Digitalizacija – rezultati ankete hrvatskih banaka u 2019.

Objavljeno: 2.12.2020.

U Hrvatskoj se 46 posto klijenata banaka koristi internetskim i mo­bilnim bankarstvom


Razmjerno malo klijenata banaka u Hrvatskoj, njih 46 posto, koristi se internetskim i/ili mo­bilnim bankarstvom u odnosu na 58 posto koliko je prosjek u EU-u. S druge strane, više od 90 posto građana Danske, Finske i Nizozemske koristi se internetskim i/ili mobilnim bankarstvom, navodi se u radu Digitalizacija – rezultati ankete hrvatskih banaka u 2019." autora  Slavena  Smojvera, direktora Direkcija supervizije informacijskih sustava HNB-a i Ivane Jolić, savjetnice u Direkciji za bonitetnu regulativu i krizno upravljanje HNB-a.

Anketa je provedena tijekom 2019., dakle prije krize uzrokovane pandemijom, s ciljem procjene razloga, opsega, izazova i utjecaja digitalizacije i digitalne transformacije banaka na njihovo poslovanje. U kontekstu vrsta usluga koje pružaju klijen­tima, banke su fokusirane na digitalizaciju postojećih (jednostavnijih) proizvoda poput gotovinskih kredita, iako uvode i nove proi­zvode poput digitalnih novčanika (engl. digital wallet). Digitalizacija dovodi i do repozicioni­ranja organizacijskih jedinica zaduženih za IT koje od podrške poslovanju postaju integralni dio poslovnog modela i generator zarade bana­ka. Analiza je pokazala i značajno raslojavanje između manjih i većih banaka. Naime, veće banke puno ekstenzivnije digitaliziraju svoje poslovanje. Veće banke implementirale su ili planiraju implementirati značajno veći opseg tehnoloških inovacija u odnosu s krajnjim korisnicima, više se koriste ili se planiraju koristiti inovativnim tehnologijama i veći se udio njihovih klijenata koristi internetskim i mobilnim bankarstvom. Manje banke, s druge strane, percipiraju veće prepreke u digitalizaciji poslovanja i više se oslanjaju na vanjske suradnike u procesu programskog razvoja.

Na tržišno natjecanje u segmentu mobilnog bankarstva, uz nova očekivanja klijenata, značaj­no pridonose FinTech tvrtke koje sve više ulaze i u Hrvatsku te regulatorne promjene, prije svega Druga direktiva o platnim uslugama (engl. PSD2 Regulation), ističe se u radu.

Digitalizacija – rezultati ankete hrvatskih banaka u 2019.