HNB zatražio od banaka uklanjanje spornih odredbi o konverziji iz dodataka ugovoru o kreditu

Objavljeno: 26.11.2015.

Hrvatska narodna banka pozvala je 25. studenog 2015. banke - obveznice primjene odredbi o konverziji iz Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju da žurno izmijene prijedloge dodatka ugovoru i ostalu dokumentaciju koja sadrži pojedine sporne odredbe. Također, od banaka je zatraženo da svoju odluku o toj promjeni u obliku službene obavijesti za klijente objave na svojim internetskim stranicama, da im dostave nove, ispravljene verzije dodatka ugovora i ostale dokumentacije, kao i da o tome bez odgađanja obavijeste HNB.

Hrvatska narodna banka reagirala je na sljedeće odredbe:

  1. Ugovorne odredbe kojima se potpisom dodatka ugovoru o kreditu (i/ili druge isprave dostavljene uz izračun o konverziji) druga ugovorna strana odriče nekog prava. Radi se, primjerice, o odredbama aneksa ugovora kojima su neke banke od druge ugovorne strane tražile odricanje od prava naknadnog pobijanja instrumenata osiguranja ili osporavanja promjene kamatne stope primijenjene na konvertirane iznose iz osnovnog ugovora o kreditu (CHF kredit) ili odricanja prava na osporavanje svih radnji poduzetih radi naplate tražbina koje su predmet osnovnog ugovora i sl.
  2. Ugovorne odredbe kojima su neke banke, uz definiranje parametra promjenjivosti kamatne stope i fiksnog dijela ugovorene kamatne stope, predvidjele da se kamatna stopa može mijenjati i temeljem internih akata kreditne institucije (Odlukom o kamatnim stopama i sl.). Ugovaranje promjenjivosti kamatne stope mora se uskladiti sa zahtjevima iz Zakona o potrošačkom kreditiranju.
  3. Ugovorne odredbe kojima se traže dodatni instrumenti osiguranja. Osim u slučajevima kada se u dodatku ugovora izričito navodi da se radi o zamjenskim instrumentima iz osnovnog ugovora o kreditu te da novi instrumenti osiguranja zamjenjuju postojeće instrumente (koji se vraćaju dužniku odnosno drugoj ugovornoj strani ako to priroda pojedinog instrumenta osiguranja dopušta), ovakve bi se odredbe mogle tumačiti kao traženje dodatnih instrumenata osiguranja, što bi predstavljalo postupanje protivno Zakonu o potrošačkom kreditiranju.
  4. Ugovorne odredbe u kojima su naznačene posljedice eventualnog ukidanja Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju od strane Ustavnog suda. Radi se o pitanju o kojem je HNB već zauzelo stajalište i prenijelo ga sudionicima konverzije. Nakon Rješenja Ustavnog suda od 11. studenog 2015. godine, ovo se stajalište dodatno aktualiziralo pa bi se ovakve odredbe mogle tumačiti kao ugovaranje dodatnih uvjeta što bi predstavljalo postupanje protivno Zakonu o potrošačkom kreditiranju.
  5. Ugovorne odredbe dodatka ugovora ili odredbe predloženog samostalnog sporazuma o namirenju manje plaćenog iznosa od strane potrošača. Po mišljenju Hrvatske narodne banke ove odredbe trebale bi se ugovarati uzimajući u obzir svrhu konverzije. Imajući to u vidu, banke su pozvane da s potrošačima postignu sporazum o načinu i roku uplate manje plaćenog iznosa, i to na način koji neće dovesti u pitanje konverziju kredita pojedinih potrošača.