Odobrenje za rad kreditne institucije

Objavljeno: 25.4.2023.

Kreditna institucija ne može započeti s radom prije nego za to dobije odobrenje.

U skladu s člankom 60. Zakona o kreditnim institucijama kreditnoj se instituciji izdaje odobrenje za rad kao banci, štednoj banci, stambenoj štedionici ili kreditnoj instituciji iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Odobrenje za rad sadržava odobrenje za pružanje bankovnih usluga (primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava) te može uključivati i odobrenje za pružanje osnovnih i dodatnih financijskih usluga. Ako kreditna institucija namjerava pružati financijske usluge koje nisu pokrivene inicijalnim odobrenjem za rad, prije upisa navedenih financijskih usluga dužna je dobiti odobrenje za pružanje navedenih usluga.

Članak 7. Zakona o kreditnim institucijama definira bankovne usluge, a članak 8. definira osnovne i dodatne financijske usluge koje kreditna institucija može pružati pod uvjetom da je za to dobila odobrenje.

Zahtjevu za odobrenje za rad mora se priložiti sva dokumentacija definirana u Odluci o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga donesenoj na temelju odredbe članka 65. stavka 7. Zakona o kreditnim institucijama.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije podnosi se zajedno sa zahtjevom/zahtjevima za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika uprave, člana uprave i članova nadzornog odbora i Zahtjevom za izdavanjem odobrenja za pružanje financijskih usluga. O svim navedenim zahtjevima može se odlučivati istodobno.

HNB obavještava ESB o primitku zahtjeva u skladu sa regulatornim okvirom te procjenjuje jesu li za izdavanje odobrenja ispunjeni svi uvjeti propisani člankom 67. Zakona o kreditnim institucijama. Ako HNB utvrdi da uvjeti za izdavanje odobrenja za rad iz Zakona o kreditnim institucijama nisu ispunjeni, odbit će zahtjev i o tome obavijestiti ESB.

Ako HNB utvrdi da zahtjev udovoljava uvjetima za izdavanje odobrenja propisanima mjerodavnim nacionalnim pravom, izrađuje nacrt odluke kojom predlaže da ESB izda podnositelju zahtjeva odobrenje za rad. Navedeni nacrt odluke HNB dostavlja i podnositelju zahtjeva. HNB može predložiti da se odluci o izdavanju odobrenja prilože preporuke, uvjeti i/ili ograničenja.

ESB procjenjuje zahtjev na temelju uvjeta za izdavanje odobrenja propisanih mjerodavnim pravom Unije. Više o tome dostupno je na poveznici. Ako prema mišljenju ESB-a ti uvjeti nisu ispunjeni, ESB daje podnositelju zahtjeva mogućnost pisanog očitovanja o činjenicama i prigovorima koji su bitni za procjenu.

ESB odlučuje o nacrtu odluke o izdavanju odobrenja koju je zaprimio od HNB-a u roku koji je propisan regulatornim okvirom (osim ako nije donesena odluka o produljenju krajnjeg roka odlučivanja). ESB može podržati nacrt odluke HNB-a o izdavanju odobrenja i time se suglasiti s odobrenjem ili dati prigovor na nacrt odluke HNB-a o izdavanju odobrenja.

Više informacija o procesu ESB-a kod odobrenja za rad kreditne institucije, odobrenja za rad investicijskih društava koja u skladu s relevantnim regulatornim okvirom za investicijska društva (Uredba i Direktiva za investicijska društva) trebaju dobiti odobrenje za rad kao kreditna institucija i odobrenja matičnoga (mješovitog) financijskog holdinga dostupno je na sljedećoj poveznici.