Odobrenje za rad kreditne institucije

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 16.3.2018.
Kreditna institucija ne može započeti s radom dok ne dobije odobrenje Hrvatske narodne banke za rad. Odobrenje za rad obvezno sadrži odobrenje za pružanje bankovnih usluga, a može sadržavati i odobrenje za pružanje osnovnih i dodatnih financijskih usluga. U tekstu se opisuje što je odobrenje za rad kreditne institucije, zahtjev i dokumenti koji se prilažu zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, postupak odlučivanja i razlozi za odbijanje zahtjeva te za poništavanje i ukidanje rješenja o odobrenju za rad.

Razlika između kreditnih institucije i ostalih trgovačkih društava je primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti, koje na području Republike Hrvatske mogu primati samo:

 1. kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje bankovnih usluga,
 2. kreditne institucije sa sjedištem u državi članici EU-a koje osnuju podružnicu na području Republike Hrvatske ili koje su ovlaštene neposredno pružati bankovne usluge na području Republike Hrvatske i
 3. podružnice kreditne institucije iz treće zemlje koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje bankovnih usluga na području Republike Hrvatske.

U skladu s člankom 60. Zakona o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka izdaje kreditnoj instituciji odobrenje za rad kao banka, štedna banka ili stambena štedionica. Odobrenje za rad sadrži odobrenje za pružanje bankovnih usluga (primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava), a može sadržavati i odobrenje za pružanje osnovnih i dodatnih financijskih usluga. Ako kreditna institucija namjerava pružati financijske usluge koje nisu obuhvaćene odobrenjem za rad, prije upisa tih usluga u sudski registar mora ishoditi odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje tih usluga.

Zakon o kreditnim institucijama u članku 8. definira osnovne i dodatne financijske usluge koje mogu pružati kreditne institucije koje su dobile odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje tih usluga. Važno je napomenuti da se navedena odredba, kao i odredbe o obvezi ishođenja odobrenja Hrvatske narodne banke za pružanje financijskih usluga, odnosi samo na kreditne institucije i ne primjenjuje se na trgovačka društva koja nisu kreditne institucije, a koja namjeravaju pružati usluge navedene u članku 8. Zakona o kreditnim institucijama.

Osnovne financijske usluge jesu:

 1. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
 2. odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),
 3. otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring),
 4. financijski najam (engl. leasing),
 5. izdavanje garancija ili drugih jamstava,
 6. trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
  • instrumentima tržišta novca
  • prenosivim vrijednosnim papirima
  • stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove
  • financijskim ročnicama i opcijama
  • valutnim i kamatnim instrumentima,
 7. platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
 8. usluge vezane uz poslove kreditiranja, npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
 9. izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje tih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu točke 7., a u skladu sa Zakonom o platnom prometu,
 10. iznajmljivanje sefova,
 11. posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
 12. sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,
 13. upravljanje imovinom klijenata i savjetovanje u vezi s tim,
 14. poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima i usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,
 15. savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima,
 16. izdavanje elektroničkog novca i
 17. investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane Zakonom o tržištu kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točaka 1. do 16.

Dodatne financijske usluge jesu:

 1. poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje,
 2. pružanje usluga upravljanja platnim sustavima u skladu s odredbama posebnog zakona,
 3. druge usluge koje kreditna institucija može pružati u skladu s odredbama posebnog zakona,
 4. trgovanje zlatom,
 5. usluge dostave podataka u skladu s propisima kojima se uređuje tržište kapitala i
 6. druge usluge ili poslovi koji s obzirom na način pružanja i rizik kojem je kreditna institucija izložena, imaju slične karakteristike kao i osnovne financijske usluge.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije podnosi se na obrascu Zahtjev za odobrenje za rad kreditne institucije, kojem je potrebno priložiti dokumente i informacije navedene u Odluci o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije podnosi se zajedno sa zahtjevom/zahtjevima za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika uprave, člana uprave i članova nadzornog odbora i zahtjevom za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga. O svim navedenim zahtjevima odlučuje se istodobno.

