Pregled bankovnih naknada za kreditne transfere građana – na jednom mjestu

Objavljeno: 15.6.2018.
Pregled bankovnih naknada za kreditne transfere građana – na jednom mjestu

Hrvatska narodna banka objavila je Pregled bankovnih naknada za kreditne transfere u kunama za građane, koji donosi podatke o naknadama koje banke u Republici Hrvatskoj naplaćuju za izvršenje nacionalnih kreditnih transfera u kunama, kao jedne od najreprezentativnijih platnih usluga. Osim pregleda naknada na raspolaganju je i jednostavan kalkulator, koji za odabrani iznos nacionalnoga kreditnog transfera u kunama prikazuje pripadajući iznos naknade za svaku banku, prema svim raspoloživim kanalima zadavanja kreditnog transfera.

Podaci o naknadama prikupljeni su iz javno dostupnih cjenika banaka objavljenih na njihovim internetskim stranicama.

Ovakav pregled zasad je dostupan za nacionalne kreditne transfere u kunama, no kako bi potrošačima omogućila da informiranije donose odluke o odabiru platnih usluga, Hrvatska narodna banka od 1. studenog 2018. na mrežnoj stranici i mobilnoj aplikaciji HNB-a objavit će usporedbu naknada za 13 najreprezentativnijih platnih usluga povezanih s računom za plaćanje svih banaka u Hrvatskoj.

Nazive i definicije 13 usluga kojima se potrošači najčešće koriste i koje potrošače izlažu najvećem ukupnom ili pojedinačnom trošku naknada ili kamata banke će tada trebati prikazati u dva nova dokumenta. Prvi je Informativni dokument o naknadama (FID), kojim su banke obvezne obavijestiti potrošača o visini naknada za sve najreprezentativnije usluge. Drugi je Izvješće o naknadama (SOF), putem kojega će banke morati informirati svakog potrošača o svim zaračunatim naknadama u protekloj godini za platne usluge povezane s računom za plaćanje. Propisanim nazivima banke će se morati koristiti i u ostalim informacijama potrošačima.

Ovaj pomak u transparentnosti zasniva se na Zakonu o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (NN, br. 70/2017.) i Odluci o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje (NN, br. 42/2018.), kao i na pripadajućim provedbenim aktima Europske komisije.

Više informacija o naknadama za platne usluge u Republici Hrvatskoj odnosno tablica Pregled bankovnih naknada za kreditne transfere u kunama za građane dostupni su u Informacijama potrošačima.