Objava statističkih pokazatelja duga opće države za ožujak 2024. godine

Objavljeno: 28.6.2024.

Prema podacima statistike državnih financija za prvo tromjesečje 2024. ukupno stanje konsolidiranog duga sektora opće države[1] na kraju ožujka 2024. godine iznosilo je 49,5 mlrd. EUR, pa je u odnosu na kraj prosinca 2023. ostvaren rast od 1,3 mlrd. EUR (ili 2,6%), a u odnosu na kraj ožujka 2023. taj je dug veći za 1,1 mlrd. EUR (ili 2,3%). Promatrano u odnosu na godišnji BDP[2], ukupni dug na kraju ožujka 2024. godine iznosio je 63,3% BDP-a, a na kraju ožujka prethodne godine taj je omjer iznosio 68,6%, što je smanjenje od 5,3 postotnih bodova na godišnjoj razini. U odnosu na kraj prethodnog tromjesečja bilježi se povećanje omjera duga i BDP-a za 0,2 postotna boda.

Slika 1. Konsolidirani dug opće države i omjer duga i BDP-a

Na smanjenje omjera duga i BDP-a od 5,3 postotna boda na godišnjoj razini negativno je utjecala promjena nominalnog duga za +1,4 postotna boda, dok je povećanje nominalnog BDP-a pridonijelo smanjenju omjera za -6,7 postotnih bodova.

Slika 2. Relativne godišnje promjene duga opće države

Na kraju ožujka 2024., prema strukturi duga opće države po financijskim instrumentima[3], najveći udio imaju dugoročni dužnički vrijednosni papiri (64,7%), zatim krediti i depoziti (29,4%) te kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (5,9%). Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri porasli su za 1,4 mlrd. EUR (ili 89%) u odnosu na ožujak 2023. i ostvarili najveći relativni porast u ukupnoj strukturi duga, a 3,2% na 5,9%.

Slika 3. Nekonsolidirani dug opće države po instrumentima duga

 

Vremenske serije statističkih podataka: Tablica I3 Dug opće države (ESA 2010)


 

  1. Dug koji isključuje međusobna potraživanja institucionalnih jedinica unutar istog podsektora i između podsektora, tzv. maastrichtski dug.

  2. Izračunat kao zbroj prethodna četiri tromjesečna BDP-a.

  3. Podaci o strukturi duga opće države po glavnim dužničkim instrumentima i ročnosti duga dostupni su samo za nekonsolidirani dug opće države. Nekonsolidirani dug čini maastrichtski dug uvećan za međusobna dužnička potraživanja između jedinica u sektoru opće države.