Odlučivanje o zahtjevu

Tijekom obrade zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i ostalih zahtjeva koji se podnose zajedno s njim Hrvatska narodna banka može tražiti od podnositelja zahtjeva i drugu dokumentaciju i informacije potrebne za odlučivanje. Ako je Hrvatska narodna banka zatražila dodatnu dokumentaciju, dan njezine dostave smatra se danom zaprimanja urednog zahtjeva.

Hrvatska narodna banka dužna je donijeti odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad u roku od šest mjeseci od zaprimanja potpunog zahtjeva, odnosno najviše 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva.

Pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad nove kreditne institucije Hrvatska narodna banka ocjenjuje može li se iz dostavljenih dokumenata i informacija i iz drugih dostupnih informacija očekivati da će kreditna institucija poslovati u skladu s propisima, dugoročno stabilno i sigurno. Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za rad kreditne institucije ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 1. ako za kvalificiranog stjecatelja ili, za slučaj da niti jedna pravna ili fizička osoba ne stječe kvalificirani udio, za 20 najvećih stjecatelja udjela u kreditnoj instituciji ne postoji razlog za odbijanje zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela iz članka 29. Zakona o kreditnim institucijama,
 2. ako obavljanje supervizije poslovanja kreditne institucije prema odredbama Zakona o kreditnim institucijama ne bi bilo otežano ili onemogućeno zbog uske povezanosti kreditne institucije s drugim pravnim ili fizičkim osobama,
 3. ako obavljanje supervizije poslovanja kreditne institucije prema odredbama Zakona o kreditnim institucijama ne bi bilo otežano ili onemogućeno zbog uske povezanosti kreditne institucije s drugim pravnim ili fizičkim osobama sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili boravištem u trećoj zemlji čiji propisi ne onemogućuju provedbu supervizije ili ako ne postoje drugi razlozi zbog kojih nije moguće ili je otežano provesti superviziju,
 4. ako osobe predložene za predsjednika odnosno članove uprave kreditne institucije ispunjavaju uvjete iz članka 38. ili članka 40. Zakona o kreditnim institucijama ili ako osobe predložene za članove nadzornog odbora ispunjavaju uvjete iz članka 45. Zakona o kreditnim institucijama,
 5. ako kreditna institucija ima inicijalni kapital u skladu s člankom 19. Zakona o kreditnim institucijama i ako proizlazi da je kreditna institucija organizirana u skladu s Zakonom o kreditnim institucijama, odnosno da su osigurani uvjeti za poslovanje kreditne institucije određeni tim Zakonom, propisima donesenima na temelju njega ili propisima Europske unije kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija,
 6. ako proizlazi da će kreditna institucija biti fizički prisutna u Republici Hrvatskoj i da će poslove voditi s područja Republike Hrvatske,
 7. ako odredbe statuta kreditne institucije nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o kreditnim institucijama ili odredbama propisa donesenih na temelju tog Zakona ili propisa Europske unije kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija,
 8. ako iz dokumentacije i drugih poznatih činjenica proizlazi da je kreditna institucija kadrovski, organizacijski i tehnički sposobna pružati bankovne i/ili financijske usluge na način i u opsegu koji je predviđen njezinim poslovnim planom i
 9. ako iz zahtjeva i priložene dokumentacije proizlazi da kreditna institucija ispunjava druge uvjete za pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga na koje se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

Razlozi za ukidanje odobrenja za rad

U skladu s člankom 69. stavkom 1. Zakona o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka ukinut će rješenje kojim je dano odobrenje za rad u sljedećim slučajevima:

 1. ako kreditna institucija ne počne poslovati unutar 12 mjeseci od izdavanja odobrenja,
 2. ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci u pisanom obliku dostavi obavijest da više ne namjerava pružati bankovne i/ili financijske usluge za koje je izdano odobrenje ili
 3. ako kreditna institucija samostalno prestane pružati bankovne usluge duže od šest mjeseci.

