Promjene u podacima o dugu opće države: objava povijesne serije duga od prosinca 1995. i daljnje usklađivanje s metodologijom ESA 2010 po podsektorima opće države

Objavljeno: 31.10.2018.

Objava podataka o dugu opće države od 31. listopada 2018. donosi dvije novosti u smislu produžetka serije u prošlost i daljnjeg usklađivanja sektorske klasifikacije jedinica s metodologijom ESA 2010 po podsektorima opće države:

  1. rekonstruirana je povijesna serija duga od prosinca 1995. do studenoga 1999.
  2. serija duga središnje države i fondova socijalne sigurnosti u razdoblju od prosinca 1999. do studenoga 2010. potpuno je usklađena s metodologijom ESA 2010 što se tiče sektorske klasifikacije jedinica po podsektorima opće države.

Za izradu povijesne serije duga upotrijebljeni su dostupni izvori Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke, a kompilacija duga i sektorska klasifikacija jedinica u potpunosti su usklađeni s metodologijom ESA 2010 i Eurostatovim Priručnikom o dugu i deficitu države.

U razdoblju od prosinca 1999. do studenoga 2010. reklasificiran je dug određenog broja jedinica iz podsektora fondova socijalne sigurnosti u podsektor središnje države. Radi se o jedinicama koje su do ove objave bile sektorizirane u podsektor fondova socijalne sigurnosti, a prema metodologiji ESA 2010 pripadaju sektoru središnje države. Ta reklasifikacija rezultira smanjenjem duga fondova socijalne sigurnosti i gotovo istim povećanjem duga središnje države, dok stanje duga konsolidirane opće države ostaje nepromijenjeno u spomenutom razdoblju.