Mišljenje HNB-a vezano uz rok dostave propisane dokumentacije iz članka 19.e stavka 1 zakona o potrošačkom kreditiranju

Objavljeno: 19.11.2015.

Povodom velikog broja zaprimljenih upita i prigovora vezanih uz rok dostave propisane dokumentacije, a vezano uz primjenu Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju („Narodne novine“ br. 102/2015. dalje kratko: ZID ZPK), Hrvatska narodna banka daje slijedeće pojašnjenje:

A) Sukladno članku 19.e stavku 1. i 2. ZID ZPK, banke su bile dužne svim sudionicima konkretnog kreditnog odnosa dostaviti:

  1. izračun konverzije zajedno s pregledom stanja svih pojedinačnih vrsta tražbina odnosno izvod otvorenih stavaka od potrošača temeljem osnovnog ugovora o kreditu denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF na dan 30. rujan 2015. preračunato u kuna po tečaju one vrste koji je banka primijenila za izračun konverzije i
  2. prijedlog novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu.

Ukoliko je banka navedenu dokumentaciju uputila preporučenom pošiljkom do isteka posljednjeg dana zakonskog roka, odnosno do 14. studenog 2015. godine, Hrvatska narodna banka smatra da je time ispunila zakonsku obvezu iz članka 19.e, stavak 1. prethodno navedenog Zakona. Činjenica da je u nekim slučajevima upućena pošiljka zaprimljena nakon navedenog roka nije od utjecaja na ispunjenje ove zakonske obveze od strane banaka.

B) Sukladno članku 19. d ZID ZPK, banke su bile dužne:

  1. izraditi kalkulator na temelju kojeg je izračunata konverzija te ga učiniti dostupnim svakom pojedinom potrošaču preko svojih mrežnih stranica, a kojem će potrošač pristupiti preko svog osobnog identifikacijskog broja,
  2. potrošaču omogućiti pristup povijesnom pregledu
  • općih uvjeta kreditiranja,
  • odluka o kamatnim stopama,
  • dnevnih tečajeva primjenjivih na kredite denominirane u CHF i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u CHF koje je vjerovnik primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja te na kredite denominirane u EUR te kredite denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR.
  1. prije objave kalkulatora iz točke 1. pribaviti mišljenje ovlaštenog revizora ili sudskog vještaka da je kalkulator izrađen sukladno s načinom izračuna propisanim člankom 19.c ZID ZPK te takvo mišljenje objaviti na mrežnim stranicama u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ZID ZPK.

Ukoliko je banka potrošaču učinila dostupnim navedeno pod 1. i 2. na način da je istima mogao pristupiti po primitku propisane dokumentacije, smatramo da je time banka ispunila zakonsku obvezu iz članka 19.d ZID ZPK.

Pri tome ukazujemo i na odredbu članka 19.e. stavka 5. ZID ZPK kojom je pripisano da je potrošač dužan o prihvatu konkretnog izračuna konverzije, obavijestiti kreditnu instituciju preporučenom pošiljkom u roku od 30 dana od dana primitka izračuna konverzije i ostale propisane dokumentacije.