Hrvatska narodna banka može ukinuti rješenje kojim je dano odobrenje za rad:

 1. ako kreditna institucija više ne ispunjava bonitetne zahtjeve iz dijela trećeg, četvrtog i šestog Uredbe (EU) br. 575/2013, ili zahtjeve vezane uz visinu regulatornog kapitala koje je svojim rješenjem naložila Hrvatska narodna banka u skladu s člancima 224. i 228. Zakona o kreditnim institucijama, ili posebne zahtjeve vezane uz likvidnost u skladu s člancima 224. i 225. istog Zakona,
 2. ako se ne može očekivati da će nastaviti ispunjavati svoje obveze prema vjerovnicima te posebno ako više ne pruža sigurnost za imovinu koja joj je povjerena, osobito što se tiče isplate depozita,
 3. ako kreditna institucija ne ispunjava uvjete vezane uz interni kapital i ostale uvjete za poslovanje u skladu s propisima o upravljanju rizicima,
 4. ako kreditna institucija u razdoblju od tri godine više puta prekrši dužnost pravodobnog i pravilnog izvješćivanja Hrvatske narodne banke,
 5. ako kreditna institucija na bilo koji način onemogućuje obavljanje supervizije svojeg poslovanja,
 6. ako kreditna institucija ne izvršava supervizorske mjere koje je Hrvatska narodna banka naložila svojim rješenjem,
 7. ako postoji razlog za ukidanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela iz članka 32. Zakona o kreditnim institucijama,
 8. ako kreditna institucija ne ispunjava obveze koje se odnose na osiguranje depozita u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita,
 9. ako kreditna institucija ne ispunjava tehničke, organizacijske, kadrovske ili ostale uvjete za pružanje bankovnih usluga,
 10. ako kreditna institucija nije postupila u skladu s člankom 151. stavkom 2. točkom 5. i stavkom 3. točkom 2. Zakona o kreditnim institucijama,
 11. ako kreditna institucija nema uspostavljene sustave upravljanja na način uređen člankom 101. Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskim propisima donesenima na temelju tog Zakona,
 12. ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o ispunjavanju obveza vezanih uz stope kapitala u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je postupanje protivno članku 99. stavku 1. te Uredbe,
 13. ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke u skladu s člankom 101. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni,
 14. ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o velikim izloženostima ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je postupanje protivno članku 394. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,
 15. ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o likvidnosti ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je postupanje protivno članku 415. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013,
 16. ako kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o omjeru financijske poluge ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je postupanje protivno članku 430. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,
 17. ako kreditna institucija ponovljeno ili kontinuirano ne ispunjava zahtjeve vezane uz likvidnu imovinu, što je postupanje protivno članku 412. Uredbe (EU) br. 575/2013,
 18. ako kreditna institucija postupa protivno odredbi o ograničenju izloženosti iz članka 395. Uredbe (EU) br. 575/2013,
 19. ako je kreditna institucija izložena kreditnom riziku pozicije sekuritizacije, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 405. Uredbe (EU) br. 575/2013,
 20. ako kreditna institucija ne objavljuje informacije ili su objavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je postupanje protivno članku 431. stavcima 1., 2. i 3. ili članku 451. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,
 21. ako kreditna institucija isplaćuje sredstva imateljima instrumenata koji su uključeni u izračun regulatornog kapitala protivno članku 140. Zakona o kreditnim institucijama ili u slučajevima kada u skladu s člancima 28., 51. ili 63. Uredbe (EU) br. 575/2013 nije dopuštena takva isplata,
 22. ako je kreditna institucija pravomoćno proglašena krivom zbog težeg kršenja odredbi zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma,
 23. ako kreditna institucija prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je dobila odobrenje za rad ili
 24. ako je kreditna institucija dobila odobrenje za rad na temelju neistinite ili netočne dokumentacije odnosno neistinito prezentiranih podataka koji su bitni za poslovanje kreditne institucije.

Hrvatska narodna banka dužna je objaviti rješenje o poništavanju odnosno ukidanju odobrenja za rad banke, štedne banke ili stambene štedionice u "Narodnim novinama" i dostaviti ga nadležnom trgovačkom sudu i Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te o tome izdati priopćenje za javnost.