiziranje protokolarnih i ostalih poslovnih događanja
 • upravljanje reprezentacijom
 • organiziranje službenih putovanja.

Sektor komunikacija obavlja poslove eksterne, interne i digitalne komunikacije, poslove izrade, uređivanja i objave publikacija, poslove lekture i prevođenja te informacijsko-dokumentacijski poslove.

Eksterna, interna i digitalna komunikacija:

 • organiziranje rada s medijima (konferencije, sastanci, seminari, radionice, istupi zaposlenika i dužnosnika u javnosti)
 • odgovaranje na upite medija, građana, tvrtki i institucija povezane s djelovanjem HNB-a
 • kreiranje informacija i objašnjenja, upozorenja javnosti, priopćenja i komentara (putem tiskanih i elektroničkih medija, weba, društvenih mreža, videopriloga, animacija, mobilnih aplikacija i sl.)
 • istraživanje javnog mišljenja
 • osmišljavanje, predlaganje i primjena adekvatnih suvremenih komunikacijskih formata za objašnjavanje mandata, zadataka i uloge HNB-a kao i ekonomskih i financijskih pojmova i tema različitim javnostima
 • fotografiranje, snimanje i montiranje videosnimki
 • uređivanje intranetske i internetske stranice Banke, programiranje, dizajniranje, ugrađivanje i administriranje intranetske i internetske stranice Banke
 • sadržajno oblikovanje i upravljanje sadržajima Banke na društvenim mrežama
 • osmišljavanje i izrađivanje posebnih promotivnih multimedijskih sadržaja.

Publikacije:

 • uređivanje i razvoj redovnih publikacija te predlaganje novih formata
 • tehničko uređivanje publikacija te grafičko oblikovanje materijala za web-stranicu i tisak
 • grafička priprema i prijelom materijala za potrebe Banke koji se objavljuju u tiskanom i/ili elektroničkom obliku
 • razvoj publikacijske djelatnosti Banke te unaprjeđivanje izrade publikacija HNB-a
 • praćenje citiranosti i preuzimanja publikacija.

Jezik i dokumentacija:

 • definiranje i provođenje jezičnih standarda HNB-a
 • lektoriranje, kontrola i korektura tekstova
 • davanje jezičnih mišljenja povezanih sa stručnom terminologijom i općenito jezičnim pitanjima
 • pisano prevođenje s hrvatskog na engleski jezik i obratno (zakoni i ostali propisi, interni akti banke, publikacije, ostali dokumenti i sl.)
 • konsekutivno prevođenje
 • planiranje, izgradnja i unaprjeđivanje knjižnog fonda
 • vođenje knjižnice i čitaonice
 • upravljanje i rukovanje arhivskim i registraturnim gradivom HNB-a.

Sektor pravnih poslova pruža pravnu pomoć rukovodstvu Banke i ostalim organizacijskim jedinicama.

Neki od poslova Sektora jesu:

 • praćenje, proučavanje i predlaganje zakona i drugih propisa koji se odnose na djelatnost Banke i poslovnih banaka
 • davanje pravnih mišljenja i savjeta ostalim organizacijskim cjelinama
 • kontroliranje dosljedne primjene zakonskih i drugih propisa
 • izrađivanje i ovjeravanje ugovora te ostale dokumentacije u poslovima iz djelatnosti Banke
 • zastupanje Banke u postupcima pred sudovima i drugim državnim organima
 • poduzimanje i pokretanje odgovarajuće pravne radnje na zahtjev pojedinih organizacijskih jedinica Banke.

Ured guvernera pruža podršku tijelima odlučivanja Banke te obavlja sljedeće poslove:

 • poslovi tajništva guvernera i nositelja poslova koordinacije koje guverner odredi
 • poslovi tajništva Savjeta Hrvatske narodne banke
 • koordinacijski, savjetodavni i stručni poslovi podrške guverneru/zamjeniku guvernera.

Ured unutarnje revizije obavlja stalan i cjelovit nadzor poslovanja Banke revizijama davanja uvjerenja, inspekcijama i savjetodavnim angažmanima. Pomaže u ostvarivanju ciljeva Banke uvođenjem sistematičnog pristupa procjeni i unaprjeđivanju djelotvornosti upravljanja rizicima Banke, primjerenosti i djelotvornosti postojećih sustava interne kontrole i procesa upravljanja u Banci.
Ured unutarnje revizije odgovoran je za provedbu zadataka iz Revizorske povelje Eurosustava/ESSB-a i JNM-a (engl. Audit charter for the Eurosystem/ESCB and SSM) te sudjeluje u radu Odbora internih revizora IAC (engl. Internal Auditors Committee) i provodi zajedničke revizijske angažmane funkcija Eurosustava/ESSB-a i JNM-a.

Neki od poslova Ureda jesu:

 • provođenje neovisnog ispitivanja i ocjenjivanje cjelokupnog poslovanja Banke te svojim analizama, savjetima i mišljenjima pridonošenje njezinu poboljšanju
 • ocjenjivanje primjerenosti i djelotvornosti postojećih sustava internih kontrola uključenih u poslovne procese Banke
 • ispitivanje pouzdanosti i točnosti financijskih i poslovnih informacija te mjerenje, razvrstavanje i predočavanje te informacije
 • ispitivanje usklađenosti poslovanja Banke s politikama, planovima, procedurama, ugovorima, odlukama, zakonima i regulativama.

Ured za sigurnost upravlja sigurnosnim sustavom Banke te definira metode i tehnike za unaprjeđivanje sigurnosnog sustava Banke.

Neki od poslova Ureda jesu:

 • koordiniranje i zastupanje Banke u izradi Procjene ugroženosti, Plana zaštite i spašavanja te elaborata sigurnosti Banke
 • upravljanje tjelesnom i tehničkom zaštitom Banke te provođenje operativnih poslova u vezi sa sigurnošću zaposlenika, imovine i sustava Banke i zaštitom od požara u objektima Banke
 • upravljanje zaštitom na radu
 • upravljanje sigurnošću informacijskog sustava Banke, kontroliranje i nadziranje sigurnosti informacijskog sustava
 • održavanje baze podataka sigurnosnih problema, incidenata i rizika
 • procjenjivanje sigurnosnih rizika i upravljanje aktivnostima za njihovo ublažavanje ili uklanjanje
 • vrednovanje i unaprjeđivanje sustava fizičke sigurnosti i zaštite te pristupnih kontrola i upravljanje sigurnosnim kriznim situacijama.

Ured za praćenje zaštite potrošača unutar svojih zakonskih ovlasti pruža zaštitu prava potrošačima – korisnicima financijskih i bankovnih usluga kreditnih institucija, kreditnih unija i kreditnih posrednika u stambenom potrošačkom kreditiranju.

Neki od poslova Ureda jesu:

 • promoviranje i poticanje razvoja dobrih poslovnih praksi pružatelja financijskih usluga prema potrošačima
 • razvijanje aktivnosti u smjeru unaprjeđenja transparentnosti rada kreditnih institucija, kreditnih unija i kreditnih posrednika u stambenom potrošačkom kreditiranju
 • predlaganje podzakonskih akata u sklopu svojih nadležnosti kojima se uređuje poslovanje s potrošačima
 • davanje mišljenja ili informacija povezanih s primjenom regulative
 • provođenje financijske edukacije učenika i studenata
 • zaprimanje prigovora i postupanje u slučaju povrede propisa.

Ured za sanaciju kreditnih institucija u skladu sa svojim zakonskim ovlastima procjenjuje provedivost i opravdanost postupka sanacije nad onim kreditnim institucijama koje dođu u financijske poteškoće.

Neki od poslova Ureda jesu:

 • izrađivanje i ažuriranje sanacijskih planova kreditnih institucija
 • izvršenje sanacije
 • sudjelovanje u radu sanacijskih kolegija
 • surađivanje i koordiniranje rada sanacijskih tijela, nadzornih tijela, tijela državne uprave i drugih institucija u zemlji, Europskoj uniji i inozemstvu
 • izrađivanje regulative iz djelokruga rada Ureda.

Ured za devizne propise poslovanja izrađuje devizne propise i obavlja poslove licenciranja ovlaštenih mjenjača.

Neki od poslova Ureda jesu:

 • izrađivanje deviznih propisa te propisa koji uređuju poslovanje ovlaštenih mjenjača
 • izdavanje i oduzimanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenim mjenjačima
 • prikupljanje i obrada podataka o ovlaštenim mjenjačima te njihovom trgovanju sa stranim gotovim novcem
 • izrada i objava popisa ovlaštenih mjenjača te izvještaja o njihovu trgovanju sa stranim gotovim novcem.

Ured za koordinaciju poslova sukcesije sudjeluje u provedbi raspodjele imovine i obveza bivše SFRJ u skladu s aneksom C Ugovora o pitanjima sukcesije.

Neki od poslova Ureda jesu:

 • surađivanje s tijelima državne uprave i drugim nadležnim institucijama u zemlji i inozemstvu o pitanjima sukcesije
 • sudjelovanje u radu komisija i radnih tijela o pitanjima sukcesije
 • analiziranje i priprema radnih materijala.

Ured za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima koordinira svakodnevne međusektorske aktivnosti između supervizije i horizontalnih funkcionalnih cjelina, poboljšava organizaciju supervizije razvojem metodologija supervizije i nadzora te osigurava podršku provođenju i integraciji regulative u supervizorske procese u skladu s europskom supervizorskom praksom, ali i osigurava kvalitetu i omogućuje optimalan proces redovnoga supervizorskog odlučivanja te nesmetan prijelaz u mehanizam bliske suradnje.

Neki od poslova Ureda jesu:

 • koordiniranje poslova supervizije i nadzora
 • osiguravanje kvalitete u razvoju metodologija i procesa supervizije i nadzora
 • provođenje međuinstitucionalne suradnje
 • organiziranje i provođenje edukacije iz područja supervizije i nadzora.

Ured za usklađenost poslovanja promiče etično postupanje zaposlenika, educira, savjetuje, daje mišljenja, upute i preporuke, izrađuje politike i procedure kojima se uređuju etičke vrijednosti Banke, provodi nadzor primjene Etičkoga kodeksa te utvrđuje, procjenjuje i prati rizike vezane uz pranje novca i financiranje terorizma na razini Banke.

Neki od poslova Ureda jesu:

 • promicanje usklađenosti postupanja zaposlenika Banke s Etičkim kodeksom
 • reguliranje postupanja s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na razini Banke i provođenja međunarodnih mjera ograničavanja
 • provođenje nadzora
 • analiziranje i izvještavanje.

Centar za posjetitelje jest edukativno-informativni centar središnje banke koji u okviru svojih programa građanima omogućuje da steknu i unaprijede svoja znanja o ekonomskim, monetarnim i financijskim konceptima i mehanizmima općenito, posebice o djelovanju središnje banke. Ovime HNB nastoji pridonijeti jačanju ekonomske i financijske pismenosti građana.

Neki od poslova Centra jesu:

 • osmišljavanje sadržaja i metoda vezano uz edukacijske aktivnosti Centra za posjetitelje HNB-a
 • organizacija i koordinacija edukativnih posjeta studenata, đaka i ostalih skupina
 • izvođenje edukacije za različite ciljne grupe
 • promicanje uloge Centra za posjetitelje u javnosti.